Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protokół i korespondencja dyplomatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-2-DK-PiKD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Protokół i korespondencja dyplomatyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe II st - 2 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z historii Polski i powszechnej.

Znajomość podstawowych norm współżycia społecznego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot ma wartość 4 pkt. ECTS.

4 x min. 30 h = min. 120 h

Aby Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu, niezbędne jest:

- uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach;

- praca indywidualna (czytanie literatury, przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtarzanie materiału);

- przygotowanie i uczestnictwo w zaliczeniu;

- utrzymywanie kontaktu z wykładowcą;

- zaliczanie tzw. "wejściówek" i krótkich testów w czasie zajęć.

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem wykładowcy: 30 h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: min. 50 h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: min. 40 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię

używaną w dziedzinach nauki, w ramach których są prowadzone badania nad stosunkami międzynarodowym i w szczególności protokołem dyplomatycznym (K_W03)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia problemów stosunków dyplomatycznych (K_U02)

U2. Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się ustnie, w języku polskim, o zagadnieniach stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków dyplomatycznych (K_U08)

U3. Wskazuje związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi i w kwestiach bezpieczeństwa (o różnej wadze i znaczeniu) , dokonuje ich analizy i

interpretacji, wreszcie prognozuje możliwe dalsze scenariusze wydarzeń (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1. Jest otwarty na nowe idee i gotów do weryfikacji swoich przekonań w świetle nowych informacji i argumentów (K_K07)

K2. Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań (K_K08)

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.

2. Dyskusja.

3. Analiza materiałów źródłowych.

4. Zajęcia praktyczne z dekoracji stołu, dobrania ubioru w zależności od uroczystości i okazji.

5. Praca w grupach.

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania (zajęcia na platformie Zoom - link wysyłany przed każdymi zajęciami).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z genezą protokołu i korespondencji dyplomatycznej oraz ich uwarunkowaniami we współczesnym świecie. Ma on również służyć wprowadzeniu zasad regulujących protokół i korespondencję dyplomatyczną.

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami protokołu i korespondencji dyplomatycznej obowiązującymi współcześnie. Ponadto, ma ono służyć przybliżeniu organizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce. Dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, odpowiedniego ubioru oraz zachowania podczas uroczystości o charakterze oficjalnym oraz towarzyskim. Konwersatorium ma również służyć zapoznaniu z istniejącymi różnicami kulturowymi i wynikającymi z tego trudnościami w negocjacjach i uzyskaniu konsensusu podczas prowadzonych rozmów. Dodatkowo, w trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe reguły rządzące korespondencją dyplomatyczną i oficjalną.

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Dyplomacja i protokół dyplomatyczny

• geneza i rozwój stosunków dyplomatycznych

• konwencje wiedeńskie

• pojęcia, różnice między przywilejami i immunitetami, ich zakres

• szefowie misji (klasy i rangi), podział personelu misji

• mianowanie i odwołanie ambasadora pełniącego obowiązki w Polsce

• funkcje misji i dyplomatów w kraju przyjmującym, obowiązki dyplomatów

3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jednostki podległe Ministrowi SZ

• MSZ w Polsce

• ministerstwa SZ w innych krajach

• Protokół dyplomatyczny jako jednostka MSZ - kompetencje i zakres działalności

4./5./6. Przyjęcia dyplomatyczne, służbowe i towarzyskie – rodzaje, organizacja, zasady (proszę przynieść na zajęcia serwetkę kwadratową o boku 35-45 cm papierową – sztywną, lnianą lub bawełnianą)

• rola, formy i wybór rodzaju przyjęcia,

• sposoby zapraszania i potwierdzania obecności,

• dekoracja sali i nakrycie stołu, oświetlenie (lampy, świece), kwiaty, naczynia, sztućce (indywidualne, środka stołu, specjalne), szkło,

• serwetki, menu, kartoniki (koziołki) z nazwiskami

• organizacja i plan stołu

• dobór obsługi, rodzaje serwisu

• obowiązki gości i gospodarzy

7./8. Reguły dotyczące ustalania menu oraz zasady związane z poprawnym zachowaniem przy stole

• podstawowe informacje o napojach i ich serwowaniu

• podstawowe informacje o menu i sposobie serwowania potraw (w tym m.in. tzw. dania trudne)

• mowa sztućców i poprawne posługiwanie się nimi,

• toasty.

