Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy architektury i budownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PAB-GP-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy architektury i budownictwa
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna znajomość zagadnień z historii sztuki na poziomie licealnym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godz. – udział w wykładzie

15 godz. – udział w ćwiczeniach

90 godz. – nauka indywidualna, przegląd literatury przedmiotu, zapoznanie się z ikonografią i przygotowanie się do egzaminu

Łącznie 120 godzin =4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student posiada podstawową wiedzę z zakresu architektury i budownictwa, niezbędną do wykonywania zadań planowania przestrzennego - K_W04

W2: student jest przygotowany od strony teoretycznej oraz praktycznych do opracowania analiz urbanistycznych - K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przygotować analizy zagospodarowania przestrzennego fragmentu przestrzeni - K_U06

U2: analizuje i ocenia stan zagospodarowania przestrzennego, wykorzystując metody analityczne oraz inżynierskie; posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego - K_U07

U3: student pozyskuje wiedzę i dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, powinien posiadać umiejętność rozeznania w teorii architektury poszczególnych okresów historycznych oraz znać najbardziej charakterystyczne dla nich realizacje – od starożytności po czasy współczesne. Stosując fachowe nazewnictwo, posiadają umiejętności analizowania, opisywania i klasyfikowania, typów, form, elementów konstrukcji obiektów architektury i budownictwa. Posiada zdolność rozumienia wzajemnych relacji obiektu i otoczenia.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych - K_K01

K2: potrafi działać w zespole współdziałając ze specjalistami z innych dziedzin - K_K02

Metody dydaktyczne:

pokaz z prezentacją multimedialną

Skrócony opis:

Poznanie historii architektury od starożytności do czasów współczesnych na tle dziedzictwa historycznego i kulturowego. Poznanie podstawowych pojęć z zakresu architektury i budownictwa.

Pełny opis:

1 Elementy i czynniki kompozycji

2 Podstawowe pojęcia terminologiczne w architekturze, zagadnienie stylu w architekturze.

3 Jaka jest różnica między architekturą a budownictwem.

4 Architektura i sztuka starożytna

5 Architektura i sztuka nowożytna

6 Architektura i sztuka współczesna

7 Projektowanie inwestycji

8 Projektowanie terenów mieszkaniowych

9 Projektowanie budynków mieszkalnych

10 Relacje budownictwa i planowania przestrzennego

Literatura:

1 Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1989

2 Gossel P., Leuthauser G., Architektura XX wieku, Taschen, 2006

3 Buchner M., Zarys projektowania i historii architektury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

4 Gossel P., Leuthauser G., Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

5 Chmielewski, J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001.

6 Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego, Wyd. Arkady, Warszawa, 2011

7 Tauszyński K., Wstęp do projektowania architektonicznego. Wyd. WSIP, Warszawa, 2010.

8 Wojtkiewicz M., Zwirowicz A., 2007, Aspekty technologiczne, możliwości wykorzystania oraz przykłady wdrażania GIS w Polsce w dziedzinie planowania przestrzennego. [w:] Urbanista NR 4 (52) marzec 2007. s.23-26

9 Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (W04, W10)

aktywność na zajęciach

poziom rozumienia zagadnień i poprawnego wykonania ćwiczeń (W04, W10, U06, U07,K01 K02)

Egzamin pisemny

Wymagane progi na ocenę:

dostateczna - 51-60%,

dostateczna plus - 61-70%,

dobra - 71-80%,

dobra plus 81-90%,

bardzo dobra 91-100%.

Praktyki zawodowe:

n.d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Koperska-Kośmicka
Prowadzący grup: Izabela Brzostowska, Marta Koperska-Kośmicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Marta Koperska-Kośmicka, Maja Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Maja Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Maja Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)