Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-1-ER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rozwoju
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. II stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta - 60 godzin, w tym:

- 20 godzin klasycznego wykładu

- 10 godzin e-learningowych

- 30 godzin pracy własnej studenta na podstawie informacji przekazanych na zajęciach i podanej literatury przedmiotu

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej stosunków międzynarodowych oraz ich interdyscyplinarnym charakterze odnoszącym się do nauk: o polityce i administracji, prawnych, ekonomicznych i historii

K_W03 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat międzynarodowych relacji o charakterze politycznym, ekonomicznym i prawnym

K_W04 - Ma uporządkowaną wiedzę o procesach globalizacji i regionalizacji

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia problemów stosunków międzynarodowych

K_U04 - Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin, w ramach których prowadzone są badania nad stosunkami międzynarodowymi, dla opisu i analizy problemów międzynarodowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - Jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny treści dotyczących relacji międzynarodowych

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład wsparty prezentacją multimedialną. Praca z materiałami źródłowymi, wykorzystana platforma e-learningowa.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem ekonomii rozwoju jest przede wszystkim przedstawienie głównych kierunków i wyników dyskusji, prowadzonych przez zagranicznych i polskich badaczy, na temat teoretycznych koncepcji przezwyciężania zacofania i ubóstwa w krajach słabo rozwiniętych (tj. prezentacja różnych paradygmatów rozwoju i dorobku najważniejszych „szkół myślenia”), omówienie szans i globalnych uwarunkowań likwidacji ubóstwa.

Pełny opis:

Szczegółowe treści merytoryczne obejmują:

- Geneza i kierunki ewolucji ekonomii rozwoju.

- Tradycyjne teorie i mierniki zacofania (niedorozwoju).

- Podstawowe cechy struktury gospodarek krajów zacofanych gospodarczo.

- Ekonomiczne przyczyny dysproporcji w rozwoju ekonomicznym poszczególnych krajów.

- Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i ich rola w rozwoju poszczególnych obszarów globalnej gospodarki.

- Paradygmat niedoboru kapitału.

- Teoria zależności krajów peryferii od centrum gospodarki światowej.

- Koncepcje stabilizacji, programy dostosowań strukturalnych.

- Nowe paradygmaty rozwoju w kontekście roli instytucji, kapitału ludzkiego, techniki oraz uwarunkowań środowiska naturalnego.

- Przezwyciężenie ubóstwa jako problem globalny – Milenijne Cele Rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2011.

Debraj Ray, Developmnet Economics, https://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Papers/RayPalgrave.pdf

E.Jankowska, P.Siemiątkowski, Podstawy ekonomii, TNOiK, Toruń 2019.

Literatura pomocnicza:

Z. Kozak: Ekonomia zacofania i rozwoju, „Monografie i Opracowania”, nr 471, SGH, Warszawa 2001

R.Bartkowiak, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w dyskusji (ocena ciągła) – K1, U2, U10 [może podwyższyć ocenę końcową o pół stopnia]

- aktywność e-learningowa – W1, W3, W8, U2, U10 [na zaliczenie]

- egzamin pisemny – W1, W2

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.