Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Narkomania i przestępczość narkotykowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N2-2-NiPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Narkomania i przestępczość narkotykowa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 2 rok - niestacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia: 10h


Praca indywidualna: 3h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka ma wiedzę na temat narkomanii i przestępczości narkotykowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka potrafi wykazać przyczyny, skutki, zagrożenia oraz wyzwania dla zagadnień związanych z narkomanią i przestępczością narkotykową, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.
Student/Studentka potrafi analizować i interpretować kluczowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka wykazuje motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Student/Studentka angażuje się we współpracę i potrafi pracować oraz dyskutować w grupie.

Metody dydaktyczne:

Główna metoda dydaktyczna: dyskusja, z aktywnym udziałem grupy, prowadzący pełni funkcję moderatora.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Pełny opis:

Zagadnienia:

- Leczenie narkomanii

- Polityka wobec narkomanii (proponowane rozwiązania, stosunek do zagadnienia, rozwiązania prawne)

- Przestępczość narkotykowa w Polsce

- Dopalacze

- Profilaktyka uzależnień

- Doping

- Niemedyczne używanie leków (lekomania)

Literatura:

Krajowy program przeciwdziałania narkomanii

Łuka M. (red.), Wokół nadużywania leków, Warszawa 2011.

Raczkowski K. (red.), Narkotyki. Organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania, Warszawa 2009.

Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Strategia Antynarkotykowa UE na lata 2013–2020

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu będą składały się następujące elementy:

- przygotowanie projektu, zawierającej omówienie wybranego tematu oraz opis konkretnych przypadków;

- dyskusja z grupą;

- aktywność na zajęciach.

Prezentację multimedialną należy przesłać na maila (amrozy@umk.pl), najpóźniej tydzień po wystąpieniu.

W przypadku, gdyby prezentacja nie spełniała kryteriów (niemerytoryczne wystąpienie, brak przygotowania pytań do dyskusji, czytanka) osoba prezentująca będzie zobowiązana do uzyskania innej formy zaliczenia, ustalonej indywidualnie.

Liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej ilości – wymagana będzie inna forma zaliczenia).

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)