Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-1-MOPC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. II stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot powiązany jest z przedmiotami: prawo międzynarodowe publiczne i organizacje międzynarodowe. Wskazane jest ich wcześniejsze zaliczenie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

180 godz.:

- 60 godz. - godziny kontaktowe

- 30 godz. - praca indywidualna studenta w celu przygotowania się do konwersatorium: wyszukanie potrzebnych informacji i materiałów; przeczytanie tekstów (aktów prawnych, orzeczeń) wskazanych przed poszczególnymi zajęciami

- 90 godz. - przygotowanie się do egzaminu oraz do kolokwium zaliczeniowego

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z dziedziny prawa międzynarodowego praw człowieka – K_W01

W2: student zna normy i zasady międzynarodowego prawa praw człowieka oraz podmioty zajmujące się ochroną tych praw – K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student czyta międzynarodowe dokumenty praw człowieka i interpretuje zawarte w nich normy prawne - K_U01

U2: student prawidłowo stosuje normy międzynarodowego prawa praw człowieka w celu rozwiązania problemów związanych z realizacją podstawowych praw i wolności, w oparciu o konkretne stany faktyczne - K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student dostrzega dylematy etyczne związane z konfliktami, które mogą występować pomiędzy prawami i wolnościami poszczególnych jednostek, a także pomiędzy prawami jednostki i interesem państwowym/społecznym - K_K02

K2: student jest otwarty na modyfikację swoich poglądów na temat treści podstawowych praw i wolności człowieka oraz dopuszczalnych ograniczeń w korzystaniu z tych praw - K_K01

K3: student odpowiedzialnie przygotowuje wskazany materiał do bieżących zajęć - wyszukuje i czyta wymagane akty prawne i orzecznictwo - K_K03

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka, z uwzględnieniem ich genezy, norm prawnomiędzynarodowych, na których się opierają, funkcjonujących w ich ramach międzynarodowych instytucji i procedur kontrolnych oraz potrzeb i propozycji reform. Prezentowany jest zarówno system powszechny, związany z Narodami Zjednoczonymi, jak i systemy regionalne. Wykład koncentruje się na zagadnieniach historycznych, instytucjonalnych i proceduralnych. Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej analizie wybranych praw i wolności człowieka gwarantowanych przez międzynarodowe instrumenty oraz procedurze skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia prezentowane podczas wykładu obejmują:

1. Koncepcja i pojęcie praw człowieka

2. Pojęcie i rodzaje systemów ochrony praw człowieka (system uniwersalny, systemy regionalne)

3. Geneza międzynarodowej ochrony praw człowieka

4. Ochrona praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych. (prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Pakty Praw Człowieka i pozostałe instrumenty tzw. traktatowego systemu ochrony praw człowieka, organy i procedury tzw. politycznego systemu ochrony praw człowieka - Komisja Praw Człowieka, Rada Praw Człowieka)

5. Europejskie systemy ochrony praw człowieka (system Rady Europy ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z protokołami dodatkowymi oraz międzynarodowych procedur kontroli jej implementacji, system KBWE/OBWE, system Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia Karty Praw Podstawowych)

6. Pozaeuropejskie systemy ochrony praw człowieka (system międzyamerykański, system afrykański, kształtowanie się systemu arabskiego)

7. Rola organizacji pozarządowych dla ochrony praw człowieka

8. Miejsce Polski w międzynarodowych systemach ochrony praw człowieka, zobowiązania międzynarodowe Polski w dziedzinie ochrony praw człowieka.

9. Współczesne wyzwania i zagrożenia dla praw człowieka

Konwersatorium poświęcone jest następującym zagadnieniom:

1. Analiza treści wybranych praw człowieka (prawo do życia i problem stosowania kary śmierci, wolność od tortur, wolność od niewolnictwa i poddaństwa, wolność pokojowych zgromadzeń, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do pracy oraz sprawiedliwych warunków pracy, prawo do nauki)

2. Dopuszczalne ograniczenia możliwości korzystania z praw człowieka, prawa niederogowalne

3. Ochrona praw grup osób szczególnie narażonych na naruszenia (na przykładzie praw dzieci)

4. Skarga indywidualna jako środek międzynarodowej kontroli nad realizacją praw człowieka na przykładzie procedury skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (kryteria dopuszczalności, procedura rozpatrywania, rezultaty, potrzeba i propozycje reform).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Materiały źródłowe:

Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. z pierwszym i drugim Protokołem Fakultatywnym (1966 r. i 1989 r.).

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. z Protokołem Fakultatywnym (2008 r.)

(Europejska) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.

Karta Praw Podstawowych UE z 2000 r.

Konwencja w spr. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 r.

Uzupełniająca konwencja w spr. zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa z 1956 r.

Konwencja o prawach dziecka z 1989 r.

Prawo międzynarodowe publiczne: wybór dokumentów, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2003.

2. Opracowania:

Łopatka A., Międzynarodowe prawo praw człowieka, Warszawa 2006.

Prawa człowieka i ich ochrona: podręcznik dla studentów prawa i administracji, B. Gronowska et al., Toruń 2010.

System ochrony praw człowieka, B. Banaszak t al., Kraków 2005.

The United Nations Human Rights Treaty System, Fact Sheet No. 30/Rev, 1, Geneva 2012, dostępne na: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1.pdf.

The ECHR in 50 Questions, Strasbourg 2014, dostępne na: https://echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf.

3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dostępne na: https://hudoc.echr.coe.int)

Vo v. France (skarga 53924/00)

Evans v. UK (skarga 6339/05)

McCann and Others v. UK (skarga 18984/91)

Siliadin v. France (skarga 73316/01)

Lautsi v. Italy (skarga 30814/06)

Literatura uzupełniająca:

Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony: zarys wykładu, Wrocław 2004.

Kędzia Z., Współczesne wyzwania wobec praw człowieka, Sprawy Międzynarodowe 2003/3, s. 5-35.

Kuźniar R., Prawa człowieka: prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004.

Leksykon praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, M. Balcerzak et al., Warszawa 2010.

Symonides J., Polska w europejskich systemach ochrony praw człowieka, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002, s. 191-212.

Symonides J., Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka [w:] Historia, stosunki międzynarodowe, amerykanistyka: Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wiesława Dobrzyckiego, red. E. Haliżak, S. Bieleń , Warszawa 2001, 537-552.

Symonides M., Symonides J., Wkład organizacji pozarządowych w promocję i ochronę praw człowieka, Stosunki Międzynarodowe 2004/1-2, s. 9-24.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru i pytania otwarte), warunek dopuszczenia do egzaminu – zaliczenie konwersatorium

Konwersatorium:

Końcowe zaliczenie pisemne (pytania otwarte); ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć)

Egzamin pisemny - W1, W2, U1

Kolokwium - W1, W2, U1, U2

Ocena ciągła - K1, K2, K3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.