Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geografia turystyczna świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GTSTIR-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna świata
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Podstawy turystyki"

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy z udziałem nauczyciela 68 godz.,

Wykład - 30 godzin,

Ćwiczenia - 30 godz.

Konsultacje - 8 godz.

Praca własna studenta - 60 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

Opracowanie ćwiczeń, referatów, projektów - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwiów - 15 godz.

W sumie 128 godz. = 6-7 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych oraz terminologii turystyki, interdyscyplinarnego charakteru zjawiska turystyki, miejsca i znaczenia turystyki w systemie nauk i ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk przyrodniczych i społecznych

K_W05: zna i rozumie przyrodnicze, ekologiczne, fizyczno-geograficzne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kształtujące i organizujące przestrzeń turystyczną (w tym walory przyrodnicze i antropogeniczne)

K_W07: posiada podstawową wiedzę z zakresu historii, kultury, architektury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, krajoznawstwa wybranych regionów świata oraz ich znaczenia dla turystyki i aktywnego wypoczynku

K_W08: wie jak wykorzystywać potencjał, walory przyrodnicze i antropogeniczne na potrzeby tworzenia przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym przestrzeni geograficznej

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wykorzystywać różne źródła informacji dotyczące branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej, w tym literaturę przedmiotu

K_U02: wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, a wyniki badań prezentuje w formie prezentacji multimedialnych

K_U06: umie ocenić przydatność środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji oraz zmiany zachodzące w nim pod wpływem działalności człowieka

K_U07: posiada umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych, gospodarczych, przestrzennych i przyrodniczych w ramach turystyki


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach doskonalenia z zakresu turystyki

K_K03: ma świadomość znaczenia wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze, na rozwój jednostki oraz grup społecznych

K_K06: wykazuje szacunek wobec odmiennych kultur i różnych środowisk społecznych


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny),

metoda ćwiczeniowa, metoda projektu


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Studenci poznają uwarunkowania rozwoju turystyki oraz przydatność przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego. Treść zajęć obejmuje charakterystykę turystyczną (m.in. walory i zagospodarowanie) wybranych państw oraz odpowiednio najważniejsze: regiony, ośrodki, obiekty turystyczne w tych państwach.

Pełny opis:

Charakterystyka wybranych państw lub regionów turystycznych świata uwzględniająca określone zagadnienia (warunki rozwoju turystyki, elementy i atrakcyjność środowiska geograficznego, walory turystyczne o charakterze przyrodniczym i kulturowym); składają się na niego następujące bloki tematyczne:

1. Regiony turystyczne świata

2. Uwarunkowania rozwoju turystyki i walory turystyczne państw obszaru języka niemieckiego

3. Uwarunkowania rozwoju turystyki i walory turystyczne wybranych europejskich państw śródziemnomorskich

4. Uwarunkowania rozwoju turystyki i walory turystyczne wybranych państw śródziemnomorskich Afryki i Bliskiego Wschodu

5. Uwarunkowania rozwoju turystyki i walory turystyczne państw Europy Północnej

6. Uwarunkowania rozwoju turystyki i walory turystyczne wybranych państw Europy Środkowej i byłego ZSRR

7. Uwarunkowania rozwoju turystyki i walory turystyczne Australii i Oceanii

8-9. Ameryka Łacińska – uwarunkowania rozwoju turystyki przyrodnicze, historyczno-kulturowe, społeczno-ekonomiczne; charakterystyka głównych regionów (np. Patagonia, Andy, Atacama, Karaiby, Amazonia, Wyżyna Meksykańska) i wybranych obiektów turystycznych

10-11. Azja – uwarunkowania rozwoju turystyki: przyrodnicze, historyczno-kulturowe, społeczno-ekonomiczne; charakterystyka głównych regionów (np. Wyżyna Mongolska, Azja południowo-wschodnia) i wybranych obiektów turystycznych

12. Uwarunkowania rozwoju turystyki i walory turystyczne parków narodowych zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych

13. Uwarunkowania rozwoju turystyki i walory turystyczne parków narodowych obszarów górskich Stanów Zjednoczonych

14. Uwarunkowania rozwoju turystyki i walory turystyczne wielkich miast wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych

Literatura:

Kruczek Z., (red.), 2003, Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, Proksenia, Kraków,

Kaprowski W., 2004, Geografia turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa,

Warszyńska J., (red.), 2000, Geografia turystyczna świata, część I i II, PWN, Warszawa,

Mazur E., 2004, Geografia turystyczna, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie na ocenę (dst: 51-60% punktów, dst plus: 61-70%, db: 71-80%, db plus: 81-90%, bdb: 91-100%),

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanych projektów i kolokwium (dst: 51-60% punktów, dst plus: 61-70%, db: 71-80%, db plus: 81-90%, bdb: 91-100%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Michał Jankowski, Włodzimierz Marszelewski, Dariusz Sokołowski, Marcin Sykuła, Magdalena Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Michał Jankowski, Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Bogusław Pawłowski, Dariusz Sokołowski, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Michał Jankowski, Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Marcin Nowak, Dariusz Sokołowski, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)