Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kształtowanie i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-KOS-GP-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie i ochrona środowiska
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej, biologii, ekologii krajobrazu.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe wymagające bezpośredniego udziału studenta – 35 godz.

Wykład – 15 godz.

Ćwiczenia – 15 godz.

Udział w konsultacjach z nauczycielem akademickim – 5 godz.

Czas pracy indywidualnej studenta – 20 godz.

Przygotowanie ćwiczeń/projektów – 15 godz.

Studiowanie literatury oraz przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania – 15 godz.

Razem 85 godzin = 3 ETCS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie zmiany i zagrożenia środowiska spowodowane działalnością człowieka - K_W02

W2: posiada wiedzę na temat przemian i ochrony krajobrazu - K_W02

W3: zna koncepcję i założenia ekorozwoju - K_W02

W4: zna formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie - K_W02

W5: zna system monitoringu środowiska geograficznego (koncepcje, zasady prowadzenia, metodyka, instrumentarium) - K_W02

W6: zna metody analizy zjawisk zachodzących w środowisku - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi pozyskiwać wiedzę i dane z literatury, opracowań specjalistycznych z zakresu kształtowania i ochrony przyrody - K_U01

U2: potrafi zaplanować oraz zrealizować monitoring poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego K_U04

U3: potrafi analizować i interpretować zachodzące w krajobrazie zmiany - K_U04

U4: potrafi przy użyciu narzędzi GIS wykonać mapy rozmieszczenia form ochrony przyrody w Polsce K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych K_K01

K2: potrafi działać w zespole - K_K02

K3 rozwiązuje konflikty przestrzenne zgodnie z interesem społecznym i poszanowaniem środowiska - K_K05

K4: ma świadomość, że niewłaściwe decyzje z zakresu gospodarki przestrzennej mogą doprowadzić do nieuzasadnionego obniżenia stanu zasobów przyrody – K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład - wykład informacyjny, wykład problemowy

Ćwiczenia – metoda ćwiczeniowa, analiza i interpretacja danych liczbowych i kartograficznych, praca w grupach, pokaz,


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zapoznanie z problemami kształtowania środowiska. Ochrona przyrody w Polsce i na świecie. Monitoring środowiska.

Pełny opis:

Omówienie następujących zagadnień:

- definicji środowiska geograficznego, przyrodniczego i krajobrazu

- kształtowania i planowania krajobrazu

- sozologii i mapy sozologicznej

- form ochrony przyrody na świecie i w Polsce

- instytucje zajmujące się ochroną środowiska w Polsce (Ministerstwo Środowiska, wybrane jednostki nadzorowane i podległe)

- monitoringu środowiska (monitoring atmosfery, monitoring hydrosfery, monitoring gleb, monitoring przyrody)

- Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

- leśne kompleksy promocyjne i powierzchnie referencyjne w polskich lasach

- znaczenie i rozmieszczenie korytarzy ekologicznych w Polsce

- szlaki komunikacji drogowej, jako potencjalne zagrożenie dla przemieszczania się zwierząt

- aktualne problemy racjonalnego kształtowania środowiska terenów leśnych

- podstawowe cechy rozpoznawcze najważniejszych gatunków drzew i krzewów występujących w Polsce

- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2009, Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dubel K. 2000. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Dubel K., 2001, Ochrona i kształtowanie środowiska. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno.

Kostrzewski A., Pawłowski L. (red.). Główne problemy monitoringu w Polsce. PAN „Człowiek a środowisko”. Zeszyty Naukowe 20, Politechnika Lubelska 1997.

Kwiatkowska-Malina J. Monitoring środowiska przyrodniczego. Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2012

Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015. Bib. Monit. Środowiska, PIOŚ-GIOŚ.

Stępczak K., 1996., Ochrona i kształtowanie środowiska. Wyd. Szk. i Pedagog. Warszawa.

Symonides E., 2008, Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., 2007, Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Ochrona środowiska naturalnego, t. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Żarska B., 2005, Ochrona krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Kot R., 2007, Formy ochrony przyrody dolnej części dorzecza Drwęcy, [w:] W. Marszelewski, L. Kozłowski (red.) Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy, t. 1, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 163-175.

Kot R., Kunz M., 2003, Mapa sozologiczna jako obraz działalności człowieka i przemian krajobrazu na przykładzie wybranych parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą, referaty z seminarium w Brudzeniu Dużym, 12.XII 2003 r., Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Kowal, s. 4-12.

Kozłowski S., 2002, Ekorozwój wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sikorska-Maykowska M., Krogulec E. Projektowanie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych dla obszarów chronionych. Współczesne problemy hydrogeologii, tom VIII. WIND, Wrocław, 1995.

Ustawy: - Prawo ochrony środowiska, (Dz.U.2001.100.1085, z późn. zm.) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717) Ustawa o odpadach (Dz.U.2001.62.628; tekst jednolity Dz.U.2007.39.251) Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880) Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. 2004.121.1266 z późn. Zm.). Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2007.75.493) Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359). http://www.gios.gov.pl http://www.wios.warszawa.pl

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, Poprawne wykonanie prac – U1, U2, U3, U4

Egzamin pisemny – W1, W2, W3, W4, W5, W6

Kryteria egzaminu: wymagany próg na ocenę dostateczną - 51-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Rafał Kot, Aleksandra Loba, Piotr Sewerniak, Joanna Uscka-Kowalkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Rafał Kot, Aleksandra Loba, Aleksandra Pospieszyńska, Piotr Sewerniak, Joanna Uscka-Kowalkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Rafał Kot, Aleksandra Pospieszyńska, Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Marek Kejna, Rafał Kot, Aleksandra Pospieszyńska, Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)