Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska polityka zagraniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-PPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polska polityka zagraniczna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 3 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta - 150 godzin, w tym:

- 30 godzin - wykład problemowy

- 120 godzin - praca własna studenta na podstawie informacji z wykładu oraz zalecanej literatury przedmiotu

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o polityce zagranicznej Polski w XX wieku, miejscu tej problematyki w dziejach współczesnych (K_W01)

- student ma podstawową wiedzę o polityce zagranicznej Polski w XX wieku (K_W02)

- student ma podstawową wiedzę o relacjach między Polską a innymi podmiotami na arenie międzynarodowej, w tym zwłaszcza z państwami sąsiednimi (K_W03)

- student ma wiedzę o normach i regułach, w oparciu o które prowadzona jest polityka zagraniczna przez Polskę (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do współpracy międzynarodowej między Polską a innymi podmiotamio na arenie międzynarodowej, w tym zwłaszcza z państwami sąsiednimi (K_U01)

- student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę o polskiej polityce zgranicznej do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania pozycji, zadań i kompetencji Polski w stosunku do partnerów regionalnie i globalnie (K_U02)

- student prawidłowo posługuje się wiedzą o polskiej polityce zagranicznej w XX wieku w celu rozwiązania konkretnego zadania polegającego na interpretacji aktualnej sytuacji międzynarodowej Polski w Europie i na świecie (K_U05)

- student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień odnoszących się do współpracy międzynarodowej Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi w XX wieku (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi współdziałać i pracować przy rozwiązywaniu zadania dotyczącego problematyki współpracy międzynarodowej Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi w XX wieku (K_K02)

- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie spraw indywidualnych regulowanych, na które oddziaływuje polityka zagraniczna Państwa Polskiego XX wieku (K_K03)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od czasów II Rzeczypospolitej; opis podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski od czasów II Rzeczypospolitej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym.

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od 1989 r.; opis celów, podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski po transformacji politycznej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym po uzyskaniu pełnej suwerenności.

Pełny opis:

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Reorientacja polityki zagranicznej powojennej Polski. Udział Polski w regulacji pokojowej w powojennej Europie lat 1945 – 1949. Traktaty sojusznicze i współudział Polski w tworzeniu obozu państw socjalistycznych w latach 1945 – 1955. Aktywizacja polskiej polityki zagranicznej na wszystkich kierunkach geograficznych w latach 1956 – 1970. Działania Polski na rzecz odprężenia międzynarodowego w latach 1970 – 1981. Polityka zagraniczna ekipy stanu wojennego w latach 1981 – 1989.

Polityka zagraniczna Polski w okresie transformacji ustrojowej. Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w latach 1989 – 1991. Opcja euroatlantycka – stosunki z NATO (North Atlantic Treaty Organisation), Unią Europejską, Unią Zachodnioeuropejską i Radą Europy. Współpraca regionalna – Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Środkowoeuropejska, współpraca bałtycka, euroregiony. Rola Polski w KBWE/OBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polityka wschodnia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. K. Kaminski, M. J. Zachariasz, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 1939, Warszawa 1998

- J. Krauski, Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolite, Poznań 2005

- Historia dyplomacji polskiej, t. IV (1918 – 1939), t. V (1939 – 1945), Warszawa 1995, 1999

- Polityka zagraniczna Odrodzonej Polski 1918 – 1988, pod red. B. Rychłowskiej, Warszawa 1989

- P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992

- R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, 2012

- Polityka zagraniczna RP 1989 – 2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002

- Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

- R. Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – wydarzenia, Poznań 2009

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska – Stany Zjednoczone – Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008

- A. J. Madera, Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo – Wschodnia 1989 – 2003, Kraków 2003

- Polska polityka wschodnia, Kraków 2000

- Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, pod red. R. Stemplowskiego i A. Żelazo, Warszawa 2002

- J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919 – 1945, Lublin 1998

- M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921 – 1939, Białystok 1997

- W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko – sowieckie 1918 – 1939, Warszawa 1994

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- S. Żerko, Stosunki polsko – niemieckie 1938 – 1939 , Poznań 1998

- J. Ślusarczyk, Stosunki polsko – sowieckie1939 – 1945, Warszawa 1993

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

- test otwarty, składający się z pytań szczegółowych i opisowych

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpus, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Zbigniew Karpus, Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od czasów II Rzeczypospolitej; opis podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski od czasów II Rzeczypospolitej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym.

