Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-G-G-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geologia
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw geologii, matematyki, chemii i fizyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wykładu - 30

Godziny ćwiczeniowe laboratoryjne – kontaktowe 30

Ćwiczenia terenowe - 24 godziny

Czas pracy indywidualnej – 50

Przygotowanie do ćwiczeń - 30

Udział w konsultacjach - 10

Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania – 30

204 godzin/8ECTS = 25,5 h/1ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawy wiedzy przyrodniczej w zakresie geologii dynamicznej i historycznej

W2: Ma wiedzę dotyczącą procesów geologicznych zachodzących w skorupie ziemskiej i na powierzchni Ziemi - K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiadł umiejętność z zakresu rozpoznawania oceny natężenia procesów i ich wzajemnych powiązań prowadzących do powstania, deformacji i erozji warstw skalnych – K_U01,

U2: Opanował umiejętność formułowania problemów badawczych i z dziedziny geologii oraz oceny ich oddziaływań na środowiskowe i socjalne warunki na powierzchni Ziemi – K_U04; K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi określić cele, identyfikować warunki brzegowe i prognozować skutki współczesnych procesów na podstawie obserwacji warstw skalnych w długim czasie (czas geologiczny) oraz prowadzić zespół badawczy w celu wykonania pomiarów i prognoz – K_K03;

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, opis, dyskusja, metoda ćwiczeń laboratoryjnych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- oxfordzka

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu: powstanie i budowa Ziemi, pola potencjałowe Ziemi, ziemski strumień cieplny, procesy endogeniczne i egzogeniczne, geneza i klasyfikacja skał, datowanie względne i bezwzględne – metody biostratygrafii, teoria dryfu płyt litosfery, tektonika, orogenezy, wietrzenie – transport i sedymentacja, zarys analizy facjalnej, diageneza, metamorfizm, elementy tektoniki, metodyka badawcza w geologii historycznej, ewolucja przyrody ożywionej, elementy paleontologii.

Pełny opis:

Realizacja procesu dydaktycznego obejmuje problemy dotyczące podstaw geologii: metodyki badań geologicznych, wykorzystanie metod prospekcji geofizycznej, przestrzenny układ warstw skalnych w skorupie ziemskiej i ich odwzorowanie na mapach i na przekrojach geologicznych oraz modele przestrzenne i bazy danych geologicznych. Procesy endogeniczne na przykładzie wulkanizmu i diastrofizmu. Klasyfikacja skał oraz makroskopowe rozpoznawanie podstawowych typów skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Podstawowe definicje z zakresu tektoniki. Skały magmowe, piroklastyczne i metamorficzne. Rozpoznanie płaszcza i jądra ziemi oraz zachodzących w nich prądów konwekcyjnych, teorie pola elektrycznego i magnetycznego, magnetosfera ziemska i jej znaczenia dla życia na Ziemi. Teoria tektoniki globalnej w nawiązaniu do teorii dryfu kontynentów - prądy konwekcyjne. Orogenezy, Działalność geologiczna rzek, lodowców, atmosfery, mórz i oceanów. Procesy sedymentacji; skały okruchowe, alitowe i ewaporaty, jednostki litofacjalne, Podstawy biostratygrafii; kopalne środowiska naturalne, skamieniałości przewodnie, okresy wielkiego wymierania gatunków i żyjące współcześnie „skamieniałości”. Wiek względny i bezwzględny skał. Współczesne procesy geologiczne i ich wpływ na morfologię wybranych obszarów.

Literatura:

Chlebowski R., 1988 – Petrografia skał osadowych. Wyd. Uniw. Warszawskiego. Warszawa

Czechowski L., 1994 - Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi. PWN. Warszawa

Glazer Z., 1977 – Mechanika gruntów. Wyd. Geologiczne. Warszawa

Książkiewicz, M., 1979. Geologia dynamiczna (5th ed.). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Mizerski, W., 2018. Geologia dynamiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Orłowski S. Szulczewski M., 1990. Geologia historyczna. Cz. I. Wyd. Geol. W-wa.

Plummer, C. C., Carlson, D. H. & Hammersley, L., 2010. Physical Geology (13th ed.). McGraw Hill, New York

Raup, D. M. & Stanley, S. M., 1984. Podstawy paleontologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Rogers N. (Edit.), 2008 - An introduction to our dynamic planet. Cambridge Univ. Press.

Stanley S. M, 2002 – Historia Ziemi. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa

Stupnicka E., 1989 – Geologia regionalna Polski. Wyd. Geol. Warszawa

Van Andel T. H. 1997, Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi. Wyd.PWN.

Uzupełniająca

Dadlez, R. & Jaroszewski, W., 1994. Tektonika. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa,

Dzik J. 1992. Dzieje życia na Ziemi. PWN, Warszawa.

Eicher D.L. 1979. Czas geologiczny. PWN, Warszawa.

Gould S. J. (red.), 1998. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki. Warszawa.

Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A. & Unrug, R., 1986. Zarys sedymentologii. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Jaroszewski W. (red.), 1986: Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geol. Warszawa

Jaroszewski W., Marks L., Radomski A., 1985: Słownik geologii dynamicznej. Wyd. Geol.

Lehmann, U. & Hillmer, G., 1991. Bezkręgowce kopalne (2nd ed.). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Marshak S., 2007: Earth: Portrait of a Planet (Third Edition), W. W. Norton & Company.

Orłowski S. (ed.) 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Wyd. Geol.Warszawa.

Warszawa Żaba J., 2010 – Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów. Videograf II Sp. z o.o. Chorzów

Terry R. West. 1995. Geology : applied to engineering. Englewood Cliffs : Prentice Hall

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, ocena odpowiedzi (0; 0,5 i 1 pkt) na każde pytanie w skali 1-25 pytań

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Mateusz Ćwiek, Andrzej Dubiniewicz, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia (zarówno wykłady jak i ćwiczenia) prowadzone w formie tradycyjnej, w przypadku obostrzeń związanych z covid możliwe jest zdalne prowadzenie zajęć poprzez platformę TEAMS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)