Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ORTRTIR-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (46 godz.):

- udział w wykładach - 30

- udział w ćwiczeniach - 15

- udział w konsultacjach - 1

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- praca własna nad opracowaniem projektów i prac zaliczeniowych 20

- przygotowanie do egzaminu - 20

W sumie 91 godz. = 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna, rozumie i potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu obsługi ruchu turystycznego (K_W01)

W2: ma wiedzę na temat ekonomicznych, demograficznych, prawno-politycznych i geograficznych uwarunkowań popytu turystycznego oraz społecznych i psychologicznych determinantów aktywności turystycznej i rekreacyjnej (K_W01, K_W05)

W3: zna i rozumie specyfikę podstawowych form obsługi ruchu turystycznego (poradnictwo, informacja, organizacja imprez turystycznych, pośrednictwo, transport, nocleg, wyżywienie, przewodnictwo, pilotaż, udostępnianie walorów turystycznych) (K_W10)

W4: wie, jakie znaczenie w bezpośredniej obsłudze turystów odgrywa poprawna komunikacji interpersonalnej i zna jej zasady

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: korzystając z różnych źródeł informacji potrafi prawidłowo określać indywidualne preferencje potencjalnego turysty (grupy turystycznej) oraz wykorzystywać tę wiedzę w obsłudze ruchu turystycznego (K_U05, K_U10 )

U2: potrafi dobrać parametry imprezy turystycznej do potrzeb potencjalnego turysty/grupy turystycznej (K_U02) (K_U09)

U3: potrafi zaplanować, sporządzić program, dokonać kalkulacji imprezy turystycznej i ustalić jej cenę (K_U09, K_U11, K_U12)

U3: potrafi stosować w praktyce zasady organizacji imprez turystycznych (K_U09)

U4: potrafi korzystać z systemów informacji turystycznej i dokonać oceny jakości informacji (K_U01 , K_U13 )

U5: potrafi w praktyce stosować zasady poprawnej komunikacji interpersonalnej (K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach doskonalenia z zakresu turystyki, rekreacji i sportu (K_K01)

K2: potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawodowe, współdziałając i pracując w grupie, pełniąc w niej różne funkcje (K_K02)

K3: ma świadomość znaczenia wpływu turystyki, sportu i rekreacji na środowisko przyrodnicze, na rozwój jednostki oraz grup społecznych rozumiejąc rolę wypoczynku i odnowy biologicznej, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyki w profilaktyce zdrowotnej (K_K03)

K4: wykazuje szacunek wobec odmiennych kultur i różnych środowisk społecznych (K_K06)


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- wykład problemowy

- ćwiczeniowa

- giełda pomysłów

- klasyczna metoda problemowa

- obserwacji

- projektu

- studium przypadku

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student uzyska podstawową wiedzę na temat uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania ruchu turystycznego, podstawowych form obsługi turysty oraz zasad organizacji i realizacji imprez turystycznych.

Pełny opis:

Czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego. Indywidualne determinanty wyjazdów turystycznych. Rodzaje ruchu turystycznego i formy jego obsługi. Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego. Organizacja i realizacja imprez turystycznych. Istota i znaczenie usługi pośrednictwa turystycznego. Rola informacji w turystyce. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń turystycznych. Znaczenie transportu w turystyce. Obsługa turystów w obiektach bazy noclegowej i żywieniowej. Organizacja i technika pracy w turystyce, organizacja biur podróży i innych organizacji, przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego. Specyfika obsługi turystów, kontakty interpersonalne, relacje z klientem, komunikacja i negocjacje z klientami. Stanowiska pracy w turystyce. Struktury kompetencyjne w obsłudze restauracyjnej, hotelowej, przewodnicko – pilockiej, transportowej, instruktorów rekreacji. Obsługa rejsów wycieczkowych, imprez promowych i lotniczych. Struktury organizacyjne imprez rejsowych. Jakość obsługi - metody pomiaru jakości w turystyce. Protokół dyplomatyczny jako instrument obsługi turystów i narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Łańcuch wartości organizacji i realizacji imprez turystycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Meyer B. (red.), Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Niezgoda A, Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.