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od 1989 r.; opis celów, podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski po transformacji politycznej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym po uzyskaniu pełnej suwerenności.

Pełny opis:

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Reorientacja polityki zagranicznej powojennej Polski. Udział Polski w regulacji pokojowej w powojennej Europie lat 1945 – 1949. Traktaty sojusznicze i współudział Polski w tworzeniu obozu państw socjalistycznych w latach 1945 – 1955. Aktywizacja polskiej polityki zagranicznej na wszystkich kierunkach geograficznych w latach 1956 – 1970. Działania Polski na rzecz odprężenia międzynarodowego w latach 1970 – 1981. Polityka zagraniczna ekipy stanu wojennego w latach 1981 – 1989.

Polityka zagraniczna Polski w okresie transformacji ustrojowej. Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w latach 1989 – 1991. Opcja euroatlantycka – stosunki z NATO (North Atlantic Treaty Organisation), Unią Europejską, Unią Zachodnioeuropejską i Radą Europy. Współpraca regionalna – Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Środkowoeuropejska, współpraca bałtycka, euroregiony. Rola Polski w KBWE/OBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polityka wschodnia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. K. Kaminski, M. J. Zachariasz, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 1939, Warszawa 1998

- J. Krauski, Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolite, Poznań 2005

- Historia dyplomacji polskiej, t. IV (1918 – 1939), t. V (1939 – 1945), Warszawa 1995, 1999

- Polityka zagraniczna Odrodzonej Polski 1918 – 1988, pod red. B. Rychłowskiej, Warszawa 1989

- P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992

- R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, 2012

- Polityka zagraniczna RP 1989 – 2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002

- Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

- R. Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – wydarzenia, Poznań 2009

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska – Stany Zjednoczone – Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008

- A. J. Madera, Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo – Wschodnia 1989 – 2003, Kraków 2003

- Polska polityka wschodnia, Kraków 2000

- Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, pod red. R. Stemplowskiego i A. Żelazo, Warszawa 2002

- J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919 – 1945, Lublin 1998

- M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921 – 1939, Białystok 1997

- W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko – sowieckie 1918 – 1939, Warszawa 1994

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- S. Żerko, Stosunki polsko – niemieckie 1938 – 1939 , Poznań 1998

- J. Ślusarczyk, Stosunki polsko – sowieckie1939 – 1945, Warszawa 1993

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpus, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Zbigniew Karpus, Katarzyna Kącka, Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od czasów II Rzeczypospolitej; opis podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski od czasów II Rzeczypospolitej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym.

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od 1989 r.; opis celów, podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski po transformacji politycznej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym po uzyskaniu pełnej suwerenności.

Pełny opis:

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Reorientacja polityki zagranicznej powojennej Polski. Udział Polski w regulacji pokojowej w powojennej Europie lat 1945 – 1949. Traktaty sojusznicze i współudział Polski w tworzeniu obozu państw socjalistycznych w latach 1945 – 1955. Aktywizacja polskiej polityki zagranicznej na wszystkich kierunkach geograficznych w latach 1956 – 1970. Działania Polski na rzecz odprężenia międzynarodowego w latach 1970 – 1981. Polityka zagraniczna ekipy stanu wojennego w latach 1981 – 1989.

Polityka zagraniczna Polski w okresie transformacji ustrojowej. Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w latach 1989 – 1991. Opcja euroatlantycka – stosunki z NATO (North Atlantic Treaty Organisation), Unią Europejską, Unią Zachodnioeuropejską i Radą Europy. Współpraca regionalna – Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Środkowoeuropejska, współpraca bałtycka, euroregiony. Rola Polski w KBWE/OBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polityka wschodnia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. K. Kaminski, M. J. Zachariasz, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 1939, Warszawa 1998

- J. Krauski, Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolite, Poznań 2005

- Historia dyplomacji polskiej, t. IV (1918 – 1939), t. V (1939 – 1945), Warszawa 1995, 1999

- Polityka zagraniczna Odrodzonej Polski 1918 – 1988, pod red. B. Rychłowskiej, Warszawa 1989

