Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geozagrożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GEOZ-GI-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geozagrożenia
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://wnozi.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw i procesów przyrodniczych; podstawy geografii, geologii, fizyki i chemii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w wykładach - 30

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych - 0

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 0

- udział w ćwiczeniach terenowych – 0

- udział w konsultacjach - 15

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń

- przygotowanie do kolokwiów - praca własna nad opracowaniem projektu, pracy zaliczeniowej, sprawozdania, referatu lub prezentacji - 10

- przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie - 30

W sumie 85 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze geologiczne oraz uwarunkowania geograficzne przestrzeni życia człowieka (w tym walory przyrodnicze i skumulowany kapitał zainwestowany) - K_W05

W2: posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych ochrony przyrody i zasady zrównoważonego rozwoju - K_W06

W3: wie jak wykorzystywać potencjał, walory przyrodnicze i antropogeniczne na potrzeby tworzenia przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem terenu i potrafi wykorzystać wiedzę w zadaniach praktycznych - K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystywać różne źródła informacji i bazy danych dotyczące branży zawodowej, w tym literaturę przedmiotu z zakresu przyrodniczych zagrożeń środowiska - K_U01

U2: umie ocenić przydatność środowiska przyrodniczego dla potrzeb zagospodarowania, planowania przestrzennego i delimitacji terenów zagrożonych oraz umie ocenić zmiany zachodzące w nim pod wpływem działalności człowieka; stosuje podstawową wiedzę z zakresu nauk o Ziemi w analizie zjawisk przyrodniczych - K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach doskonalenia z zakresu zagrożeń przyrodniczych i dla potrzeb planowania przestrzennego oraz nauk przyrodniczych - K_K01, K_K02

K2: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych problemów i zadań - K_K04, K_K02,

K3: potrafi pracować zespołowo; współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role służące realizacji określonego zadania - K_K02; K_K08


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy w formie prezentacji multimedialnych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- oxfordzka

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Student uzyska podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk przyrodniczych oraz ich wpływu na funkcjonowanie środowiska. Omówione zostaną podstawowych procesów geologiczne odpowiedzialne za ukształtowanie współczesnych krajobrazów kuli ziemskiej. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami geodynamicznymi i ich skutkami. Student uzyska podstawową wiedza na temat zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców na obszarach sejsmicznych, wulkanicznych, krasowych czy terenach zagrożeń osuwiskowych i powodziowych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zjawisk i procesów geologicznych zagrażających życiu i mieniu mieszkańców. Prezentowane są zagrożenia przyrodnicze w wyniku wulkanizmu, rodzaje wulkanów i erupcji wulkanicznych, skład chemiczny i mineralny magmy. Trzęsienia Ziemi i ich geneza - energia wstrząsów sejsmicznych, skala MCS i skala Richtera, skutki trzęsień Ziemi i największe katastrofy, na przykładach i w prezentacjach multimedialnych.

Emanacje toksycznych gazów, spływu piroklastyczne i fale tsunami.

Zjawiska i procesy krasowe, podatność skał na krasowienie oraz związane z tym zagrożenia, jak zapadliska, polja, uwały. Powierzchniowe ruchy masowe, tj. pełznięcie zwietrzelin, osuwiska, obrywy skalne czy spływy błotne, grunty tiksotropowe.

Prezentowane są najważniejsze procesy geodynamiczne i skutki ich działania. Zaznajamia się z najważniejszymi geozagrożeniami i miejscami ich najczęstszego występowania. Potrafi wskazać i rozumie proces powstawania geozagrożeń, poznaje także zagrożenia środowiska związane z działalnością człowieka, takie jak: zmiany ukształtowania powierzchni terenu - niecki osiadań; tąpnięcia i zapadliska wyrobisk górniczych; zmiany układu sieci hydrograficznej oraz szkody górnicze.

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1996 - Hydrologia ogólna. PWN. Warszawa.

Graniczny M., Mizerski W., 2009. Katastrofy przyrodnicze. PWN

Jaroszewski W., Marks L., Radomski A., 1985 – Słownik geologii dynamicznej. Wyd. Geol. Warszawa

Lambor J., 1971 - Hydrologia Inżynierska. Wyd. Arkady. Warszawa.

Lutgens F., Tarbuck E., 2000 – Essentials of geology. Prentice Hall, New Jersey

Mizerski W., 2006. Geologia dynamiczna. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa

Mizerski W., Graniczny M., 2017 - Geozagrożenia. PWN. Warszawa

Mizerski W., Sylwestrzak H., 2002. Słownik geologiczny. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa

Tjeerd H., Van Andel, 1997 – Nowe spojrzenie na starą planetę. P.W.N. Warszawa

Turekian K.K., 1979 - Oceany. PWN. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (progi oceniania: 51-60% ocena dostateczna, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry) – K_W05, K_W06, K_W08, K_U01, K_U06, K_K01, K_K02, K_K04

Egzamin ustny – brak.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy - brak w programie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Narloch
Prowadzący grup: Włodzimierz Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.