Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimat kuli ziemskiej i jego zmiany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-KKZ Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Klimat kuli ziemskiej i jego zmiany
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych wiadomości z zakresu meteorologii i klimatologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35godz.):

- udział w wykładach - 30

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych - 0

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych -

- udział w ćwiczeniach terenowych – 0

- udział w konsultacjach - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń -

- przygotowanie do kolokwiów –

- praca własna nad opracowaniem projektu, pracy zaliczeniowej, sprawozdania, referatu lub prezentacji -

- przygotowanie do zaliczenia końcowego i obecność na zaliczeniu - 15


W sumie 50 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:Student zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą klimatu i zakresu zmian klimatu w historii Ziemi oraz wszystkich znanych potencjalnych czynników (naturalnych i antropogenicznych) determinujących klimat i jego zmiany - K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06

W2: Potrafi ocenić charakter i wielkość zmian i zmienności klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych - K_W02, K_W04, K_W06

W3: Student nabywa podstawową wiedzę pozwalającą na ocenę możliwych przyczyn zróżnicowania klimatów na kuli ziemskiej i konsekwencji zmian klimatu występujących współcześnie i w przeszłych epokach - K_W01, K_W02, K_W03, K_W06Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi widzieć zależności istniejące między czynnikami determinującymi klimaty kuli ziemskiej i ich zmiany, a konsekwencjami dla środowiska naturalnego i społecznego - K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08

U2: Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z podstawowych źródeł na temat klimatu, jego zmian i przyczyn- K_U02, K_U03, K_U07, K_U8

U3: Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne pozwalające analizować zróżnicowanie klimatów na kuli ziemskiej, jego zmiany i ich przyczyny oraz konsekwencje zmian klimatu dla przyrody i społeczeństw (bazy danych, roczniki meteorologiczne, atlasy, mapy, literatura przedmiotu) - K_U03, K_U05, K_U07Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę aktualizacji swojej wiedzy w zakresie poznania różnorodności klimatów, zmian klimatu globalnego i uświadamiania innym ważności problemów tychże zmian dla ludzkości - K_K01, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08

K2: Potrafi w sposób wiarygodny i rzetelny ocenić konsekwencje zmian klimatu dla społeczeństw różnych rejonów świata - K_K03, K_K06, K_K07, K_K08

K3: Potrafi współdziałać i pracować w grupie oceniającej zakres zmian klimatu i jego konsekwencji dla przyrody i społeczeństw przyjmując w niej różne role w - K_K02, K_K03, K_K04, K_K07

K4: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03, K_K04, K_K08

K5: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia - K_K05, K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy z prezentacjami multimedialnymi.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej współczesnego klimatu kuli ziemskiej oraz jego zmian od początku powstania Ziemi aż do chwili obecnej oraz spodziewanych zmian w przyszłości. Poznanie metod rekonstrukcji paleoklimatów i metod stosowanych do konstrukcji scenariuszy przyszłego klimatu.

Pełny opis:

Na wykładzie w pierwszej części zostaną przedstawione m. in. następujące zagadnienia: Procesy i czynniki kształtujące klimat (np. obieg ciepła, cyrkulacja atmosferyczna). Główne cechy klimatu kuli ziemskiej, w tym rozkłady roczne i przestrzenne w skali globalnej pól wybranych podstawowych elementów klimatycznych: np. temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, opadów atmosferycznych. Strefy klimatyczne i typy klimatu oraz kryteria ich wydzielania.

Z zakresu zmian klimatu wykład obejmuje następujące zagadnienia: Definicje klimatu i zmian klimatu. Rodzaje zmian klimatu i stosowane dla nich terminy. System klimatyczny i jego składowe. Czynniki rządzące „pracą” systemu klimatycznego. Dowody na istnienie efektu cieplarnianego. Metody rekonstrukcji paleoklimatycznych: glacjologiczne, geologiczne (morskie i lądowe), biologiczne i historyczne. Metody datowania wieku bezwzględnego. Przyczyny zmian klimatu w przeszłości i obecnie, w skali krótko– i długoterminowej. Paleoklimat od powstania Ziemi do okresu historycznego. Klimat okresu historycznego. Klimat okresu obserwacji instrumentalnych i przyczyny jego zmienności (naturalne i antropogeniczne) w tym problem powiększającego się efektu cieplarnianego (gazy szklarniowe) i antycieplarnianego (aerozol siarczanowy), dziury ozonowej, zjawiska El-Niño itp. Modele klimatyczne i ich wykorzystanie do badania zmian klimatu i formułowania scenariuszy klimatycznych na XXI w. Konsekwencje globalnego ocieplenia na zmiany w środowisku przyrodniczym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Woś A., 1997, Meteorologia dla geografów, PWN, Warszawa, S.P Chromow, 1973, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa,

Martyn D., 1985, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.

K. Kożuchowski, R. Przybylak, Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995;

Ch. Schönwiese, Klimat i człowiek, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997;

W. J. Burroughs, Pogoda czy fatum: Zmiany klimatyczne i przerażające skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, Wydawnictwo Amber, 1998.

Literatura uzupełniająca:

Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa

raporty Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1990, 1995, 2001 i 2007, 2013.

R. McIlveen, 1992, Fundamentals of weather and climate, Chapman and Hall, London;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę – K_W01, K_W02, K_W4, K_W05, K_U02, K_U03, K_U11, K_K01, K_K07

Egzamin ustny – -

Kolokwium –

Referat/eseje – -

Prezentacje – -

Projekty – -

Aktywność (tylko kompetencje) – K_K01, K_K05 K_K07

Inne – wskazać jakie:

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych Ocena

odpowiedzi

0-50% niedostateczny (2,0)

51-60% dostateczny (3,0)

61-70% dostateczny plus (3,5)

71-80% dobry (4,0)

81-90% dobry plus (4,5)

91-100% bardzo dobry (5,0)

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Przybylak
Prowadzący grup: Rajmund Przybylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Przybylak
Prowadzący grup: Rajmund Przybylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Przybylak
Prowadzący grup: Rajmund Przybylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Przybylak
Prowadzący grup: Rajmund Przybylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia odbyły się w sposób zdalny na platformie MS TEAMS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Przybylak
Prowadzący grup: Rajmund Przybylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.