- P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992

- R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, 2012

- Polityka zagraniczna RP 1989 – 2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002

- Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

- R. Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – wydarzenia, Poznań 2009

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska – Stany Zjednoczone – Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008

- A. J. Madera, Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo – Wschodnia 1989 – 2003, Kraków 2003

- Polska polityka wschodnia, Kraków 2000

- Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, pod red. R. Stemplowskiego i A. Żelazo, Warszawa 2002

- J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919 – 1945, Lublin 1998

- M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921 – 1939, Białystok 1997

- W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko – sowieckie 1918 – 1939, Warszawa 1994

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- S. Żerko, Stosunki polsko – niemieckie 1938 – 1939 , Poznań 1998

- J. Ślusarczyk, Stosunki polsko – sowieckie1939 – 1945, Warszawa 1993

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpus, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Zbigniew Karpus, Katarzyna Kącka, Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od czasów II Rzeczypospolitej; opis podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski od czasów II Rzeczypospolitej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym.

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od 1989 r.; opis celów, podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski po transformacji politycznej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym po uzyskaniu pełnej suwerenności.

Pełny opis:

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Reorientacja polityki zagranicznej powojennej Polski. Udział Polski w regulacji pokojowej w powojennej Europie lat 1945 – 1949. Traktaty sojusznicze i współudział Polski w tworzeniu obozu państw socjalistycznych w latach 1945 – 1955. Aktywizacja polskiej polityki zagranicznej na wszystkich kierunkach geograficznych w latach 1956 – 1970. Działania Polski na rzecz odprężenia międzynarodowego w latach 1970 – 1981. Polityka zagraniczna ekipy stanu wojennego w latach 1981 – 1989.

Polityka zagraniczna Polski w okresie transformacji ustrojowej. Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w latach 1989 – 1991. Opcja euroatlantycka – stosunki z NATO (North Atlantic Treaty Organisation), Unią Europejską, Unią Zachodnioeuropejską i Radą Europy. Współpraca regionalna – Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Środkowoeuropejska, współpraca bałtycka, euroregiony. Rola Polski w KBWE/OBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polityka wschodnia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. K. Kaminski, M. J. Zachariasz, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 1939, Warszawa 1998

- J. Krauski, Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolite, Poznań 2005

- Historia dyplomacji polskiej, t. IV (1918 – 1939), t. V (1939 – 1945), Warszawa 1995, 1999

- Polityka zagraniczna Odrodzonej Polski 1918 – 1988, pod red. B. Rychłowskiej, Warszawa 1989

- P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992

- R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, 2012

- Polityka zagraniczna RP 1989 – 2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002

- Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

- R. Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – wydarzenia, Poznań 2009

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska – Stany Zjednoczone – Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008

- A. J. Madera, Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo – Wschodnia 1989 – 2003, Kraków 2003

- Polska polityka wschodnia, Kraków 2000

- Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, pod red. R. Stemplowskiego i A. Żelazo, Warszawa 2002

- J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919 – 1945, Lublin 1998

- M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921 – 1939, Białystok 1997

- W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko – sowieckie 1918 – 1939, Warszawa 1994

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- S. Żerko, Stosunki polsko – niemieckie 1938 – 1939 , Poznań 1998

- J. Ślusarczyk, Stosunki polsko – sowieckie1939 – 1945, Warszawa 1993

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpus, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Zbigniew Karpus, Katarzyna Kącka, Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od czasów II Rzeczypospolitej; opis podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski od czasów II Rzeczypospolitej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym.

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od 1989 r.; opis celów, podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski po transformacji politycznej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym po uzyskaniu pełnej suwerenności.

Pełny opis:

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Reorientacja polityki zagranicznej powojennej Polski. Udział Polski w regulacji pokojowej w powojennej Europie lat 1945 – 1949. Traktaty sojusznicze i współudział Polski w tworzeniu obozu państw socjalistycznych w latach 1945 – 1955. Aktywizacja polskiej polityki zagranicznej na wszystkich kierunkach geograficznych w latach 1956 – 1970. Działania Polski na rzecz odprężenia międzynarodowego w latach 1970 – 1981. Polityka zagraniczna ekipy stanu wojennego w latach 1981 – 1989.

