Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S2-2-MRF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe rynki finansowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. II stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Studenta zna podstawowe pojęcia związane z rynkami finansowymi

2. Student zna główne instytucje funkcjonujące na rynkach finansowych

3. Student zna główne instrumenty finansowe


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student rozumie istotę poszczególnych segmentów rynku finansowego

2. Student potrafi wskazać różnice między głównymi instrumentami finansowymi

3. Student potrafi wskazać przyczyny różnego poziomu rozwoju rynku finansowego w danym kraju

4. Student rozumie konsekwencje różnego poziomu rozwoju rynku finansowego w kraju dla sytuacji gospodarczej i perspektyw rozwojowych całej gospodarki


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student prezentuje w sposób logiczny i poprawny językowo poglądy własne oraz poglądy innych osób w zakresie rynków finansowych

2. Student rzeczowo argumentuje w dyskusjach na tematy z zakresu rynków finansowych

3. Student identyfikuje rozwiązania ograniczające efektywność funkcjonowania rynków finansowych i jego segmentów

4. Student dostrzega różnice w funkcjonowaniu rynku finansowego w wybranych krajach i konsekwencje tego dla rozwoju gospodarczego kraju


Metody dydaktyczne:

zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

1. wykład z zakresu Międzynarodowych rynków finansowych przybliża istotę rynku finansowego, podstawowe instrumenty finansowe na nim spotykane oraz specyfikę międzynarodowych rynków finansowych

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Pełny opis:

1. Rynek finansowy i jego uczestnicy

1.1. Pojęcie, funkcje i segmenty rynku finansowego

1.2. Rozwój i ewolucja rynków finansowych

1.3. Uczestnicy rynku finansowego (emitenci, pośrednicy, inwestorzy)

1.4. Instrumenty finansowe

2. Rynek finansowy w Polsce

1.2. Rozwój rynku finansowego w Polsce

2.2. Instytucje polskiego rynku finansowego

2.3. Rynek finansowy w Polsce a międzynarodowy rynek finansowy

3. Pojęcie i struktura międzynarodowego rynku finansowego

3.1. Uczestnicy międzynarodowego rynku finansowego

3.2. Międzynarodowy rynek instrumentów dłużnych

3.3. Międzynarodowy rynek kapitałowy

3.4. Międzynarodowy rynek walutowy

3.5. Międzynarodowy rynek bankowy

4. Ryzyko na rynku finansowym

4.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka na rynku finansowym

4.2. Ryzyko na międzynarodowym rynku finansowym

5. Spekulacje na rynkach finansowych a kryzysy gospodarcze

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Wiesław Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN

2. Witold Bień, Rynek papierów wartościowych, Difin

3. Elżbieta Chrabonszczewska, Leokadia Oręziak, Międzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa 2000

Publikacje, raporty, analizy i baza danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei:

https://www.bis.org

Raporty, analizy i baza danych Światowej Federacji Giełd (The World Federation of Exchanges):

https://focus.world-exchanges.org

Raporty, analizy i baza danych Federation of European Securities Exchanges:

https://fese.eu

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Ostrowska E., Inwestowanie na rynku kapitałowym, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2000

2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN 2004

Metody i kryteria oceniania:

egzamin (test) na koniec semestru

aktywność w trakcie zajęć w całym semestrze

aktywność na Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)