Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-SRKRL-GP-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w wykładach – 30 g.

- udział w ćwiczeniach – 15 g.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 15 g.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (80 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 g.

- pisanie prac, projektów - 20 g.

- czytanie literatury - 10 g.

- przygotowanie do egzaminu - 40 g.


Łącznie: 140 godz. (6 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Zna zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i podstawy programowania procesów rozwoju lokalnego i regionalnego - K_W08;

W02: Posiada wiedzę na temat systemu planowania przestrzennego na poziomach: krajowym (KPZK), regionalnym (WPZP) i lokalnym (strategie lokalne); zna powiązania pomiędzy strukturami i podmiotami uczestniczącymi w procesie gospodarowania przestrzenią na różnych poziomach - K_W09;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Analizuje i interpretuje zachodzące w przestrzeni zjawiska przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne i kulturowe; umie przygotować pisemne opracowania wybranych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej oraz je referować, wykorzystując język naukowy - K_U04;

U02: Diagnozuje i opisuje potrzeby oraz możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki terytorialnej; przygotowuje dokumenty rozwoju lokalnego i regionalnego (regionalne plany zagospodarowania, strategie gminne, powiatowe); stosuje procedury związane z zarządzaniem procesami rozwoju lokalnego i regionalnego w oparciu o znajomość: prawa, uwarunkowań społeczno-kulturowych i przyrodniczych - K_U08; K_U10;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Potrafi określić priorytety i hierarchię celów w dokumentach strategicznych szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, służące realizacji wspólnych celów poszczególnych grup interesariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego - K_K04;

K02: Rozwiązuje konflikty przestrzenne i rozbieżne cele poszczególnych grup społecznych w rozwoju jednostek terytorialnych różnego szczebla zgodnie z interesem społecznym i poszanowaniem środowiska - K_K05.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- pogadanka


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- projektu

- SWOT


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat podstawowych opracowań o charakterze strategiczno-planistycznym, omówienie najważniejszych pojęć z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego, charakterystyka systemu hierarchicznego systemu planowania przestrzennego w Polsce – poparta przykładami opracowań – z wydzieleniem poziomów szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego.

Pełny opis:

Wykłady. Podstawy planowania przestrzennego, w tym: cele i zasady, wybrane metody, technika graficznego i tekstowego zapisu ustaleń planistycznych, uczestnicy planowania przestrzennego, wykorzystanie informacji planistycznych. Hierarchiczny system planowania przestrzennego w Polsce. Dokumenty i opracowania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego na poszczególnych szczeblach terytorialnych. Struktura sytemu planowania na poziomie Polski, w tym w kontekście międzynarodowym (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, strategie specjalistyczne/branżowe, planowanie funkcjonalne, dokumenty koordynujące wdrażanie środków UE). Planowanie przestrzenne na poziomie regionu/województwa (plan zagospodarowania przestrzennego województwa, strategia rozwoju województwa). Planowanie na szczeblu lokalnym – opracowania na poziomie gminy (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - MPZP, opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby MPZP, ocena oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych uchwalenia MPZP, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy).

Ćwiczenia. Planowanie przestrzenne na poziomie regionu/województwa - analiza regionalna na podstawie wybranego województwa odnosząca się do poszczególnych płaszczyzn rozwoju (sfera środowiskowa, demograficzno-społeczna, gospodarcza, infrastrukturalna) w odniesieniu do zapisów aktualnie obowiązujących dokumentów szczebla regionalnego (plan zagospodarowania przestrzennego województwa, strategia rozwoju województwa) oraz krajowego (Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju Kraju).

Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym - opracowanie projektu odnoszącego się do weryfikacji zapisów w aktualnie obowiązujących dokumentach wybranej jednostki osadniczej (na podstawie istniejących planów, materiałów, danych i innych opracowań źródłowych - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy, itd.).

Literatura:

Cymerman R. (red.), 2010, Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Dembowska Z., 1987, Metody i techniki w planowaniu przestrzennym, IGPiK, Warszawa.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Warszawa 2013.

Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., 2007, Zagospodarowanie przestrzenne – polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Warszawa.

Kochański M., Kołodziejski J., 1984, Koncepcja metodologii planowania regionalnego, Studia KPZK, t. LXXXIII, Warszawa.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Lesiak J., 1985, Planowanie przestrzenne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Mrozowicki E., Pogodziński Z., Więckowicz Z., 1992, Planowanie przestrzenne i projektowanie terenów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.

Niewiadomski Z., 2003, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Opracowania dot. działalności Rady ds. Modernizacji Regionu (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu) oraz Zespołu Wojewódzkiego ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego (Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy).

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Plan modernizacji 2020+, 2013, Sejmik Województwa- Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, 147 s.

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012.

Wybrane dokumenty o charakterze strategicznym i planistycznym dotyczące poszczególnych szczebli terytorialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej. Wykład - Końcowy egzamin pisemny. Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Kryteria oceniania. Wykład - progi oceny (% poprawnych odpowiedzi): 51%-60% = dostateczny, 61-70% = dostateczny plus, 71-80% = dobry, 81-90% = dobry plus, 91-100% = bardzo dobry. Sprawdzane efekty kształcenia: W01, W02, K01.

Ćwiczenia - ocena na podstawie ocen cząstkowych z dwóch przygotowywanych projektów dotyczących szczebla regionalnego (wraz z krajowym) oraz lokalnego. Sprawdzane efekty kształcenia: U01, U02, K01, K02.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Biczkowski
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Mieczysław Kluba, Roman Rudnicki, Daniela Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczne jak w części A

Pełny opis:

Identyczne jak w części A

Uwagi:

Identyczne jak w części A.

Zajęcia (zarówno wykłady jak i ćwiczenia) prowadzone w formie tradycyjnej. W przypadku obostrzeń związanych z Covid-19 możliwe jest zdalne prowadzenie zajęć poprzez platformę TEAMS.

Sposób prowadzenia zajęć (kontaktowy/zdalny) zostanie określony odrębnym zarządzeniem Rektora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Biczkowski
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Roman Rudnicki, Daniela Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Biczkowski
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Roman Rudnicki, Daniela Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)