Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne po roku 1989

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-MSP89 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne po roku 1989
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 3 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- teoria stosunków międzynarodowych

- wstęp do nauki o państwie i prawie

- historia stosunków międzynarodowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- 30 h wykładu

- 30 h ćwiczeń

- 30 h pracy własnej z literaturą przedmiotu i mediami społecznościowymi

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: poznanie problemów związanych z funkcjonowaniem stosunków międzynarodowych po 1989 r.;

W 2: uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe:

W 3: pozyskanie wiedzy związanej z najnowszymi wydarzeniami międzynarodowymi

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: umiejętność określenia podmiotu i przedmiotu oddziaływań w sferze międzynarodowej po 1989 r.;

U 2: umiejętność scharakteryzowania uwarunkowań stosunków politycznych między państwami i ugrupowaniami zarówno w aspekcie globalnym, jak i regionalnym;

U 3: umiejętność prognozowania stosunków międzynarodowych w okresach krótko-, średnio- i długoterminowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: student potrafi określić podstawowe problemy, które kształtują współczesne stosunki międzynarodowe;

K 2: student potrafi scharakteryzować przyczyny konfliktów międzynarodowych zarówno w ujęciu globalnym jak i regionalnym;

K 3: student potrafi wykorzystać wiedzę akademicką do interpretacji zjawisk politycznych występujących w świecie.

Metody dydaktyczne:

- metoda komparatystyczna,

- wykład konwersatoryjny.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest wskazanie na relacje międzynarodowe dokonujące się w świecie po 1989 r., czyli po przemianach, jakie dokonały się w Europie Środkowo-Wschodniej. W ujęciu komparatystycznym analizie poddawane są treści: czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe; aktorzy w środowisku poliarchicznym; państwo i dyplomacja w stosunkach międzynarodowych; podziały w relacjach międzynarodowych; organizacje międzynarodowe; prawo w stosunkach międzynarodowych; przemiany społeczne i cywilizacyjne; problemy regionalne i narodowe; Polska w relacjach międzynarodowych.

Pełny opis:

Na zajęciach wykładowych poruszane są następujące zagadnienia:

- Rozpad Bloku Wschodniego i jego wpływ na nowe oblicze instytucjonalne stosunków międzynarodowych;

- Kształtowanie nowego ładu międzynarodowego;

- Globalizacja i jej skutki dla współczesnego świata;

- Rola państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych;

- Współczesna dyplomacja;

- Rola organizacji międzynarodowych w kreowaniu współczesnych procesów międzynarodowych;

- Międzynarodowa ochrona praw człowieka;

- Migracje ludności jako problem polityczny współczesnego świata;

- Problemy etniczne i narodowe współczesnego świata;

- Bezpieczeństwo w relacjach międzynarodowych;

- Spory i konflikty zbrojne w stosunkach międzynarodowych;

- Terroryzm międzynarodowy i jego nowe oblicze;

- Regionalizm w stosunkach międzynarodowych;

- Rozwinięte państwa demokracji parlamentarnej i ich wpływ na stosunki międzynarodowe;

- Kraje rozwijające się i ich udział w stosunkach międzynarodowych.

Literatura:

Teksty źródłowe:

- Netografia: dokumenty i akty prawne z zakresu międzynarodowego prawa publicznego;

- Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, oprac. S. Bieleń, wyd. 3, Warszawa 2004

- Stosunki międzynarodowe 1989-2000. Wybór tekstów źródłowych i materiałów, oprac. Z. Leszczyński i A. Koseski, Pułtusk 2001

- Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, oprac. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997

Literatura podstawowa:

- Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, tłum. W. Bolimowska-Garwacka i in., wyd. 3, Warszawa 2010

- Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, wyd. 2, Warszawa 2006

- Cziomer E. (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Kraków 2008

- Deszczyński P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań 2012

- Fijałkowski Ł., Kunert-Milcarz R. (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wrocław 2018.

- Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie. Podręcznik akademicki, wyd. 3, Warszawa 2001

- Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, wyd. 3, Warszawa 2001

- Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: stosunki międzywojenne na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011

- Łoś-Nowak T. (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki, wyd. 4, Wrocław 2008

- Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 2008

- Pietraś M. (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006

- Szymborski Wojciech, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2006

- Współczesne stosunki międzynarodowe, oprac. zbior., Warszawa 2008

- Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, wyd. 2, Wrocław 2006

Literatura obcojęzyczna:

- Goldstein J.S., Pevehouse J.C., International relations, Harlow 2014

- Hunter N., International relations, Heinemann Library 2013

- Lawson S., International relations, Cambridge 2017

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Knopek
Prowadzący grup: Jacek Knopek, Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Knopek
Prowadzący grup: Jacek Knopek, Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Knopek
Prowadzący grup: Jacek Knopek, Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.