3. Bosiacki S., Śniadek J. (red.), Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, Wydawnictwo AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2004.

4. Gołembski G. (red.) Vademecum Pilota Grup Turystycznych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007

5. Gołembski G, Janicka H., Kierzyńska M., Manasterska T., Vademecum Pilota Grup Turystycznych. Materiały do ćwiczeń, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.

6. Kruczek Z.; Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2004

7. Dobrzańska, B., Sitek, M., Mini leksykon dyplomatyczny. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. http://www.stara2.wsge.edu.pl/files/ksiazka_leksykon.pdf.

8. Goleman D, Inteligencja emocjonalna, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2013.

9. Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje. Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.

10. Kozłowska D., Opis stanowiska pracy, Podlaska kultura fizyczna. Wychowanie fizyczne – Sport - Turystyka i Rekreacja, Kwartalnik naukowy Nr 3 (10), Supraśl, 2006, s. 22 – 26.

11. Kozłowska D., Ryszkowski W., Kompetencje formalno prawne pilotów wycieczek, Nr 3/2013, s. 18-34. http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2013_03_02.pdf.

12. Kozłowska D., Ryszkowski W. 101 kompetencji pilota wycieczek, Difin, Warszawa 2011.

13. Kozłowska D. Zastosowanie wybranych modeli kompetencyjnych w doskonaleniu działalności turystycznej, Dział Wyd. i Publikacji WSWFiT, Białystok 2014, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6902.

14. Kozłowska D., Ryszkowski W., Kondracka K.., Kompetencje kulinarne pracowników gospodarstw agroturystycznych, [w:] (red.) Kozłowska D., Sobolewski K.L., Ruch a zdrowie. Monografia pod patronatem International Association of Sport Kinetics. Dział Wydawnictw i Publikacji Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Białystok 2013, s. 54-62.

15. Kozłowska D., Ryszkowski W., Blaszko M., Kompetencje kadry zarządzającej w obiektach hotelarskich [w:] (red.) Kozłowska D., Sobolewski K.L., Ruch a zdrowie. Monografia pod patronatem International Association of Sport Kinetics. Dział Wydawnictw i Publikacji Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Białystok 2013, s. 68-76.

16. Lieberman D.J., Postaw na swoim! Niech inni robią to co zechcesz, Wyd. Klub Dla Ciebie, Warszawa.

17. Marek R., Determinanty rozwoju polskich biur podróży w Internecie. Promotor, Warszawa 2015.

18. Rajs R., Komputerowe platformy rezerwacyjne w turystyce. Scientific Bulletin of Chełm, Section of Mathematics and Computer Science, 2008, 1: 260-261. http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/VII/Rajs.pdf

19. Stoma, M., Modele i metody pomiaru jakości usług. Q&R Polska, 2012. http://www.qrpolska.pl/.

20. Tkaczyk, P., Zakamarki marki. Rzeczy o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć, pominąć podczas budowania swojej marki. One Press, Helion 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny

Progi stosowane przy wystawianiu ocen:

51-60% dostateczny; 61-70% dostateczny plus; 71-80%, dobry, 81-90% dobry plus.

91-100% bardzo dobry

Sprawdzane efekty kształcenia: W1, W2, W3, W4

Zaliczenie ćwiczeń:

- ocena realizacji zadań w trakcie ćwiczeń

- ocena aktywności na zajęciach

- ocena samodzielnie wykonanych projektów/ prac zaliczeniowych

- kolokwium

Ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; do 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

Sprawdzane efekty kształcenia:

Kolokwium – W1, U1, U2, U3, U4. Projekty – U1, U2, U3, U4, U5. Aktywność – K2, K3, K4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Kluba
Prowadzący grup: Elżbieta Grzelak-Kostulska, Mieczysław Kluba, Aleksandra Lewandowska-Czuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grzelak-Kostulska
Prowadzący grup: Elżbieta Grzelak-Kostulska, Michał Kwiatkowski, Paweł Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grzelak-Kostulska
Prowadzący grup: Elżbieta Grzelak-Kostulska, Aleksandra Lewandowska-Czuła, Paweł Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grzelak-Kostulska
Prowadzący grup: Elżbieta Grzelak-Kostulska, Aleksandra Lewandowska-Czuła, Paweł Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)