Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo dyplomatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-1-DK-PD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe II st - 1 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość prawa międzynarodowego publicznego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład- 30 h; czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury - 60 h; przygotowanie się do egzaminu - 30 h. Razem: 120 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Student/ka zna pojęcia, cele i zasady prawa dyplomatycznego;

K_W02 Student/ka zna obowiązujące regulacje prawne z zakresu prawa dyplomatycznego;

K_W03 Student/ka zna mechanizmy działania prawa dyplomatycznego;

K_W04 Student/ka zna rolę prawa dyplomatycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student/ka posługuje się pojęciami i terminologią z zakresu prawa dyplomatycznego;

K_U02 Student/ka interpretuje teksty prawne z zakresu prawa dyplomatycznego.
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Student/ka samodzielnie i niezależnie myśli i przedstawia i argumentuje własne zdanie;

K_K02 Student/ka jest świadomy/a konieczności samokształcenia.


Metody dydaktyczne:

Metodą dydaktyczną jest wykład prowadzącego oraz od czasu do czasu dyskusja ze studentami. Studenci jeśli chcą mogą brać czynny udział w prowadzeniu zajęć poprzez zadawanie pytań, poddawanie tematów pod dyskusję.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

W ramach wykładu z prawa dyplomatycznego zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z tej dziedziny prawa, która stanowi część prawa międzynarodowego publicznego. Prawo dyplomatyczne jest podstawą do pokojowego współżycia państw oraz do sprawnego realizowania przez państwa ich interesów.

Pełny opis:

Wykład z prawa dyplomatycznego obejmuje 30 godzin zajęć. W jego ramach omawiane są następujące zagadnienia:

Dyplomacja i prawo dyplomatyczne: podstawowe pojęcia, historia, źródła i kodyfikacja prawa dyplomatycznego.

Organy państwa do spraw stosunków międzynarodowych.

Rola ministerstwa spraw zagranicznych.

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych i znaczenie prawne tego aktu.

Rozpoczęcie i zakończenie misji dyplomatycznej.

Klasy, rangi, tytuły szefów i członków misji dyplomatycznych. Znaczenie wyrażeń konwencyjnych.

Korpus dyplomatyczny i zasady precedencji.

Funkcje misji dyplomatycznych i przedstawicieli dyplomatycznych. Tendencje rozwojowe funkcji dyplomatycznych.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne: uzasadnienie, wzajemność, zakres.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne: rodzaje w odniesieniu do osób i misji.

Misje specjalne w przeszłości i obecnie.

Specyfika prawa dyplomatycznego organizacji międzynarodowych. Prawo dyplomatyczne Unii Europejskiej.

Zasady dyplomacji konferencyjnej.

Naruszenia prawa dyplomatycznego w warunkach napięć i konfliktów. Korespondencja dyplomatyczna.

Protokół dyplomatyczny.

Literatura:

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010;

S. Sawicki, Prawo konsularne. Studium prawnomiedzynarodowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003;

T. Joniec, Polska służba konsularna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996;

J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005;

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, W-wa 2000;

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, W-wa 2004;

J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1999;

L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, W-wa 1958;

A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, W-wa 1979;

S. E. Nahlik, Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, W-wa 1966.

S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, Warszawa 2011;

I. Gawłowicz, Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia, Warszawa 2011;

A. F. Cooper, J. Heine i R. Thakur (red.), The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny z wykładu jest egzamin pisemny lub w razie potrzeby ustny. Egzamin pisemny ma formę testu wielokrotnego wyboru co obejmuje także dwa krótkie pytania otwarte.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.