Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-SEML2-TIR-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 2
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rozeznanie w problematyce badawczej w obszarze turystyki i rekreacji. Świadomość własnych zainteresowań poznawczych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela:

-seminarium licencjackie - 30 h, 1 ECTS.

Praca własna studenta: czytanie literatury, przygotowanie do prezentacji, pisanie pracy licencjackiej - 90 h, 3 ECTS.

Łącznie - 120 h, 4 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych oraz terminologii turystyki i sportu, interdyscyplinarnego charakteru zjawiska turystyki, miejsca i znaczenia turystyki i sportu w systemie nauk i ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk przyrodniczych, społecznych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - K_W01;

W2: zna metody, narzędzia i techniki i przetwarzania danych w turystyce oraz rekreacji - K_W11.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystywać różne źródła informacji dotyczące branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej, w tym literaturę przedmiotu - K_U01;

U2: wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, a wyniki badań prezentuje w formie prezentacji multimedialnych - K_U02;

U3: umie identyfikować i opisywać problemy w turystyce, rekreacji i sportu z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz metod statystycznych - K_U03;

U4: potrafi przeprowadzić pod kierunkiem opiekuna proste badania zjawisk związanych z ruchem turystycznym, sportem i rekreacją - K_U04;

U5 - umie ocenić przydatność środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji oraz zmiany zachodzące w nim pod wpływem działalności człowieka - K_U06;

U6: posiada umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk społecznokulturowych, gospodarczych, przestrzennych i przyrodniczych w ramach turystyki, rekreacji i sportu - K_U07;

U7: potrafi projektować i realizować działania oraz rozwiązywać problemy z zakresu turystyki, sportu i rekreacji - K_U09;

U8: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu turystyki, rekreacji i sportu w języku polskim, oraz ich prezentacji w formie multimedialnej podczas wystąpień publicznych - K_U11;

U9: doskonali umiejętności zawodowe w sposób ukierunkowany, m.in. w zakresie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, obsługi ruchu turystycznego i organizacji przestrzeni turystycznej, zarządzania obiektami i przedsiębiorstwami turystycznymi, rekreacyjnymi i sportowymi, animacji czasu wolnego - K_U13.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach doskonalenia z zakresu turystyki, rekreacji i sportu - K_K01.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Udział w zajęciach wspiera studentów w procesie przygotowania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Wykłady dotyczace wyboru metodyki badań własnych i pisania pracy. Prezentacje postępów pracy wraz z dyskusją z grupą studentów i prowadzącymi seminarium.

Literatura:

Literatura dotycząca tematyki pracy uzgodniona z proawdzacymi zajęcia oraz opiekunami prac licecnackich, m.in.

1. Gaworecki W., 2006, Turystyka, PWE , Warszawa.

2. Gołembski G.,(red.) 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa – Poznań.

3. Kaczmarek J., Stasiak A.W.: Produkt turystyczny, Wyd. PWE, Warszawa 2010.

4. Kowalczyk A., 2003, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

5. Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie na podstawie obecności na zajęciach, wykonywanych prezentacji oraz przygotowania pracy licencjackiej (W1, W2, U1-U9, K1).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak, Andrzej Araźny, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Marcin Nowak, Adam Piasecki
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Andrzej Araźny, Anna Dubownik, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Maciej Markiewicz, Marcin Nowak, Bogusław Pawłowski, Adam Piasecki, Roman Rudnicki, Olga Smoleńska, Barbara Szyda, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak, Andrzej Araźny, Anna Dubownik, Izabela Jamorska, Marcin Nowak, Adam Piasecki
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Andrzej Araźny, Anna Dubownik, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Michał Kwiatkowski, Maciej Markiewicz, Marcin Nowak, Bogusław Pawłowski, Adam Piasecki, Bożena Pius, Olga Smoleńska, Barbara Szyda, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda, Łukasz Wiśniewski
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Andrzej Araźny, Przemysław Charzyński, Anna Dubownik, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Michał Kwiatkowski, Aleksandra Lewandowska-Czuła, Maciej Markiewicz, Marcin Nowak, Olga Smoleńska, Barbara Szyda, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak, Łukasz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda, Łukasz Wiśniewski
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Andrzej Araźny, Przemysław Charzyński, Anna Dubownik, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Michał Kwiatkowski, Aleksandra Lewandowska-Czuła, Maciej Markiewicz, Marcin Nowak, Olga Smoleńska, Barbara Szyda, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak, Łukasz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)