Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona dziedzictwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N2-2-ODN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa narodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 2 rok - niestacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z historii społecznej oraz podstawowych zagadnień z zakresu administracji publicznej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W01-prawne aspekty ochrony zabytków w czasie pokoju S2A W02

W02 zasady ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeńS2A W02

W03- zasady planowania ochrony zabytków S2A W03

W04- zasady ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych S2A W06

W05- zadania organów administracji publicznej, wojska i straży pożarnej w zakresie ochrony zabytków S2A W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U01 wykorzystać wiedze teoretyczną dla opracowania planu ochrony zabytków jednostki organizacyjnej S2pU02

U02- opracować plan szkolenia tematycznego dla organów administracji publicznej, zarządzania kryzysowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych S2P U04

U03- analizować akty prawne z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego

S2A U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- K01 jest zorientowany na wzbogacanie swojej wiedzy w zakresie przedmiotu S2A K01

K02- potrafi współpracować w grupie S2A K02

K03 jest otwarty na różne wartości, ale dostrzega i uzasadnia potrzebę ochrony dziedzictwa narodowego S2A K03

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej planowania ochrony zabytków w czasie pokoju oraz nadzwyczajnych zagrożeń i wojny. Za istotne uznano także ukazanie kulturowych uwarunkowań obronności państwa w warunkach globalizacji. Cele szczegółowe obejmują zagadnienia prawnej ochrony zabytków w Polsce; charakterystykę przęstępstw przeciwko zabytkom oraz metody zwalczania przestępczości.

Pełny opis:

1. Dziedzictwo narodowe - próba delimitacji pojęcia.

2. Historia ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Ochrona dóbr kultury w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych.

4. Przestępstwa przeciwko zabytkom.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego w polityce polskiej.

Literatura:

M. Kubiak, Kulturowe uwarunkowania obronności państwa, Siedlce 2012

K. Niciński, K. Sałaciński, Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Poradnik dla organów administracji publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych, Kraków 2009

M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno- kryminalistyczna, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)