Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wody podziemne w gospodarce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800--WPWG-GX-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wody podziemne w gospodarce
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw hydrogeologii, hydrotechniki i hydrologii na poziomie szkoły średniej a także chemii i fizyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wykładu – 15

Godziny ćwiczeniowe – kontaktowe brak

Czas pracy indywidualnej – 10

Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania – 10


35 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawy wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych; hydrologii, hydrogeologii, Zna podstawowe akty prawne – Prawo wodne i dyrektywy UE, Zna zasady ochrony stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych w JCWPd oraz wykorzystanie wody w różnych gałęziach przemysłu i potrzeby wodne w gospodarce komunalnej.


W2: Ma wiedzę dotyczącą obowiązujących norm, przepisów prawnych, zapotrzebowania wody w planach wodno-gospodarczych i metodyki badań w wymienionej dziedzinie - K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiadł umiejętność w zakresie systemów krążenie wód podziemnych i oceny wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenia. Umie korzystać z projektów i planów gospodarowania wodami i z dokumentacji hydrogeologicznych ujęć a także zna zasoby eksploatacyjne, dyspozycyjne i możliwe do wykorzystania wód podziemnych – K_U01,


U2: Opanował umiejętność identyfikacji i oceny natężenia formułowania problemów technicznych w zaopatrzeniu w wodę i hydrogeologicznych w analizach regionalnych dla potrzeb planowania przestrzennego i ocen środowiskowych w zakresie - – K_U04; K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi określić cele, uwarunkowania przyrodnicze w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wód podziemnych – K_K03;

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, tekst programowany, metoda oxfordzka, pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Właściwości wód podziemnych, ich stan ilościowy i chemiczny, warstwy wodonośne, przepływ wód podziemnych, systemy krążenia wód podziemnych, więź wód podziemnych z powierzchniowymi, ujęcia wód podziemnych – ich konstrukcje i eksploatacja do celów zaopatrzenia w wodę, zasoby wód podziemnych i możliwość retencjonowania wód w zbiornikach powierzchniowych i podziemnych. Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. Ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa wód podziemnych UE implementowane do Prawa wodnego RP. Monitoring wód podziemnych i oceny stanów wód podziemnych w JCWPd. Zapotrzebowanie na wodę w różnych dziedzinach gospodarki kraju. Gospodarowanie wodą w różnych sektorach gospodarki i przykłady wykorzystanie wód uzdatnionych i oczyszczania ścieków w przemyśle i gospodarce komunalnej. Plany wodno-gospodarcze rejonów i zlewni rzek.

Pełny opis:

Proces dydaktyczny obejmuje problemy dotyczące podstaw występowania wód podziemnych, ich genezy, zasobów i wykorzystania oraz ochrony przed zanieczyszczeniem substancjami stosowanymi w przemyśle i ze składowisk odpadów.

Prezentowane są badania laboratoryjne i terenowe uziarnienia gruntów, szczelinowatości skał, odsączalności, wodoprzepuszczal-ności i przepuszczalności gruntów. Modelowanie przepływu wód podziemnych w rejonach ujęć, odwodnień i w regionach wodno-gospodarczych dla potrzeb oceny zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych i oddziaływań urządzeń wodnych na zasoby wód. Zaopatrzenie w wodę i ujęcia wód podziemnych – konstrukcje, wykonawstwo i eksploatacja. Wpływ działalności człowieka na stan chemiczny i ilościowy zasobów wód podziemnych. Elementy dynamiki wód podziemnych, dopływ do ujęć wód, próbne pompowania i zasady eksploatacji ujęć. Monitoring wód podziemnych, konstrukcje studzien i piezometrów, częstotliwość opróbowania piezometrów.

Zapotrzebowanie na wodę w przemyśle i gospodarce komunalnej. Bilanse wodne zakładów przemysłowych i schematy obiegu wody w wybranych zakładach przemysłowych według sektorów gospodarki narodowej. Woda w energetyce, przemyśle wydobywczym, chemicznym, metalurgicznym, tekstylnym, celulozowo-papierniczym, mleczarskim i energetyce. Ekonomika zużycia wody w przemyśle, rozdzielenie systemów wody czystej i zużytej, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków, chłodzenie wody w systemach zamkniętych, zagrożenie wód podziemnych w rejonach zakładów przemysłowych.

Literatura:

Witczak (red. 2013). Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania.Biblioteka Monitoringu Środowiska

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2017 poz. 2294.

Ciepielowski A., 1999 – Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.

Dąbrowski S., Przybyłek J., 2005 – Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Dulewski J., Walter A., 2007 – Gospodarka wodami kopalnianymi w górnictwie węgla brunatnego na tle całego przemysłu wydobywczego. Mies. WUG. Nr 6, Katowice.

Frankowski Z., Gałkowski P., Mitręga J., 2009 – Struktura poboru wód podziemnych w Polsce. Wyd. PIG-PIB. Warszawa.

Gromiec M. (red.), 2008 – Systemy informacyjne w zlewniowej gospodarce wodnej. Wyd. IMiGW. Warszawa.

Kleczkowski A.S. (red.), 1984 - Ochrona wód podziemnych. Wyd. Geol., Warszawa.

Kowal A.L., Świderska-Bróż M., 2005 – Oczyszczanie wody. PWN. Warszawa.

Kowalczak P., 2016 – Zintegrowana gospodarka wodna na obszarach zurbanizowanych. Wyd. ProDruk. Poznań.

Kożuchowski K., 1996 – Współczesne zmiany klimatyczne w Polsce na tle zmian globalnych. Przegl. Geogr. T. 68, z.1-2: 79-98.

Macioszczyk A., 1987 - Hydrogeochemia. Wyd. Geol., Warszawa.

Mikołajków J., Sadurski A. (red.)., 2017 – Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. Wyd. PIG-PIB, Warszawa.

Michalak J., Nawalany M., Sadurski A., red., 2011 – Schematyzacja warunków hydrogeologicznych na potrzeby numerycznego modelowania przepływu w JCWPd. Wyd. PIG-PIB. Warszawa

Pazdro Z., Kozerski B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa.

Tuszko A., 1967 - Gospodarka wodna. Wyd. Geol. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników testu zawierającego 15-20 pytań. Każde pytanie oceniane z dokładnością 0,5 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec, Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Arkadiusz Krawiec, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie poprzez platformę TEAMS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.