Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gospodarka zasobami glebowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GZG-GP-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka zasobami glebowymi
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli 34 h:

- 15 h wykładu

- 15 h ćwiczeń

- 4 h konsultacje

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną: 10 h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 10 h

Łącznie: 54 h = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat procesów i struktur przyrodniczych, ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji, w kontekście zasobów glebowych; zna organizację i funkcjonowanie gleb; rozumie zmiany i zagrożenia pedosfery powodowane działalnością człowieka; tłumaczy uwarunkowania glebowo-geograficzne działalności człowieka w przestrzeni; identyfikuje bariery w relacji człowiek – środowisko przyrodnicze, posiada wiedzę na temat przemian i ochrony krajobrazu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz geo- i bioróżnorodności – K_W02

W2: Posiada wiedzę na temat społecznych i ekonomicznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej, w aspekcie użytkowania zasobów glebowych; posiada niezbędny zasób informacji dotyczący metod analizy procesów społeczno-demograficznych i gospodarczych, służącej podejmowaniu racjonalnych decyzji przestrzennych; posiada wiedzę o roli zasobów glebowych w strukturach i funkcjonowaniu miast i wsi w systemach osadniczych, a także na temat rozwoju obszarów wiejskich – K_W03

W3: nabył podstawy wiedzy kartograficznej i geodezyjnej w zakresie klasyfikacji gleb; dysponuje wiedzą na temat dostępności, sposobów pozyskiwania i wizualizacji danych o zasobach glebowych, metod analizy struktur i procesów zachodzących w środowisku glebowym, w aspekcie przyrodniczym i społeczno-gospodarczym – K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: dostrzega oraz interpretuje procesy zachodzące w pedosferze, wyjaśnia ich przyczyny i konsekwencje zróżnicowania pokrywy glebowej; dostrzega aspekty geograficzne, systemowe i pozatechniczne zadań planistycznych – K_U01

U2: Wykorzystuje dane o glebach w przygotowaniu dokumentów na temat oddziaływania inwestycji na środowisko – K_U02

U3: Analizuje i interpretuje zachodzące w przestrzeni zjawiska związane z uwarunkowaniami glebowymi w gospodarce przestrzennej – K_U02

U4: Umie przygotować pisemne opracowania wybranych problemów związanych z glebami w gospodarce przestrzennej oraz je referować, wykorzystując język naukowy – K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi działać w zespole; współdziałając ze specjalistami z innych dziedzin, prezentując znaczenie gleb w gospodarce przestrzennej – K_K02

K2: postępuje etycznie, odpowiedzialnie i racjonalnie, mając świadomość skutków swojej działalności dla środowiska, w tym zwłaszcza ochrony gleb – K_K03

K3: Rozwiązuje konflikty przestrzenne zgodnie z interesem społecznym i poszanowaniem środowiska – K_K05

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie teoretycznych i praktycznych podstaw użytkowania i ochrony gleb oraz zasad uwzględnienia i wykorzystania informacji o zasobach glebowych w gospodarce przestrzennej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Znaczenie zasobów glebowych dla gospodarki i rozwoju cywilizacyjnego człowieka. Przyrodnicze podstawy wartości użytkowej gleb. Zasoby glebowe Polski i Świata. Systemy oceny jakości gleb w gospodarce rolnej i leśnej, gleboznawcza klasyfikacja gruntów. Formalne i nieformalne zasady racjonalnego użytkowania gleb. Zagrożenia, degradacja i ochrona gleb.

Tematyka ćwiczeń:

Parametry oceny jakości produkcyjnej i gleb. Zasoby glebowe Polski. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów. Kompleksy rolniczej przydatności gleb. Typy siedliskowe lasu. Mapy glebowe w gospodarce przestrzennej. Studium warunków glebowych w gospodarce przestrzennej.

Literatura:

Mocek A. (red.) Gleboznawstwo. Wyd. Nauk. PWN, 2015.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 poz. 1246).

Skłodowski P., Bielska A. 2009. Potrzeby i metody aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Instytut Geodezji i Kartografii.

Witek T. 1973. Mapy glebowo-rolnicze oraz kierunki ich wykorzystania. Państw. Wyd. Rolnicze i Leśne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne – W01, W02, W03

Wykonanie ćwiczeń praktycznych, zaliczenie sprawdzianów cząstkowych – U1, U2, K1, K2, K3

(0-50% - 2; 50-60% - 3; 60-70% - 3,5; 70-80% - 4; 80-90% 4,5; 90-100% - 5).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jankowski
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Hanna Radziuk, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jankowski
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jankowski
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jankowski
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)