Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodologia badań w turystyce, sporcie i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-MBTSR-TIR-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań w turystyce, sporcie i rekreacji
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

100 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W15: zna zasady prowadzenia badań naukowych, z wykorzystaniem metod statystycznych, modelowania i prognozowania pozwalających opisać, zrozumieć i interpretować zjawiska zachodzące w gospodarce turystycznej i rekreacji oraz zasady opracowania wyników badań w postaci monografii

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi analizować procesy i zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie turystyki, sportu i rekreacji ruchowej,

K_U02: potrafi pozyskiwać dane oraz wykorzystać różne źródła informacji dotyczące branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej

K_U04: dokonuje krytycznej analizy informacji z zakresu turystyki,

rekreacji i sportu zaczerpniętych z różnych źródeł, w tym internetowych baz danych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny),

metoda ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w metodykę niezbędną do realizacji prac badawczych, w szczególności pracy magisterskiej, w zakresie badań w turystyce, sporcie i rekreacji. Studenci poznają zasady konstruowania kwestionariuszy i przeprowadzania badań ankietowych, statystyczne metody ich opracowywania, metody waloryzacji przestrzeni turystycznej itp.

Pełny opis:

Rodzaje metod badawczych. Badania osób odwiedzających atrakcje turystyczne: badanie zróżnicowania semantycznego, badania nad satysfakcjami. Badania atrakcji i atrakcyjności turystycznej: ocena i waloryzacja, metoda bonitacji punktowej, metoda inwentaryzacyjna. Metody oceny wartości atrakcji turystycznych: rankingi. Badania nad jakością atrakcji: segmentacje odbiorców atrakcji turystycznych, analiza ASEB/SWOT, ocena ekspozycji. Inne narzędzia i techniki badań w turystyce: szkocki formularz oceny atrakcji, kwestionariusz SERVQUAL, kwestionariusz badania atrakcji turystycznych (australijski). Wybrane metody statystyczne. Wyznaczanie minimalnej wielkości próby i określanie wielkości błędu statystycznego. Zasady konstruowania kwestionariuszy do badań ankietowych.

Literatura:

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków.

Matczak A., 2002, Metodyka badań ruchu turystycznego na obszarach chronionych, [w:] Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.

Matczak A., 1992, Model badań ruchu turystycznego, Studium metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie na ocenę (dst: 51-60% punktów, dst plus: 61-70%, db: 71-80%, db plus: 81-90%, bdb: 91-100%),

Ćwicz. - zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium (dst: 51-60% punktów, dst+: 61-70%, db: 71-80%, db+: 81-90%, bdb: 91-100%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Mieczysław Kluba, Dariusz Sokołowski, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Anna Dubownik, Dariusz Sokołowski, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Anna Dubownik, Dariusz Sokołowski, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)