Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne po roku 1989

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-MSP89
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne po roku 1989
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 3 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- teoria stosunków międzynarodowych

- wstęp do nauki o państwie i prawie

- historia stosunków międzynarodowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

- 30 h wykładu

- 30 h ćwiczeń

- 30 h pracy własnej z literaturą przedmiotu i innymi źródłami

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: poznanie problemów związanych z funkcjonowaniem stosunków międzynarodowych po 1989 r.;

W 2: uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe:

W 3: pozyskanie wiedzy związanej z najnowszymi wydarzeniami międzynarodowymi

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: umiejętność określenia podmiotu i przedmiotu oddziaływań w sferze międzynarodowej po 1989 r.;

U 2: umiejętność scharakteryzowania uwarunkowań stosunków politycznych między państwami i ugrupowaniami zarówno w aspekcie globalnym, jak i regionalnym;

U 3: umiejętność prognozowania stosunków międzynarodowych w okresach krótko-, średnio- i długoterminowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: student potrafi określić podstawowe problemy, które kształtują współczesne stosunki międzynarodowe;

K 2: student potrafi scharakteryzować przyczyny konfliktów międzynarodowych zarówno w ujęciu globalnym jak i regionalnym;

K 3: student potrafi wykorzystać wiedzę akademicką do interpretacji zjawisk politycznych występujących w świecie.

Metody dydaktyczne:

- metoda komparatystyczna

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest ukazanie ewolucji i specyfiki stosunków międzynarodowych po 1989 r., czyli po przemianach, jakie dokonały się w świecie wraz z procesem transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Analizie poddawane są takie treści jak: czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe; aktorzy w środowisku poliarchicznym; państwo i dyplomacja w stosunkach międzynarodowych; podziały w relacjach międzynarodowych; organizacje międzynarodowe; prawo w stosunkach międzynarodowych; przemiany społeczne i cywilizacyjne; problemy regionalne i narodowe.

Pełny opis:

Na zajęciach wykładowych poruszane są następujące zagadnienia:

- Rozpad Bloku Wschodniego i jego wpływ na nowe oblicze instytucjonalne stosunków międzynarodowych;

- Kształtowanie nowego porządku międzynarodowego;

- Globalizacja i jej skutki dla współczesnego świata;

- Rola państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych;

- Współczesna dyplomacja;

- Rola organizacji międzynarodowych w kreowaniu współczesnych procesów międzynarodowych;

- Międzynarodowa ochrona praw człowieka;

- Migracje ludności jako problem polityczny współczesnego świata;

- Problemy etniczne i narodowe współczesnego świata;

- Bezpieczeństwo w relacjach międzynarodowych;

- Spory i konflikty zbrojne w stosunkach międzynarodowych;

- Terroryzm międzynarodowy i jego nowe oblicze;

- Regionalizm w stosunkach międzynarodowych.

Literatura:

Teksty źródłowe:

- Netografia: dokumenty i akty prawne z zakresu międzynarodowego prawa publicznego;

- Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, oprac. S. Bieleń, wyd. 3, Warszawa 2004

- Stosunki międzynarodowe 1989-2000. Wybór tekstów źródłowych i materiałów, oprac. Z. Leszczyński i A. Koseski, Pułtusk 2001

- Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, oprac. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997

Literatura podstawowa:

- Bieleń S., Polityka w stosunkach miedzynarodowych, Warszawa 2010.

- Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, przeł. W. Bolimowska-Garwacka i in., wyd. 3, Warszawa 2010.

- Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, wyd. 2, Warszawa 2006.

- Cziomer E. (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Kraków 2008.

- Deszczyński P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań 2012.

- Fijałkowski Ł., Kunert-Milcarz R. (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wrocław 2018.

- Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie. Podręcznik akademicki, wyd. 3, Warszawa 2001

- Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, wyd. 3, Warszawa 2001.

- Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: stosunki międzywojenne na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

Kuźniar R., Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021, Warszawa 2022.

- Łoś-Nowak T. (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki, wyd. 4, Wrocław 2008.

- Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 2008.

- Pietraś M. (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

- Regiony w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2009.

- Szymborski W., Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2006.

- Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, wyd. 2, Wrocław 2006.

Literatura obcojęzyczna:

- Goldstein J.S., Pevehouse J.C., International relations, Harlow 2014.

- Hunter N., International relations, Heinemann Library 2013.

- Lawson S., International relations, Cambridge 2017.

- Fukuyama F., The End of History and the Last Man, Free Press 1992.

- Friedman T., Lexus and the Olive Tree. Understanding Globalization, 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)