Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Siły zbrojne w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N2-1-SZO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Siły zbrojne w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe) - 10 godz. wykład (0,5 ECTS)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (opracowanie projektu) - 45 godzin (1,5 ECTS)

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin) - 30 godzin (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych podmiotach właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym szczególnie o Siłach Zbrojnych RP, ich strukturze, funkcjach oraz podstawach prawnych funkcjonowania -

K_W09 ma pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych instytucjh i podmiotów ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym prawnych regulacjach na temat procedury oraz materialnych oraz formalnych podstaw działań Sił Zbrojnych RP

K_W12 zna strukturę organizacyjną, zakres działania i metody zabezpieczenia działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego przez Siły Zbrojne RP

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 właściwie analizuje przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz formułuje własne opinie na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, stawia proste hipotezy badawcze i je weryfikuje

K_U07 umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej na stanowiskach mających związek z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego

K_U10 rozumie i analizuje zjawiska społeczne, ocenia zjawiska mające związek z bezpieczeństwem wewnętrznym, ocenia rolę władz, organów, instytucji publicznych (szczególnie Sił Zbrojnych RP), organizacji społecznych i grup nieformalnych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety

K_K08 potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa wewnętrznego

K_K09 posiada przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych, szczególnie w Siłach zbrojnych RP, oraz w innych podmiotach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

Metody dydaktyczne:

wykład multimedialny, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z rolą i zadaniami Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, podstawami i procedurami użycia wojska na rzecz administracji i społeczeństwa oraz z kierunkami zmian w celu dostosowania wojska do wsparcia władz cywilnych.

Pełny opis:

1. ROLA SIŁ ZBROJNYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Pojęcie, właściwości i wartości organizacji wojskowej; misje i funkcje sił zbrojnych; stosunki cywilno-wojskowe; struktura Sił Zbrojnych RP; podstawy prawne

2. PODSTAWY, PROCEDURY I MOŻLIWOŚCI UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Formalno-prawne podstawy użycia wojska na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego; dziedziny, formy i sposoby wsparcia, reżimy użycia siły; procedury podjęcia działań przez siły zbrojne;

3. SIŁY ZBROJNE W NARODOWYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego; struktura systemu zarządzania kryzysowego; obszary działań, zadania oraz uwarunkowania wsparcia wojskowego; zadania realizowane przez wojsko w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego.

4. ROLA SIŁ ZBROJNYCH W ZWALCZANIU TERRORYZMU

prawne aspekty udziału wojska w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym; system antyterrorystyczny RP; rola poszczególnych jednostek w działaniach antyterrorystycznych

5. DZIAŁANIA SIŁ ZBROJNYCH W NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ ŁADU KONSTYTUCYJNEGO

Wsparcie działań policji przez wojsko; współpraca wojska ze Strażą Graniczną w ochronie granicy; oczyszczanie terenu z niebezpiecznych materiałów wybuchowych;

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Wyd. Scholar, Warszawa 2010.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, BBN, Warszawa 2013.

Kitler W. (red.), Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, AON, Warszawa 2003.

Krzeczkowski W. (red.), Wojsko w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2008.

Pacek B., Udział Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym, AON, Warszawa 2013.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, Dz.U. z 2016 r., poz. 1090.

Sobolewski G., Organizacja wsparcia wojskowego władz cywilnych i społeczności w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2012.

Sobolewski G., Siły zbrojne w zarządzaniu kryzysowym – aspekt narodowy i międzynarodowy, AON, Warszawa 2013.

Stelmach J. (red.), Siły zbrojne w walce z terroryzmem, WSOWL, Wrocław 2016.

Literatura uzupełniająca:

Bzinkowski R., Siły zbrojne w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultur wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju, Wydział Wydawniczy COSMDWP, Warszawa 2002.

Lidel K. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna, Difin, Warszawa 2017.

Sułkowski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.

Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej z organami wojskowymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2012.

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Ocena końcowa:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100%- bardzo dobry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)