Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy ekologii i ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PEOSTIR-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekologii i ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza przyrodnicza z zakresu szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (50 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (50 godz.):

- przygotowanie do wykładu – 5 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz.

- czytanie literatury 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu i kolokwiów – 30 godz.


Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma ogólna wiedzę z zakresu ekologii, zna podstawowe relacje między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego – K_W01, KW_04, K_W05, K_W06

W2: Zna podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony środowiska – K_W01, K_W05, K_W07

W3: Ma podstawową wiedzę w zakresie ekorozwoju i podstawowych aktów prawnych określających zasady ochrony środowiska - KW_05, KW_07, K_W06, K_W07, K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi omówić podstawowe relacje ekologiczne występujące w przykładowych ekosystemach – K_U06, K_U07

U2: Potrafi wykorzystać podstawowe obliczenia matematyczno-statystyczne do charakterystyki wybranych zagadnień ekologicznych – K_U03

U3: Posiada umiejętność oceny danego obszaru przyrodniczego pod kątem jego atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej, m.in. w kontekście obowiązujących uwarunkowań ochrony środowiska – K_U06, K_U07, K_U13

U4: Potrafi rozpoznawać podstawowe gatunki roślin oraz zwierząt żyjące w polskich lasach – K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę aktualizacji swojej wiedzy w zakresie wiedzy przyrodniczej - K_K01

K2: Ma świadomość, że interdyscyplinarna wiedza przyrodnicza oraz rozumienie relacji występujących między poszczególnymi elementami środowiska ma duże znaczenie dla turystyki i rekreacji - K_K02, K_K03

K3: Ma świadomość, że niewłaściwe decyzje z zakresu ochrony środowiska mogą doprowadzić do nieuzasadnionego obniżenia stanu zasobów przyrody – K_K02, K_K03

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca:

- pokaz


Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy


Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa

- obserwacji

- studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ekologii i ochrony środowiska.

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawowe definicje z zakresu ekologii (m.in. autekologia, synekologia, populacja, biocenoza, ekosystem). Ewolucja stosunku człowieka do przyrody i jej zasobów w ujęciu historycznym. Ekologia organizmu, populacji, biocenoz, ekosystemów. Bioindykacja stanu środowiska. Definicji środowiska geograficznego, przyrodniczego i krajobrazu. Geoekologia. Modele i struktura środowiska. Podstawy prawne ochrony środowiska. System prawa ochrony środowiska, podstawowe aktu prawne. Rozwój ochrony przyrody na świecie i w Polsce. Formy ochrony przyrody na świecie i w Polsce. Monitoring środowiska, rozwój i struktura. Stan środowiska w skali globalnej i regionalnej. Dewastacja i degradacja oraz rekultywacja środowiska. Mapy wykorzystywania krajobrazu. Wyznaczniki stanu środowiska w skali globalnej i regionalnej. Sozologia i mapa sozologiczna.

Ćwiczenia:

Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych. Analiza podstawowych zależności ekologicznych oraz cech przykładowej populacji organizmów. Formy ochrony przyrody na świecie i w Polsce. Monitoring środowiska, rozwój i struktura. Mapy wykorzystywania krajobrazu. Wyznaczniki stanu środowiska w skali globalnej i regionalnej. Sozologia i mapa sozologiczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Krebs C.J., 1996, Ekologia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

• Odum E.P., 1963. Podstawy ekologii, PWRiL, Warszawa.

• Pullin A.S., 2007, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Pyłka-Gutowska E., 2004, Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, Wydawnictwo Oświata, Warszawa.

• Klucze do rozpoznawania roślin i zwierząt.

Literatura uzupełniająca:

• Banaszak J., Wiśniewski H., 2006, Podstawy ekologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

• Czarnowski M.S., 1989, Zarys ekologii roślin lądowych, PWRiL, Warszawa.

• Energia jądrowa mit i rzeczywistość. O zagrożeniach związanych z energią jądrową i jej perspektywach w przyszłości, Fundacja im. Heinricha Bölla, Warszawa, 2006.

• Gajdzik B., Wyciślik A., 2007, Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

• Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 1998, Ochrona środowiska problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

• Kot R., 2007, Formy ochrony przyrody dolnej części dorzecza Drwęcy, [w:] W. Marszelewski, L. Kozłowski (red.) Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy, t. 1, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 163-175.

• Kot R., Kunz M., 2003, Mapa sozologiczna jako obraz działalności człowieka i przemian krajobrazu na przykładzie wybranych parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą, referaty z seminarium w Brudzeniu Dużym, 12.XII 2003 r., Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Kowal, s. 4-12.

• Kozłowski S., 2003, Ochrona środowiska: Unia Europejska – Polska, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa.

• Kunz M., Kot R., 2007, Cyfrowe mapy sozologiczne parków krajobrazowych oraz wybranych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] M. Kunz (red.) Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 139-146.

• Malinowska E., Lewandowski W., Harasimiuk A. (red.), 2004, Geoekologia i ochrona krajobrazu. Leksykon, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

• Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.

• Michajłow W. (red.), 1973, Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

• Obmiński Z., 1977, Ekologia lasu, PWN, Warszawa.

• Puchalski T., Prusinkiewicz Z., 1990, Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego, PWRiL, Warszawa.

• Radziejowski J. (red.), 1996, Obszary chronione w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

• Sadowski T., Świderski G., Lewandowski W., 2006, Dotacje Unii Europejskiej w inwestycjach ekologicznych Polski, Europrimus Consulting Europejskie Centrum Doradztwa, Warszawa.

• Szymański S., 2001, Ekologiczne podstawy hodowli lasu, PWRiL, Warszawa.

• Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z., 2001, Obszary chronione w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

• Wnuk Z. (red.), 2010, Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

• Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., 2007, Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Ochrona środowiska naturalnego, t. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

• Żarska B., 2005, Ochrona krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne na podstawie testu (pytania otwarte i/lub zamknięte) – W1, W2, W3, U1, U2, U3

ndst - <50%

dst- 50-60%

dst plus- 60-70%

db- 70-80%

db plus- 80-90%

bdb- 90-100%

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie ocen z ćwiczeń zaliczeniowych w postaci sprawozdań i opracowań, oceny ciągłej pracy studenta (bieżące przygotowanie do zajęć i ich aktywność); – W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4.

Ocena końcowa z ćwiczeń wyliczana, jako średnia z uzyskanych ocen: 2,75-3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Rafał Kot, Aleksandra Loba, Maciej Markiewicz, Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Rafał Kot, Aleksandra Loba, Maciej Markiewicz, Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kot
Prowadzący grup: Rafał Kot, Aleksandra Loba, Maciej Markiewicz, Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)