Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie aplikacji internetowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PAI-GI-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0610) Information and Communication Technologies (ICTs) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie aplikacji internetowych
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin praca w laboratorium

15 godzin praca własna, studiowanie literatury,


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu przedmiotu student:


a) opisuje podstawowe pojęcia dotyczące standardów WWW

b) zna narzędzia i środowisko tworzenia projektu WWW

c) potrafi korzystać z aplikacji umożliwiających szybkie publikowanie treści niezależnie od tzw. usług społecznościowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu przedmiotu student:


a) potrafi wybrać i ocenić przydatność określonej technologii WWW do określonych zastosowań.

b) potrafi posługiwać się narzędziami edycji i testowania aplikacji

c) potrafi umieścić w sieci i opublikować prosty serwis WWW

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu przedmiotu student:


a) właściwie posługuje się terminologią związaną z projektowaniem aplikacji WWW

b) jest nastawiony na szczegółowe i jak najlepsze pod względem jakości podejście do prostego projektu WWW

c) dostrzega zależności między rodzajem projektu, jego celami, zastosowanymi narzędziami i technologią

Metody dydaktyczne:

Praktyczne zajęcia w laboratorium wyjaśniające wybrane przypadki i sygnalizowane w zakresach tematyki pojęcia. Praca nad zadanymi projektami aplikacji w środowisku ich tworzenia.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- projektu

Pełny opis:

1. Najważniejsze technologie i standardy rekomendowane przez W3C.

2. Znakowanie tekstów, standardy: html, CSS, JavaScript

3. Modele i zasady projektowanie witryn internetowych.

4. Stosowanie gotowych aplikacji i ich modułów w projektowanych serwisach WWW

5. Systemy zarządzania treścią (instalowanie, konfigurowanie, strona klienta)

6. Multimedia na stronach WWW. Prezentacje multimedialne.

7. Korzystanie z Aplikacji dostępnych w sieci WWW (np. Google).

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria:

Składowe oceny końcowej:

1. zadanie projektowe 1

2. zadanie projektowe 2

Aby otrzymać zaliczenie za każdą ze składowych oceny trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów.

Dopuszczalne są tylko dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)