Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gleboznawstwo stosowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GLEBS-G-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo stosowane
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu gleboznawstwa i geografii gleb

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny dydaktyczne:

Wykład: 30 h

Ćwiczenia: 15 h


Praca własna studenta:

Studia literatury: 30 h

Przygotowanie do zaliczenia: 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń, wykonanie prac zaliczeniowych: 30 h

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - rozumie złożone zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni geograficznej;

K_W02 - konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów geograficznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych;

K_W03 - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk geograficznych oraz nauk

pokrewnych, zna miejsce geografii w systemie nauk i jej relację do innych

dyscyplin naukowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 - studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej oraz materiałów

niepublikowanych z zakresu nauk geograficznych, w języku polskim i obcym;

K_U03 - korzysta z danych analogowych i zasobów elektronicznych, w tym

internetowych, potrafi dokonać ich krytycznej analizy i selekcji;

K_U04 - planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy w zakresie wybranej specjalności geograficznej pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę stałej aktualizacji wiedzy geograficznej i zna jej praktyczne zastosowania, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

K_K07 - ma świadomość znaczenia gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- pomiaru w terenie
- studium przypadku

Skrócony opis:

Student zapoznaje się praktycznymi aspektami stosowania wiedzy z zakresu gleboznawstwa w działaniach administracyjnych, gospodarczych, kształtowaniu i ochronie środowiska oraz interdyscyplinarnych badaniach naukowych.

Pełny opis:

Wykład:

Znaczenie zasobów glebowych dla gospodarki i rozwoju cywilizacyjnego człowieka. Przyrodnicze podstawy wartości użytkowej gleb. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów. Kompleksy rolniczej przydatności gleb. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Klasyfikacja użytków zielonych

Gleby leśne. Typy siedliskowe lasu. Zagrożenia, degradacja i ochrona gleb. Formalne i nieformalne zasady racjonalnego użytkowania gleb. Pedoarcheologia

Ćwiczenia:

Parametry jakości gleb. Źródła danych o pokrywie glebowej. Mapy glebowe w gospodarce przestrzennej. Studium racjonalnego użytkowania gleb.

Literatura:

- Mocek A. (red.) Gleboznawstwo. Wyd. Nauk. PWN, 2015.

- Uggla H. Gleboznawstwo rolnicze. PWN, 1976

- Uggla H. Gleboznawstwo leśne. PWN, 1979

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 poz. 1246).

- Witek T. 1973. Mapy glebowo-rolnicze oraz kierunki ich wykorzystania. Państw. Wyd. Rolnicze i Leśne.

- INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU, Część 2, Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych, GDLP, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne

(dst: 51-60% punktów, dst plus: 61-70%, db: 71-80%, db plus: 81-90%, bdb: 91-100%)

Ćwiczenia:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jankowski
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jankowski
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jankowski
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)