Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-1-BM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. II stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość geografii świata oraz polityki międzynarodowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach 30 godzin. Konsultacje i praca indywidualna z nauczycielem akademickim - 5 godzin. Samodzielna, pogłębiona lektura i oglądanie rekomendowanych filmów - 20 godzin.

Razem 55 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma uporządkowaną wiedzę na temat bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie teorii bezpieczeństwa międzynarodowego (K_W03)

- student ma pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego od czasu II wojny światowej (K_W03)

- student ma uporządkowaną wiedzę na temat strategii bezpieczeństwa ważnych graczy na arenie międzynarodowej, w tym NATO, UE, Stanów Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej, Chin, Niemiec i Francji (K_W03)

- student ma pogłębioną wiedzę na temat kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnych państw i społeczeństw (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i przetwarzać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretować je z punktu widzenia problemów bezpieczeństwa międzynarodowego (K_U01)

- student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie oraz historii dla opisu i analizy problemów bezpieczeństwa międzynarodowego (K_U04)

- student potrafi zaplanować własną pracę nad projektem oraz współpracować w zespole projektowym przy zadaniach z zakresu prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego (K_U07)

- student potrafi prawidłowo i sprawnie zastosować normy prawa krajowego, europejskiego (unijnego) i międzynarodowego w celu rozwiązania konkretnych problemów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego (K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny treści dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego (K_K01)

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest bezpieczeństwu współczesnego środowiska międzynarodowego (XXI w.), m. in. warunkującym go procesom politycznym, ekonomicznym, demograficznym, ekologicznym i kulturowym oraz odpowiedzialnym za jego stan podmiotom i instrumentom służącym jego zachowaniu. Wykad ma charakter problemowy. Przedmiot ma ścisły związek z głównym tematem studiów. Studenci powinni dysponować znajomością historii wspólczesnej, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Pełny opis:

Zadaniem wykładu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa współczesnego środowiska międzynarodowego. Zostaną omówione podstawowe pojęcia związane z tematem: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo regionale, bezpieczeństwo jednostkowe (państwa). W wykładzie znajdzie się następnie miejsce na omówienie głównych problemów (złożoności) współczesnego środowiska międzynarodowego, wynkających m. in. z różnego poziomu rozwoju ekonomicznego poszczególnych państw i regionów (Północ - Południe), ich dostępu do surowców energetycznych i innych (np. wody), fundamentalizmów, nieposzanowania praw człowieka, konflików o charakterze etnicznym i terytorialnym. Oddzielną część wykładu stanowią rozważania o zadaniach i aktywności najważniejszych organizacji międzynarodowych (m. in. Unia Europejska, Pakt Północnoatlantycki, Unia Arykańska, Szanghajska Organizacja Współpracy, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Liga Arabska, Organizacja Bepieczeństwa i Współpracy w Europie) oraz państw (m. in. USA, Rosja, Chiny, Indie, Brazylia, Australia) na rzecz utrzymania bezpieczeństwa. Zostaną również poruszone wątki związane z działalnością grup państw np. G 8, G 20, BRIC. Główna przesłanka wykładu opiera się na stwierdzeniu, że we współczesnym środowisku międzynarodowym konflikty graniczne i terytorialne nie odgrywają istotnej roli a ład oenzetowski skutecznie ogranicza występowanie konfliktów między państwami z użyciem sił zbrojnych. Bezpieczeństwo regionalne i globalne zależy od umiejętności rozwiązywania problemów, w tym o charakterze politycznym i ekonomiczym przez wszystkie jego podmioty. ONZ i jej Rada Bezpieczeństwa dysponują wystarczającymi uprawnieniami i autorytetem aby monitorować sytuację międzynarodową i wpływać na decyzje państw, w tym mocarstw, wobec pojawiających się zagrożeń. Najsilniejsze ekonomicznie i militarnie państwa współpracującą z sobą na poziomie globalnym i regionalnym. Nie są zdolne do wejścia z sobą w otwarty konflikt. Są aktywnie wspierane w ramach organizacji międzynarodowych i tzw. koalicji chętnych przez państwa o mniejszym potencjale, w tym Polskę.

Literatura:

Buzan, B. (2008). People, states & fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era. Ecpr Press.

Buzan, B., Buzan, B. G., Waever, O., W’ver, O., Buzan, O. W. B. (2003). Regions and powers: the structure of international security (Vol. 91). Cambridge: Cambridge University Press.

Buzan, B., Hansen, L. (2009). The evolution of international security studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Fierke, K. M. (2015). Critical approaches to international security. John Wiley & Sons.

Kuźniar, R. (red.) (2005). Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Liedl, K., Piasecka, P., Aleksandrowicz, T. R. (red.) (2011). Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat. Warszawa: Difin.

Sułek, M. (2010). Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zięba, R. (2007). Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zięba, R. (2010). Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zięba, R. (red.) (2008). Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: do omówienia pięć zagadnień. Ocena pozytywna w zależności od wypowiedzi pisemnej (minimum poprawna charakterystyka trzech zagadnień).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk, Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Dorota Michaluk, Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk, Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Dorota Michaluk, Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska, Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska, Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska, Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska, Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska, Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska, Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.