Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-1-MOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona środowiska
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. II stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1938
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta – godzin łącznie - 125, w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 60:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu) - 45;

- godziny kontaktowe - egzamin - 6;

- godziny kontaktowe - zaliczenie konwersatorium - 9;

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 45:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć;

- wymagane powtórzenie materiału;

- czytanie literatury;

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) - 20.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma podstawową wiedzę o międzynarodowym prawie ochrony środowiska, jego miejscu w systemie międzynarodowego prawa publicznego - K_W01

W2: student ma podstawową wiedzę o międzynarodowym prawie ochrony środowiska - K_W02

W3: student ma podstawową wiedzę o relacjach między organizacjami

międzynarodowymi i państwami w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony środowiska - K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne odnoszące się do współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - K_U01

U2: student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa ochrony środowiska do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania pozycji, zadań i kompetencji organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska - K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student potrafi współdziałać i pracować przy rozwiązywaniu zadania dotyczącego problematyki międzynarodowej ochrony środowiska - K_K02

K2: student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie spraw indywidualnych regulowanych prawem ochrony środowiska - K_K03

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji międzynarodowego prawa ochrony środowiska; przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami tego prawa przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Pełny opis:

Moduł MOŚ: Środowisko – zagadnienia horyzontalne

- Międzynarodowe prawo ochrony środowiska (historia współpracy międzynarodowej, źródła prawa, zasady ogólne, podstawowe pojęcia)

- Podstawy prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej

- Instrumenty polityki ochrony środowiska

- Odpowiedzialność prawna jako instrument międzynarodowego prawa ochrony środowiska

- Organizacje międzynarodowe w międzynarodowej ochronie środowiska

- Partycypacja społeczna w ochronie środowiska

Moduł MOŚ: Środowisko – ochrona zasobów (funkcja konserwacyjna)

- Ochrona wód

- Ochrona przyrody

- Ochrona powietrza

Moduł MOŚ: Środowisko – przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (funkcja prewencyjna)

- Ochrona atmosfery (warstwa ozonowa)

- Ochrona klimatu (gazy cieplarniane)

- Ochrona przed promieniowaniem jądrowym

- Transgraniczne przemieszczanie substancji chemicznych

- Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Moduł MOŚ: Środowisko a konflikty zbrojne

- Ochrona środowiska w trakcie konfliktów zbrojnych – aspekty prawne

Literatura:

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska: wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku, pod red. Z. Galickiego, A. Gubrynowicza, Warszawa 2013.

Prawo środowiska Unii Europejskiej, wybór i wprow. M. M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2012.

P. Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press 2003.

E. Louka, International environmental law: fairness, efectiveness, and world order, Cambridge University Press 2006.

P. Birnie, A. Boyle, C. Redgwell, International Law and the Environment, Oxford University Press 2009.

D. Bodansky, The Art and Craft of International Environmental Law, Harvard University Press 2010.

R. S. Axelrod, S. VanDeveer, D. L. Downie, The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, CQ Press 2010.

D. Bodansky, J. Brunnée, E. Hey, The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press 2008.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Egzamin pisemny – W1, W2, W3, U1, U2

WYKŁAD

Egzamin pisemny: test pisemny złożony z 25 pytań (pytania zamknięte-jednokrotnego wyboru; 1 pytanie – 1 pkt):

ndst - 12 pkt (48%)

dst - 13-18 pts (52-72%)

dst plus - 19 pkt (76%)

db - 20-21 (80-84%)

db plus - 22 pkt (88%)

bdb - 23-25 pkt (93-100%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.