Polityka zagraniczna Polski w okresie transformacji ustrojowej. Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w latach 1989 – 1991. Opcja euroatlantycka – stosunki z NATO (North Atlantic Treaty Organisation), Unią Europejską, Unią Zachodnioeuropejską i Radą Europy. Współpraca regionalna – Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Środkowoeuropejska, współpraca bałtycka, euroregiony. Rola Polski w KBWE/OBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polityka wschodnia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. K. Kaminski, M. J. Zachariasz, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 1939, Warszawa 1998

- J. Krauski, Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolite, Poznań 2005

- Historia dyplomacji polskiej, t. IV (1918 – 1939), t. V (1939 – 1945), Warszawa 1995, 1999

- Polityka zagraniczna Odrodzonej Polski 1918 – 1988, pod red. B. Rychłowskiej, Warszawa 1989

- P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992

- R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, 2012

- Polityka zagraniczna RP 1989 – 2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002

- Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

- R. Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – wydarzenia, Poznań 2009

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska – Stany Zjednoczone – Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008

- A. J. Madera, Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo – Wschodnia 1989 – 2003, Kraków 2003

- Polska polityka wschodnia, Kraków 2000

- Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, pod red. R. Stemplowskiego i A. Żelazo, Warszawa 2002

- J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919 – 1945, Lublin 1998

- M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921 – 1939, Białystok 1997

- W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko – sowieckie 1918 – 1939, Warszawa 1994

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- S. Żerko, Stosunki polsko – niemieckie 1938 – 1939 , Poznań 1998

- J. Ślusarczyk, Stosunki polsko – sowieckie1939 – 1945, Warszawa 1993

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od czasów II Rzeczypospolitej; opis podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski od czasów II Rzeczypospolitej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym.

Rozumienie polskiej polityki zagranicznej od 1989 r.; opis celów, podmiotów i narzędzi realizacji polityki zagranicznej Polski po transformacji politycznej; rozumienie skutków prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym po uzyskaniu pełnej suwerenności.

Pełny opis:

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Reorientacja polityki zagranicznej powojennej Polski. Udział Polski w regulacji pokojowej w powojennej Europie lat 1945 – 1949. Traktaty sojusznicze i współudział Polski w tworzeniu obozu państw socjalistycznych w latach 1945 – 1955. Aktywizacja polskiej polityki zagranicznej na wszystkich kierunkach geograficznych w latach 1956 – 1970. Działania Polski na rzecz odprężenia międzynarodowego w latach 1970 – 1981. Polityka zagraniczna ekipy stanu wojennego w latach 1981 – 1989.

Polityka zagraniczna Polski w okresie transformacji ustrojowej. Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w latach 1989 – 1991. Opcja euroatlantycka – stosunki z NATO (North Atlantic Treaty Organisation), Unią Europejską, Unią Zachodnioeuropejską i Radą Europy. Współpraca regionalna – Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Środkowoeuropejska, współpraca bałtycka, euroregiony. Rola Polski w KBWE/OBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polityka wschodnia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. K. Kaminski, M. J. Zachariasz, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 1939, Warszawa 1998

- J. Krauski, Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolite, Poznań 2005

- Historia dyplomacji polskiej, t. IV (1918 – 1939), t. V (1939 – 1945), Warszawa 1995, 1999

- Polityka zagraniczna Odrodzonej Polski 1918 – 1988, pod red. B. Rychłowskiej, Warszawa 1989

- P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992

- R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, 2012

- Polityka zagraniczna RP 1989 – 2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002

- Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

- R. Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – wydarzenia, Poznań 2009

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska – Stany Zjednoczone – Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008

- A. J. Madera, Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo – Wschodnia 1989 – 2003, Kraków 2003

- Polska polityka wschodnia, Kraków 2000

- Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, pod red. R. Stemplowskiego i A. Żelazo, Warszawa 2002

- J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919 – 1945, Lublin 1998

- M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921 – 1939, Białystok 1997

- W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko – sowieckie 1918 – 1939, Warszawa 1994

- K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918 – 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000

- S. Żerko, Stosunki polsko – niemieckie 1938 – 1939 , Poznań 1998

- J. Ślusarczyk, Stosunki polsko – sowieckie1939 – 1945, Warszawa 1993

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.