9./10. Zasady ubioru i stroje w służbie dyplomatycznej (proszę przynieść na zajęcia krawat)

• rodzaje strojów męskich

• rodzaje strojów damskich

• dodatki do poszczególnych strojów

• pojęcia: overdressed i underdressed

11. Charakterystyczne osoby i uroczystości

• prezydent, papież, premier

• przykładowe ceremoniały

• ordery i odznaczenia

• uroczyste podpisywanie porozumień

• wyjazdy za granicę

12./13. Korespondencja dyplomatyczna oraz oficjalna i biznesowa

• cel, formy i język korespondencji oraz jej zasady

• zasady wyboru języka

• reguła alternatu

• elementy pisma dyplomatycznego

• tytulatura

• formuły grzecznościowe

• noty i pisma dyplomatyczne (rodzaje, podstawowe elementy składowe)

• wizytówki

• netykieta

14. Kolokwium zaliczeniowe.

15. Zajęcia końcowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2016

2. Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998

Literatura dodatkowa:

1. Barcz J., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

2. Bortnowski A.W., Protokół dyplomatyczny i savoir vivre dla każdego, Ciechanów 2003

3. Czaja J., Wybrane elementy wiedzy o negocjacjach dyplomatycznych (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. L. Łukaszuk, Warszawa 1999

4. Etyka dyplomacji, praca zbiorowa (J. Barcz, J. Baszkiewicz i in.), PISM, Warszawa 2002

5. Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, wyd. V, Warszawa 2004

6. Kukułka J., Organizacja polskiej służby zagranicznej w latach 1944-1989 (w:) Stosunki Międzynarodowe nr 1-2/2000, s. 109-122

7. Kuźniar R., Czynnik etyczny w stosunkach międzynarodowych, Sprawy Międzynarodowe 1990/1

8. Łukaszuk L., Stosunki konsularne i służby konsularne Polski i wybranych państw (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. Łukaszuk L., Warszawa 1999

9. Malak K., Ciupiński A., Współczesna służba dyplomatyczna – jej istota, organizacja, funkcje i formy działania (w:) Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego red. L. Łukaszuk, Warszawa 1999, s. 191-216

10. Miłosz S., Dyplomacja wojskowa, Warszawa 2004

11. Orłowski T., Miejsce dyplomacji w strukturze stosunków międzynarodowych końca XX wieku. Studia i Materiały – Polska Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1998

12. Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta – Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2010

13. Paszkowski M., Dyplomacja wielostronna na forum organizacji międzynarodowych, PISM, Warszawa 1976

14. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wydanie VII, Warszawa 2003

15. Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 2004

16. Szczepanik K., Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatyczno-konsularnej (w:) Polityka zagraniczna RP 1989-2002 (red. R. Kuźniar, K. Szczepanik), Warszawa 2002

17. Wilk M. (red.), Dyplomacja, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2002

Literatura w j. angielskim:

1. Debrett’s New Guide to Etiquette and Modern Manners, various editions

2. Debrett’s A-Z of Modern Manners, various editions

3. Beyfus D., Modern Manners, Hamlyn, 1992

4. Rees N., Guide to Good Manners, Bloomsbury, 1992

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach, kontakt z wykładowcą.

2. Udział w przeprowadzanych na zajęciach tzw. „wejściówkach” i krótkich testach sprawdzających przygotowanie do zajęć.

3. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

4. Zaangażowanie podczas pracy w grupach.

5. W przypadku braków w powyższych punktach - kolokwium zaliczeniowe.

Nadprogramowe nieobecności powinny być zaliczane na bieżąco na dyżurze.

Kwestie dot. indywidualnego zaliczenia (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisanie oceny) należy zgłaszać najpóźniej w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania (zajęcia na platformie Zoom - link wysyłany przed każdymi zajęciami).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.