Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wspólna waluta europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-3-WWE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość, ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wspólna waluta europejska
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 3 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz faktów z historii stosunków międzynarodowych


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 - Ma uporządkowaną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i procesach

gospodarczych, na poziomie krajowym i międzynarodowym

K_W05 - Zna międzynarodowe powiązania polityczne, gospodarcze, kulturalne i

wojskowe między uczestnikami stosunków międzynarodowych

K_W08 - Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, mechanizmów działania, trybu stanowienia prawa i zasad prawnych w Unii Europejskiej


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01- Potrafi wyszukiwać, oceniać, interpretować teksty z zakresu stosunków

międzynarodowych z punktu widzenia nauk: o polityce, ekonomicznych, prawnych oraz historii

K_U02- Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i wykorzystywać informacje

ze źródeł pisanych i elektronicznych

K_U04 - Formułuje własne tezy i je uzasadnia, a także ocenia poglądy innych i dyskutuje o tym w języku polskim i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U05 - We własnym zakresie planuje i realizuje proces samokształcenia

K_U06 - Planuje i organizuje pracę własną oraz zespołową

K_U07 - Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-skutkowe

wydarzeń międzynarodowych

K_U08 - Opisuje i analizuje stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne i w kwestiach bezpieczeństwa między różnymi uczestnikami relacji międzynarodowych

K_U09 - Analizuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 - Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki


Metody dydaktyczne:

zajęcia odbywają się w formie wykładu konwersatoryjnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

zajęcia pt. Wspólna waluta europejska przybliżają istotę europejskiej unii walutowej oraz stanowią analizę korzyści i kosztów oraz szans i zagrożeń związanych z wprowadzeniem euro i poddaniem się wspólnej polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego

Pełny opis:

Istota unii walutowej

Zarys procesu integracji walutowej w UE

Kryteria konwergencji z Maastricht warunkujące członkostwo w strefie euro

Wspólna polityka pieniężna

Europejski Bank Centralny a Europejski System Banków Centralnych

Konsekwencje wprowadzenia euro - analiza korzyści, kosztów, szans i zagrożeń związanych z przejściem na walutę międzynarodową oraz poddaniem się wspólnej polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego

Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce

Korzyści, koszty, szanse i zagrożenia związane z pozostawaniem poza strefą euro

Literatura:

Oręziak L., Euro – nowy pieniądz, Warszawa 2004

Temperton P., Euro Wspólna waluta, Felberg 2005

Wójcik C., Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, PWN, Warszawa 2008

Kawalec S., Pytlarczyk E., Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Poltext

Götz M., Kryzys i przyszłość strefy euro, Difin, 2012

red. Michałowska-Gorywoda K., Unia Europejska, Warszawa 1998

red. K.A. Wojtaszczyk, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2005

Stiglitz J.E., The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe, WW Norton & Company, 2016

Moro G., The Single Currency and the European Citizenship, Bloomsburry, 2018

Raporty i analizy Europejskiego Banku Centralnego

Metody i kryteria oceniania:

test na koniec semestru

aktywność w trakcie zajęć w całym semestrze (w trakcie zajęć stacjonarnych oraz elearningowych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)