Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia z elementami gospodarki wodnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-HEGW-GI-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrologia z elementami gospodarki wodnej
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk przyrodniczych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach – 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30 godz.):

- przygotowanie do wykładu- 2

- przygotowanie do ćwiczeń – 2

- pisanie prac, projektów- 15

- czytanie literatury- 6

- przygotowanie do egzaminu- 10Łącznie: 60 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: zna i rozumie złożone zjawiska i procesy zachodzące w środowisku wodnym - K_W01

W02: ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod statystycznych i geostatystycznych służących analizie i prognozowaniu procesów zachodzących w relacji człowiek - hydrosfera - K_W06Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi umiejętnie korzystać z zasobów danych hydrologicznych K_U03

U02: stosuje specjalistyczne metody statystyczne i geostatystyczne oraz zaawansowane techniki do analizy i charakterystyki zjawisk i procesów zachodzących w środowisku wodnym - K_U05

U03: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w środowisku wodnym - K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania z dziedziny hydrologii i gospodarki wodnej - K_K01

K02: ma świadomość znaczenia nowoczesnych technologii i technik badawczych w zakresie systemów informacji geograficznej w rozwoju cywilizacyjnym, w tym w zakresie ochrony wód - K_K05


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metoda dydaktyczna praktyczna:

- metoda projektów


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Treść przedmiotu stanowią zagadnienia związane z obiegiem wody, zasobami wodnymi i hydrologią regionalną i reżimami rzecznymi. Obejmuje on także problematykę wpływu człowieka na zasoby wodne, wskazuje zadania

gospodarki wodnej w obliczu zmian klimatu oraz omawia źródła informacji hydrologicznej.

Pełny opis:

Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu hydrologii i hydrografii: zlewnia, dział wodny, reżimy rzeczne, wezbrania i ich podział, obieg wody, bilans wodny, stan wody, przepływ rzeczny. Kolejny blok zagadnień związany będzie z zasobami wodnymi, dostępność wody w różnych częściach globu i jej uwarunkowaniami. Omówione zostaną także zagadnienia związane z hydrologią regionalną oraz typologią poszczególnych rodzajów wód powierzchniowych, a także funkcje pełnione przez zbiorniki retencyjne w różnych częściach świata. Przedstawione będą podziały powodzi, ich przyczyny i przebieg oraz omówione zagadnienia dotyczące ochrony przed powodzią i strat powodziowych. Zagadnienia gospodarki wodnej obejmą także różne aspekty wpływu człowieka na środowisko wodne i problemy związane z ochroną, rekultywacją i chemizmem wód oraz zmianami klimatycznymi. Omówione zostaną również wybrane źródła informacji hydrologicznej: pomiary terenowe (zasady i metody wykonywania m.in. monitoringu zjawisk lodowych, pomiarów natężenia przepływu oraz kartowania hydrograficznego) możliwości wykorzystania danych satelitarnych oraz internetowe źródła danych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 1999, Hydrologia ogólna. PWN Warszawa.

2. Chełmicki W., 2001, Woda: zasoby, degradacja, ochrona, PWN.

3. Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), 2017, Hydrologia Polski, PWN.

4. Kowalczak P., 2007, Konflikty o wodę, Wydawnictwo Kurpisz.

Mikulski Z., 1998, Gospodarka Wodna, PWN.

5. Pociask-Karteczka J., 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, UJ Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1993, Hydrometria, PWN Warszawa.

2. Byczkowski A., 1996, Hydrologia t. I i II, Wydawnictwo SGGW.

IMiGW-PIB, 2012, Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego, Warszawa.

3. Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1996, Hydrologia stosowana, PWN.

4. Pawłowski B. (red.), 2014, Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego, Turpress, Toruń.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny: W01, U01

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (pytania otwarte)

ndst - <12 pkt (<60%)

dst- 12 pkt (60%)

dst plus- 14 pkt (70%)

db- 15 pkt (75%)

db plus- 17 pkt (85%)

bdb- 19 pkt (95%)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie średniej z ocen za wykonane projekty

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Pawłowski
Prowadzący grup: Bogusław Pawłowski, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Pawłowski
Prowadzący grup: Bogusław Pawłowski, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Pawłowski
Prowadzący grup: Bogusław Pawłowski, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Pawłowski
Prowadzący grup: Bogusław Pawłowski, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.