Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-G-G-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw geologii, matematyki, chemii i fizyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wykładu - 30

Godziny ćwiczeniowe laboratoryjne – kontaktowe 30

Ćwiczenia terenowe - 24 godziny

Czas pracy indywidualnej – 50

Przygotowanie do ćwiczeń - 30

Udział w konsultacjach - 10

Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania – 30

204 godzin/8ECTS = 25,5 h/1ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawy wiedzy przyrodniczej w zakresie geologii dynamicznej i historycznej

W2: Ma wiedzę dotyczącą procesów geologicznych zachodzących w skorupie ziemskiej i na powierzchni Ziemi - K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiadł umiejętność z zakresu rozpoznawania oceny natężenia procesów i ich wzajemnych powiązań prowadzących do powstania, deformacji i erozji warstw skalnych – K_U01,

U2: Opanował umiejętność formułowania problemów badawczych i z dziedziny geologii oraz oceny ich oddziaływań na środowiskowe i socjalne warunki na powierzchni Ziemi – K_U04; K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi określić cele, identyfikować warunki brzegowe i prognozować skutki współczesnych procesów na podstawie obserwacji warstw skalnych w długim czasie (czas geologiczny) oraz prowadzić zespół badawczy w celu wykonania pomiarów i prognoz – K_K03;

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, opis, dyskusja, metoda ćwiczeń laboratoryjnych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- oxfordzka

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu: powstanie i budowa Ziemi, pola potencjałowe Ziemi, ziemski strumień cieplny, procesy endogeniczne i egzogeniczne, geneza i klasyfikacja skał, datowanie względne i bezwzględne – metody biostratygrafii, teoria dryfu płyt litosfery, tektonika, orogenezy, wietrzenie – transport i sedymentacja, zarys analizy facjalnej, diageneza, metamorfizm, elementy tektoniki, metodyka badawcza w geologii historycznej, ewolucja przyrody ożywionej, elementy paleontologii.

Pełny opis:

Realizacja procesu dydaktycznego obejmuje problemy dotyczące podstaw geologii: metodyki badań geologicznych, wykorzystanie metod prospekcji geofizycznej, przestrzenny układ warstw skalnych w skorupie ziemskiej i ich odwzorowanie na mapach i na przekrojach geologicznych oraz modele przestrzenne i bazy danych geologicznych. Procesy endogeniczne na przykładzie wulkanizmu i diastrofizmu. Klasyfikacja skał oraz makroskopowe rozpoznawanie podstawowych typów skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Podstawowe definicje z zakresu tektoniki. Skały magmowe, piroklastyczne i metamorficzne. Rozpoznanie płaszcza i jądra ziemi oraz zachodzących w nich prądów konwekcyjnych, teorie pola elektrycznego i magnetycznego, magnetosfera ziemska i jej znaczenia dla życia na Ziemi. Teoria tektoniki globalnej w nawiązaniu do teorii dryfu kontynentów - prądy konwekcyjne. Orogenezy, Działalność geologiczna rzek, lodowców, atmosfery, mórz i oceanów. Procesy sedymentacji; skały okruchowe, alitowe i ewaporaty, jednostki litofacjalne, Podstawy biostratygrafii; kopalne środowiska naturalne, skamieniałości przewodnie, okresy wielkiego wymierania gatunków i żyjące współcześnie „skamieniałości”. Wiek względny i bezwzględny skał. Współczesne procesy geologiczne i ich wpływ na morfologię wybranych obszarów.

Literatura:

Chlebowski R., 1988 – Petrografia skał osadowych. Wyd. Uniw. Warszawskiego. Warszawa

Czechowski L., 1994 - Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi. PWN. Warszawa

Książkiewicz M., 1979 - Geologia dynamiczna. Wyd. Geol. Warszawa

Mizerski W., 2008 – Geologia dynamiczna. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa

Rogers N. (Edit.), 2008 - An introduction to our dynamic planet. Cambridge Univ. Press.

Stanley S. M, 2002 – Historia Ziemi. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa

Żaba J., 2010 – Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów. Videograf II Sp. z o.o. Chorzów

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, ocena odpowiedzi (0; 0,5 i 1 pkt) na każde pytanie w skali 1-25 pytań

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Aleksander Adamczyk, Izabela Jamorska, Włodzimierz Narloch, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Mateusz Ćwiek, Izabela Jamorska, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska
Prowadzący grup: Mateusz Ćwiek, Izabela Jamorska, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska
Prowadzący grup: Mateusz Ćwiek, Izabela Jamorska, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Mateusz Ćwiek, Andrzej Dubiniewicz, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia (zarówno wykłady jak i ćwiczenia) prowadzone w formie tradycyjnej, w przypadku obostrzeń związanych z covid możliwe jest zdalne prowadzenie zajęć poprzez platformę TEAMS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.