Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-1-TSM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. II stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma wiedzę na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, swobodnie posługuje się pojęciami z tego zakresu.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu student uzyskuje 7 punktów ECTS (3 wykład, 4 ćwiczenia), co odpowiada 175 godzinom pracy studenta, w tym:


1. Godziny realizowane z udziałem wykładowcy: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu: 45: 15 wykład, 30 ćwiczenia), godziny konsultacji indywidualnych studenta - 45 h + 5 h = 50 h


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury - 70 h


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 55 h


Bilans: 50+70+55 = 175 godz., co odpowiada 7 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, rozumie na czym polega interdyscyplinarność przedmiotu - K_W01

W2: Wie i rozumie czym są metody badawcze z zakresu stosunków międzynarodowych i potrafi je zastosować - K_W01

W3: Wie i rozumie czym są paradygmaty badawcze oraz zna najważniejsze szkoły badań stosunków międzynarodowych - K_W02

W4: Zna najważniejszych przedstawicieli paradygmatów badawczych i potrafi krytycznie analizować i odnosić się do ich poglądów - K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Ma własne zdanie i swobodnie je wypowiada na temat stosunków międzynarodowych. Potrafi dyskutować o nich w języku polskim - K_U03

U2: Potrafi argumentować i planować strategie argumentacyjne w analizie współczesnych wydarzeń politycznych - K_U03

U3: Potrafi samodzielnie zaplanować i zrealizować proces samokształcenia - K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi identyfikować, analizować oraz poddać krytycznej ocenie materiały źródłowe z zakresu stosunków międzynarodowych - K_K01

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, debata, dyskusja, analiza źródeł

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- panelowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia wskazują studentom teoretyczny aspekt stosunków międzynarodowych m.in. filozoficzną genezę współczesnych paradygmatów oraz najważniejsze koncepcje teoretyczne.

Pełny opis:

Treści kształcenia: epistemologia stosunków międzynarodowych – pojęcie, przedmiot, obszar zainteresowań. Dziedziny stosunków międzynarodowych. Metody badania stosunków międzynarodowych. Teorie stosunków międzynarodowych. Współzależności i rozłączności teorii międzynarodowych stosunków politycznych i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Zagadnienia szczegółowe:

Wykład:

1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa.

2. Pojęcie paradygmatu i teorii w naukach społecznych.

3. "Wielkie debaty" w nauce o stosunkach międzynarodowych.

4. Nurty klasyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych.

5. Paradygmat liberalny.

6. Paradygmat realistyczny

7. Synteza "Neo-Neo": neoliberalizm i neorealizm.

Ćwiczenia:

1. Teoretyczne podejście do zagadnienia uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych.

2. System międzynarodowy jako kategoria badawcza.

3. Konflikt we współczesnych badaniach nad stosunkami międzynarodowymi.

4. Etyka w stosunkach międzynarodowych - przegląd opinii.

5. Polityka zagraniczna państwa w ujęciu teoretycznym.

6. Bezpieczeństwo międzynarodowe - poglądy poszczególnych szkół teoretycznych.

7. Szkoły modernistyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych.

8. Szkoła angielska stosunków międzynarodowych;

9. Konstruktywizm.

10. Feminizm.

11. Ekologizm.

12. Geopolityka - czy teoria?

13. Patologie międzynarodowe.

14. Po co teorie stosunków międzynarodowych - warsztat internacjologa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Burchill S., Devetak R., Linklater A., Paterson M., Reus-Smit C., True J., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006;

- Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007;

- Gałganek A., Historia Teorii Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2009;

- Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000;

- Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003;

- Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie–systemy–uczestnicy, Wrocław 2006;

- Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006;

- Morgenthau H. J, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010;

- Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. T.1: Korzenie dyscypliny - do 1989 roku, red. H Schreiber, A. Wojciuk, Warszawa 2019;

- Waltz K.N., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010;

- Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

- Czaputowicz J., Teorie integracji europejskiej, Warszawa 2018;

- Kostecki W., Polityka zagraniczna. Teoretyczne podstawy badań, Warszawa 1986;

- Kukułka J., Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 1978;

- Łoś-Nowak T., Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, Poznań 1999;

- Pietraś Z. J., Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 1986;

- Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.

- Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006;

- Roselle L., Spray S., Shelton J.T., Research and Writing in International Relations, New York 2019;

- Strausz E., Writing the Self and Transforming Knowledge in International Relations. Towards a Politics of Liminality, New York 2018;

- Weres L., Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Poznań 1982;

- Współczesne stosunki międzynarodowe, red. R. Kuźniar, Wrocław 2008;

- Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2008;

- Wybrane problemy teorii i praktyki stosunków międzynarodowych, red. Z. J. Pietraś, Warszawa–Lublin 1982.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu są:

I. Zaliczenie zajęć konwersatoryjnych.

Warunki otrzymania oceny pozytywnej:

1. Obecność na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności);

2. Aktywny udział w zajęciach - ocenianie ciągłe na zajęciach (20% oceny końcowej); możliwość indywidualnego przygotowania przez studentów referatów w formie prezentacji multimedialnej, zorganizowanie debaty itp.- K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03;

3. Wykonanie zadań w formie zdalnej na Platformie Moodle (30% oceny końcowej)

4. Kolokwium końcowe (50% oceny końcowej) w formie eseju na zadany temat. Inspiracją do wyboru tematu jest tekst źródłowy, który Studenci otrzymują miesiąc przed zaliczeniem. Kolokwium odbywa się na ostatnich zajęciach - K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03.

Ocenie podlegać będą:

- znajomość i zrozumienie tekstu (20%),

- argumentacja (40%),

- polemika z autorem (40%).

Oceny:

91%–100% – bardzo dobry,

81%–90% – dobry plus,

71%–80% – dobry,

61%–70% – dostateczny plus,

51%–60 % – dostateczny,

0%–50% – niedostateczny.

II Zaliczenie egzaminu.

Do wyboru trzy terminy: "O", pierwszy i drugi (poprawkowy). Egzamin odbywa się w formie pisemnej. Jest to test otwarty składający się z 5 pytań (po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź). Zakres tematyczny obejmuje materiał przedstawiony zarówno na wykładach jak i na konwersatorium.

Oceny:

91%–100% – bardzo dobry,

81%–90% – dobry plus,

71%–80% – dobry,

61%–70% – dostateczny plus,

51%–60 % – dostateczny,

0%–50% – niedostateczny.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identycznie jak w części A

Pełny opis:

Identycznie jak w części A

Literatura:

Identycznie jak w części A

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają się w systemie zdalnym na platformie Moodle. Zajęcia o charakterze synchronicznym - pokój konferencyjny BBB.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identycznie jak w części A

Pełny opis:

Identycznie jak w części A

Literatura:

Identycznie jak w części A

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają się w systemie zdalnym na platformie Moodle. Zajęcia o charakterze synchronicznym - pokój konferencyjny BBB.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identycznie jak w części A

Pełny opis:

Identycznie jak w części A

Literatura:

Identycznie jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)