Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geozagrożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GZTIR-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geozagrożenia
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość fizyki, chemii i nauki o przyrodzie na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin wykład oraz 65 godzin praca własna studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza na temat budowy Ziemi oraz procesów endo- i egzogenicznych, mogących wywoływać geozagrożenia na powierzchni terenu. Pole magnetyczne, elektryczne i grawitacyjne Ziemi. Lityfikacja, zmiany facjalne, diageneza i metamorfizm, wulkanizm. Zjawiska wulkaniczne i postwulkaniczne. Trzęsienia Ziemi. Procesy diastroficzne, ich występowanie i zagrożenia. Procesy wietrzenia, transportu i sedymentacji (akumulacji) na powierzchni terenu i w akwenach wodnych. Tornada i burze paiskowe oraz śnieżne.

Powierzchniowe ruchy masowe; pełznięcie zwietrzelin, osuwiska, lawiny, spływy błotne (solifukcyjne). Powodzie, tsunami i podtopienia terenu. Zjawiska krasowe, zapadliska, procesy sufozji i erozji wewnętrznej gruntów.


W2: Treść efektu przedmiotowego - K_W02 oraz P2A_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność rozpoznawania zjawiska i procesów zachodzących współcześnie na określonych obszarach. Umiejętność oceny skali zagrożeń. Umiejętność podejmowania właściwych decyzji w celu minimalizacji skutków na życie i mienie ludzi. Zdolność do organizowania ewakuacji grup turystycznych z terenów zagrożonych.


U2: Treść efektu przedmiotowego - K_U01; K_U02 i K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne student nabywa przez nabycie umiejętności w zakresie rozpoznania i oceny geozagrożeń w różnych obszarach Ziemi oraz podejmowania decyzji odnośnie działań mających na celu minimalizację skutków i ewakuację grup ludzi. Stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie geozagrożeń, wyjaśnia przyczyny i potrafi ocenić ich natężenie i skalę. Organizuje opiekę grup turystycznych w przypadku powstania zagrożeń.


K1: treść efektu przedmiotowego K_K01; K02 i K_K03

Efekty kształcenia: P2A_K02 i P2A_K04

Metody dydaktyczne:

Prezentacja wiedzy na wykładzie informacyjnym i problemowym, przykłady wystąpienia geozagrożeń, ich sala i zakres zniszczeń. Przegląd metod i sposobów ich rozpoznawania i ograniczenia skutków oraz ocena ich skuteczności. Wykład połaczony jest z dyskusją i oxfordzką metodą problemową.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- oxfordzka

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Obszary atrakcyjne pod względem turystycznym i krajobrazowym, a także tereny zurbanizowane są narażone na katastrofalne trzęsienia ziemi, tsunami i erupcje wulkaniczne generowane przez procesy endogeniczne. Procesy egzogeniczne powodowały zmiany klimatu i w następstwie powodzie oraz susze. Pośrednio wpływały one na natężenie powierzchniowych ruchów masowych, rozwój krasu, wahania stanów wód i podtopienia. Znając procesy wietrzenia, transportu masy i akumulacji (sedymentacji) oraz teorię dryfu kontynentów można oceniać, rozpoznawać i przewidywać geozagrożenia na wybranych obszarach globu ziemskiego. Od czasu rewolucji przemysłowej powstały istotne zagrożenia wywoływane przez działalność człowieka.

Pełny opis:

Najstarsze, znane z wykopalisk archeologicznych miasta z czasów wczesnej epoki brązu zlokalizowane były w dolinie ryftowej w rejonie Morza Martwego i w rejonie Mezopotamii. Są to tereny sejsmiczne, zagrożone erupcjami wulkanicznymi i emanacjami gazów. Zjawiska te powodowały upadek a nawet zagładę wielu z tych ośrodków osadniczych. Również dzisiejsze metropolie, jak np.: San Francisco, Neapol, Tokio oraz znane tereny rekreacyjne i turystyczne zagrożone są tajfunami, tsunami, erupcjami wulkanów i trzęsieniami Ziemi.

W odniesieniu do tych geozagrożeń prezentowane są procesy egzogeniczne i endogeniczne wynikające z procesów radiogenicznych działalności prądów konwekcyjnych w płaszczu Ziemi, oddziaływania Słońca, a także procesów sejsmicznych. Lokalnymi geozagrożeniami są procesy wulkaniczne i postwulkaniczne, które zależą od natężenia i zasięgu strumieni piroklastycznych, gazów wulkanicznych i systemów hydrotermalnych.

Wyjaśniany jest proces powstawania lawiny śniegowych, gruzowo-śniegowych, błotnych, a także warunki sprzyjające osuwiskom i obrywom. Tłumaczone są zjawiska podtopień terenu, zwiększanie się obszarów pustynnych i związanych z tym geozagrożeń. Prezentowane są procesy krasowe i zawalanie się podziemnych wyrobisk górniczych, zagrożenia związane z nieckami osiadań na terenach górniczych. Opisywane są zagrożenie radonem na obszarach masywów skał krystalicznych. Prezentowane są zjawiska tiksotropii i powstawania kurzawki, a także środki zmniejszające ryzyko geozagrożeń oraz zabezpieczenia grup turystycznych i minimalizacji szkód.

Prezentowane są także geozagrożenia o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, jak: słoneczne wyrzuty koronalne, impaktyty lub przebiegunowanie Ziemi.

Literatura:

Andel van T.H., 1997 - Nowe spojrzenie na starą planetę. Wyd. PWN. Warszawa

Chanen C.R., Morrison D., 1999 - kataklizmy w historii wszechświata. Wyd. Amber. Warszawa

Maślankiewicz K., 1976 - Wulkany i człowiek. Warszawa

Mizerski W., 2004 - Geologia regionalna kontynentów. PWN. Warszawa

Mizerski W., 1986 - Kontynenty w ruchu. PWN. Warszawa

Morrisey M. M., Mastin L. G., 2000 - Vulcanian eruptions, w: Encyclopedia of Volcanoes, San Diego – London

Nakada S., 2000 - Hazards from piroclastic flows and surges, w: Encyclopedia of Volcanoes, San Diego – London

Schmincke H.-U., 2006 – Volcanism. Berlin

Stanley S. M., 2002, Historia Ziemi, Warszawa.

Williams-Jones G., Rymer H., 2000 - Hazards of volcanic gases, w:

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczający. Pod uwagę brana jest także aktywność studenta na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Włodzimierz Narloch, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Włodzimierz Narloch, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kejna
Prowadzący grup: Marek Kejna, Włodzimierz Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)