Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja i regionalizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-1-GIR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Globalizacja i regionalizacja
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. II stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza o aktualnych problemach politycznych, społecznych i gospodarczych na poziomie studiów I stopnia oraz znajomość podstawowych pojęć z tego zakresu.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach - 30 godz.


Praca własna studenta, w tym przygotowanie się do zajęć, przygotowanie prezentacji, opracowanie literatury do dyskusji - 40 godz.


Konsultacje z prowadzącym - 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/studentka po zakończeniu zajęć:


- posługuje się rozszerzoną terminologią związaną z globalizacją i regionalizacją w wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym (K_W02)


- zna podstawowe relacje między globalnymi zjawiskami zachodzącymi w świecie (K_W03)


- rozumie rolę człowieka i grup politycznych w kształtowaniu współczesnych stosunków międzynarodowych (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka po zakończeniu zajęć:


- identyfikuje, interpretuje i wyjaśnia zjawiska globalne współczesnego świata (K_U01)


- posługuje się systemami aksjologicznymi i normatywnymi do poznania i analizy rzeczywistości polityczne, ekonomicznej i społecznej współczesnego świata (K_U06)


- prognozuje procesy i zjawiska mogące zajść w wymiarze globalnym oraz umie przewidzieć ich konsekwencje (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka po zakończeniu zajęć:


- jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju (K_K01);


- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych informacji (K_K02)

Metody dydaktyczne:

Podające i poszukujące

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi problemami związanymi z globalizacją i regionalizacją. Treści przedmiotu obejmują szeroką definicję globalizacji, dotyczącą nie tylko kwestii ekonomicznych, ale także społecznych, zwłaszcza kulturowych i tożsamościowych oraz politycznych. Częścią zajęć jest próba poszukiwania źródeł globalizacji a także próba opisania konsekwencji globalizującego się świata w przyszłości. Szczególną uwagę zwraca się na społeczną stronę procesu, w tym wpływ jednostek i grup na jego przebieg.

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i źródła globalizacji

2. Korporacje międzynarodowe oraz międzynarodowa wymiana gospodarcza i

ich wpływ na globalizację

3. Organizacje międzynarodowe w procesie globalizacji

4. Tożsamość społeczna, kulturowa, narodowa w erze globalizacji

5. Przyszłość państwa narodowego w globalizującym się świecie

6. Globalizacja a demokratyzacja. Czy świat globalny jest bardziej demokratyczny?

7.Trzeci Świat jako podmiot procesów globalizacyjnych

8. Nauka i technika a globalizacja świata

9. Ruch anty- i alterglobalistyczny.

10. Pozytywne i negatywne skutki globalizacji

11. Regionalizacja jako inny wymiar globalizacji

Literatura:

Baldwin R., The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization, Harvard 2019

Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000

Beck U. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2014

Beyer P., Religia i globalizacja, Kraków 2005

Peeters M., Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, Warszawa 2017

Robertson R., Scholte J.A., Encyclopedia of Globalization, New York 2006

Sowell T., Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, Warszawa 2019

Steger M.B. Globalization: A Very Short Introduction, Oxford 2017

Stiglitz J., Globalizacja, Warszawa 2007

Ślęzak E, Szopa B., Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa 2018

Wallenstein I., Analiza systemów - światów, Warszawa 2019

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na zaliczenie na podstawie aktywnej obecności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.