Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pilotaż i przewodnictwo wycieczek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PPWTIR-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pilotaż i przewodnictwo wycieczek
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

15 h - wykład

15 h - laboratorium komputerowe

15 h - przygotowanie do testu końcowego

30 h - przygotowywanie projektów w ramach ćwiczeń

5 h - konsultacje

Efekty uczenia się - wiedza:

W_01_ma wiedzę w zakresie kategorii pojęciowych oraz terminologii dotyczącej pilota wycieczek i przewodnika turystycznego - K_W01;

W_02_ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnych w pracy pilota i przewodnika - K_W04;

W_03_posiada wiedzę na temat historii, kultury, architektury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, krajoznawstwa oraz ich znaczenia przy przygotowaniu do roli przewodnika turystycznego - K_W07;

W_04_ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego - K_W09'

W_05_zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego - K_W16;Efekty uczenia się - umiejętności:

U_01 - potrafi wykorzystywać różne źródła informacji w przygotowaniu do pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego- K_U01;

U_02 - posiada umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych, gospodarczych, przestrzennych i przyrodniczych w pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego- K_U07;

U_03 - potrafi projektować i realizować działania oraz rozwiązywać problemy z zakresu pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego- K_U09;

U_04 - potrafi interpretować i posługiwać się mapami, planami i innymi źródłami informacji z zakresu orientacji w terenie - K_U12;

U_05 - posiada umiejętności językowe w zakresie słownictwa odnoszącego się do turystyki - K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_01 - potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawodowe, współdziałając i pracując w grupie, pełniąc w niej różne funkcje przewodnika, pilota, organizatora turystycznego - K_K02;

K_02 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, wykazuje przy tym krytycyzm i empatię - K_K04;

K_03 - wykazuje szacunek wobec odmiennych kultur i różnych środowisk społecznych - K_K06;

K_04 - stosuje zasady bezpieczeństwa w pracy własnej i innych wykazując odpowiedzialność zwłaszcza w stanach zagrożenia - K_K08;Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny,

- dyskusja problemowa,

- ćwiczenia praktyczne;Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się ze specyfiką pracy pilota wycieczek oraz zadaniami pilota jako przewodnika turystycznego - zarówno w formie wiedzy teoretycznej (zagadnienia prawne, przepisy) jak i poprzez aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach praktycznych (przygotowywanie projektów wycieczek, planowanie trasy przejazdu, techniki wypowiedzi itp.). W trakcie zajęć omawiane są również sposoby rozwiązań sytuacji problemowych, z którymi stykają się piloci wycieczek turystycznych.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch odrębnych bloków:

W ramach wykładów omawiane są następujące zagadnienia:

1) Pilot wycieczek - profil osobowości, aspekty prawne zawodu, kompetencje i zadania pilota, opieka nad klientami, odpowiedzialność pilota, koszty osobowe, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej;

2) Przygotowanie do obsługi imprezy turystycznej - wiedza organizacyjna, merytoryczna, odprawa i teczka pilota;

3) Obsługa imprez autokarowych - kontakt z kierowcą, podstawienie autokaru, kontrola autokaru, przydział miejsc, pakowanie bagażu, komunikat wstępny i powitalny, animacje w autokarze, postoje, czas pracy kierowców, nawigacja;

4) Obsługa imprez lotniczych - gromadzenie informacji, rekonesans na lotnisku, powitanie uczestników imprezy, procedura lotniskowa, prawa pasażera, przelot, odbiór bagażu;

5) Obsługa imprez kolejowych - gromadzenie informacji, rekonesans na stacji, powitanie uczestników imprezy, przejazd;

6) Obsługa imprez promowych - odprawa promowa, rejs;

7) Logistyka podróży - serwisy informacyjne, dokumenty, przepisy celne, procedury graniczne, telekomunikacja;

8) Pobyt w obiektach noclegowych - rodzaje obiektów, przygotowanie przed przyjazdem, kontakt w recepcji, komunikat kwaterunkowy, przydział miejsc noclegowych, odpowiedzialność hotelu i gościa hotelowego, wykwaterowanie, pozostawione rzeczy;

9) Organizacja dnia - plan dnia, plan fakultatywny, kontakt z przewodnikiem, zasady zwiedzania, zasady bezpieczeństwa, przerwy, spóźnienia, posiłki;

10) Pilot w roli przewodnika - przewodnictwo w autokarze i przewodnictwo piesze;

11) Techniki prezentacji - sposób konstrukcji i zasady wypowiedzi, selekcja informacji, odpowiedzi na pytania;

12) Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja - trema, wygląd, mowa ciała, sposób mówienia, zwyczaje, różnice międzykulturowe;

13) Sytuacje awaryjne - zgłaszanie uchybień, pomoc medyczna, ubezpieczenie, utarta bagażu, dokumentów, zaginienie turysty, apteczka, aresztowanie, śmierć;

14) Zakończenie i rozliczenie imprezy - pożegnanie z grupa, rozliczenie touroperatora;

Zarys treści zajęć praktycznych:

1) Osobowość pilota, testy kompetencyjne

2) Planowanie przejazdów autokarowych

3) Przygotowanie do roli przewodnika

4) Sytuacje awaryjne i problemowe - studium przypadków

5) rozliczenie teczki pilota

Literatura:

1) PODRĘCZNIK PILOTA WYCIECZEK. WARSZTAT PRATKTYCZNY - Radosław Szafranowicz-Małozięć, Wydawnictwo Kadry Turystyki Sp. Z o.o., 2015 – 482 str.

2) VADEMECUM PILOTA GRUP TURYSTYCZNYCH

Red. Grzegorz Gołębski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wyd. 3, 2007 – 304 str.

3) VADEMECUM PILOTA GRUP TURYSTYCZNYCH.

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z PYTANIAMI EGZAMINACYJNYMI

Grzegorz Gołębski, Hanna Janicka, Maria Kierzyńska, Tatiana Manasterska

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005 – 204 str.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady zakończone są testem: 30 pytań (0-1 pkt) W_01 - W_05

Kryterium oceniania:

16 - 18 dst

19 - 21 dst+

22 - 24 db

25 - 27 db +

28 - 30 bdb

Ćwiczenia:

- opracowanie 3 projektów na ocenę (przejazd autokarem, przewodnictwo turystyczne, rozliczenie teczki pilota) - ocena końcowa jest średnią z tych 3 ocen (U_01-U_05: K_01 - K_05).

Praktyki zawodowe:

Istnieje możliwość podjęcia praktyki jako pilot wycieczek turystycznych w ramach odrębnego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Świtoniak
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Maciej Markiewicz, Barbara Szyda, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Świtoniak
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Maciej Markiewicz, Barbara Szyda, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Świtoniak
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Maciej Markiewicz, Barbara Szyda, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Świtoniak
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Maciej Markiewicz, Barbara Szyda, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)