Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bicycle in tourism and recreation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-BITAR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bicycle in tourism and recreation
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge of English,

Basic information on tourism and recreation.


Important information: the participants of the course must pay for field trips (app. 200-250 PLN).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

Participation in lectures – 15 h

Participation in field practices – 15 h

Total – 30 h


Self-study hours:

Reading of literature – 10 h

Preparation of project – 50 h

Preparation for test – 20 h

Consultation and work with teacher – 10 h


Total – 90 h


Altogether: 120 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student:


W1: knows the basic issues of bicycle tourism and recreation conditions in the

context of socio-economic determinants;


W2: knows the basic issues of bicycle tourism and recreation conditions in the

context of sustainable development idea;


W3: knows the basic rules of development of bicycle tourism and recreation

in the infrastructural sphere;


W4: knows the basic concepts and definitions related to bicycle tourism and

recreation.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: can discuss about possibilities of development of bicycle tourism and

recreation creating own opinions;


U2: can propose solutions for development of bicycle tourism and recreation;


U3: can evaluate bicycle tourism and recreation offers and products.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: is aware of need to implementing solutions for improvement of bicycle

infrastructure;


K2: is aware of need to ensure equality in access to bicycle tourism and

recreation;


K3: is aware of social benefits arising from bicycle tourism and recreation;


K4: can cooperate during the group tasks;


K5: can interact and discuss with local governors and policymakers.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- discussion

- informative (conventional) lecture

- problem-based lecture


Exploratory teaching methods:

- case study

- field measurement

- project work

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- pomiaru w terenie
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce the issues of bicycle tourism and

recreation and its role in quality of life and wellbeing of modern societies and

in the context of sustainable development

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

1. Introduction to bicycle tourism and recreation.

2. Socio-cultural and economic determinants of cycling for tourism and

recreation.

3. Bicycle tourism and recreation as a sustainable form of activity.

4. Bicycle tourism and recreation in urban and rural context.

5. Tourist and recreational cycling infrastructure.

6. The problem of exclusion from bicycle tourism and recreation.

7. Bicycle as a tool for sport performance.

8. Cycling routes as a product of regional tourism – examples.

Literatura: (tylko po angielsku)

Tourist guides and Internet sources

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

test (W1, W2, W3), project (U2, U3, K1, K2, K3), activity (U1, K4, K5)

Mark from test:

50% - 3.0,

60% - 3.5,

70% - 4.0,

80% - 4.5,

90% - 5.0.

Mark from project:

Very low-quality project – 3.0,

Low quality project - 3.5,

Average-quality project – 4.0,

Good-quality project– 4,5,

Very good-quality project – 5.0.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)