Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-RN-GP-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rynek nieruchomości
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu -15 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 10


Łącznie: 60 godz.

wykład 2 ECTS

ćwiczenia 1 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03: Posiada wiedzę na temat społecznych i ekonomicznych

uwarunkowań gospodarki przestrzennej; posiada niezbędny zasób informacji

dotyczący metod analizy procesów społeczno-demograficznych i

gospodarczych, służącej podejmowaniu racjonalnych decyzji przestrzennych;

posiada wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu miast i wsi w systemach

osadniczych, a także na temat rozwoju obszarów wiejskich.


K_W06: Zna metody analizy zjawisk społeczno-gospodarczych oraz

przyrodniczych w przestrzeni geograficznej z wykorzystaniem statystyki

opisowej i matematycznej oraz modelowania geoprzestrzennego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: Pozyskuje wiedzę i dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł.


K_U04: Analizuje i interpretuje zachodzące w przestrzeni zjawiska przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne i kulturowe; umie przygotować pisemne opracowania wybranych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej oraz je referować, wykorzystując język naukowy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03: Postępuje etycznie, odpowiedzialnie i racjonalnie, mając świadomość

skutków swojej działalności dla środowiska i społeczeństwa.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny i konwersatoryjny,

Ćwiczenia: metoda ćwiczeniowa, studia przypadków


Skrócony opis:

Wiedza z zakresu rynku nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Integruje ona zarówno prawne,przestrzenne jak i ekonomiczne oraz społeczne aspekty nieruchomości. Problematyka rynku nieruchomości w kontekście gospodarki przestrzennej jest niezwykle potrzebna ze względu na konsekwencje ekonomiczno-społeczne i środowiskowe wszelkich decyzji lokalizacyjnych dotyczących inwestowania w określonej przestrzeni. Obok zapotrzebowania na usługi pośredników, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów i zarządców, niezwykle ważna są także prace geodetów, planistów i innych służb. Stąd nauczanie tego przedmiotu na specjalności gospodarka przestrzenna pozwala spojrzeć na tą gospodarkę z szerszej perspektywy, w tym w szczególności z punktu widzenia potrzeb i wielorakich konsekwencji podejmowanych decyzji i działań w szeroko rozumianym środowisku.

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

- Zajęcia organizacyjne - zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

- Charakterystyka nieruchomości - Pojęcia, Cechy, Klasyfikacja, Funkcje, Formy władania i ograniczenia prawa własności

- Wartość nieruchomości i jej rodzaje, opłaty i obciążenia dot. nieruchomości

- Rynek nieruchomości - pojęcia i cechy, zasady funkcjonowania

- Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

- Uczestnicy rynku nieruchomości

- Segmentacja rynku

- Źródła i techniki finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

- Elementy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

Ćwiczenia:

-- Podstawy inwestowania w nieruchomości

- Motywy inwestowania, Ryzyko, Inwestorzy, Strategie

- Elementy planowania przestrzennego, w tym:

- proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

- KW jako podstawowe źródło informacji nt. nieruchomości

Metody analizy rynku nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

M. Krajewska, Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2018,

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011.

I. Foryś, M. Nowak, Zarządzanie przestrzenią, POLTEXT, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

H. Gawron, Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

1. wykład kończy się zaliczeniem pisemnym złożonym z 20 pytań otwartych i zamkniętych

Kryteria oceniania egzaminu pisemnego:

ocena bdb - od 95% (włącznie) - do 100%,

ocena db+ - od 85% (włącznie) - do 94% (wyłącznie),

ocena db - od 75% (włącznie) - do 84% (wyłącznie),

ocena dst+ - od 65% (włącznie) - do 74% (wyłącznie),

ocena dst - od 45% (włącznie) - do 64% (wyłącznie).

2. ćwiczenia

- praca zaliczeniowa nt. analizy fragmentu określonego segmentu rynku nieruchomości na wybranych przykładach

3. aktywność na zajęciach, obecność - dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.