Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

GIS w gospodarce przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GISGP-GP-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: GIS w gospodarce przestrzennej
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy GIS

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w laboratorium – 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 15

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 - student posiada wiedzę na temat sposobów pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych, metod analizy struktur i procesów zachodzących w przestrzeni przy wykorzystaniu oprogramowania MapInfo.

K_W07 - student sprawnie wykorzystuje oprogramowanie MapInfo do rozwiązywania problemów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - student potrafi wykorzystywać wiedzę i dane z literatury, opracowań specjalistycznych, baz danych do rozwiązywania problemów z zakresu z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przy wykorzystaniu oprogramowania MapInfo.

K_U05 - student potrafi posługiwać się oprogramowaniem MapInfo na potrzeby gospodarki przestrzennej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - student ma świadomość wykorzystywania nowych możliwości oprogramowania MapInfo w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Student potrafi wykorzystać oprogramowanie klasy GIS - MapInfo dla rozwiązania problemów z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej.

Pełny opis:

Wprowadzenie do MapInfo Professional.

Podstawy systemu informacji przestrzennej. Warstwy, zbiory, pole pracy. Wybieranie przy użyciu zapytań.

Analiza danych na mapach przestrzennych.

Geokodowanie, umieszczanie danych na mapie.

Tworzenie legendy kartograficznej. Rysowanie i edycja map. Praca z rozkładem map.

Możliwości MapInfo Professional dla rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki przestrzennej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

wykonanie projektu z wykorzystaniem oprogramowania MapInfo

ndst - 0-29 pkt

dst- 30-32,4 pkt

dst plus- 32,5-37,4 pkt

db- 37,5-42,4 pkt

db plus- 42,5-47,4 pkt

bdb- 47,5-5,0 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Adam Piasecki, Marcin Sykuła, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Piasecki
Prowadzący grup: Adam Piasecki, Marcin Sykuła, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Piasecki
Prowadzący grup: Adam Piasecki, Marcin Sykuła, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)