Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wody podziemne w gospodarce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-WPWG-GPX-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wody podziemne w gospodarce
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw hydrogeologii i hydrologii a także chemii i fizyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wykładu – 30

Godziny ćwiczeniowe – kontaktowe brak

Czas pracy indywidualnej – 30

Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania – 15


75 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawy wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych; hydrologii, hydrogeologii, zasobów wód podziemnych i ich eksploatacji, zarządzania zasobami wodnymi zlewni, rejonu wodno-gospodarczego i dorzecza, Zna zasady ochrony stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych oraz wykorzystanie wody w różnych gałęziach przemysłu i potrzeby wodne w gospodarce komunalnej.


W2: Ma wiedzę dotyczącą obowiązujących norm, przepisów prawnych, zapotrzebowania wody w planach wodno-gospodarczych i metodyki badań w hydrogeologii i ochronie wód podziemnych - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiadł umiejętność w zakresie rozpoznawania struktur wodonośnych, systemów krążenie wód podziemnych i oceny wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenia przemysłowe i komunalne. Potrafi korzystać z projektów i planów gospodarowania wodami i z dokumentacji hydrogeologicznych ujęć, zna pojęcia: zasoby eksploatacyjne, dyspozycyjne i możliwe do wykorzystania wód podziemnych – K_U01,


U2: Identyfikuje i ocenia problemy i zagrożenia w zaopatrzeniu w wodę i w analizach regionalnych dla potrzeb planowania przestrzennego oraz ocen środowiskowych – K_U04; K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi określić cele, uwarunkowania przyrodnicze w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wód podziemnych w gospodarce oraz sporządzić plany działań dla potrzeb ich ochrony i eksploatacji – K_K03;

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, tekst programowany, metoda oxfordzka, pokaz,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- oxfordzka

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Właściwości wód podziemnych, ich stan ilościowy i chemiczny, warstwy wodonośne, przepływ wód podziemnych, systemy krążenia wód podziemnych, więź wód podziemnych z powierzchniowymi, wody infiltracyjne.

Ujęcia wód podziemnych – ich konstrukcje i eksploatacja do celów zaopatrzenia w wodę, zasoby wód podziemnych i możliwość retencjonowania wód. Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce.

Ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa wód podziemnych UE, Prawo Wodne.

Monitoring wód podziemnych i oceny stanów wód podziemnych. Zapotrzebowanie na wodę w różnych dziedzinach gospodarki , w tym w gospodarce komunalnej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia i problemy dotyczące występowania wód podziemnych, ich genezy, zasobów i wykorzystania. Podejmuje zagadnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniem (w tym substancjami stosowanymi w przemyśle, rolnictwie i pochodzącymi ze składowisk odpadów).

Prezentowane są badania laboratoryjne i terenowe oraz przykłady dotyczące jakości oraz sposobów ujmowania/pozyskania zasobów wód podziemnych. Omawiane są zagadnienia dotyczące modelowanie przepływu wód podziemnych w rejonach ujęć, kopalń, odwodnień oraz w regionach wodno-gospodarczych dla potrzeb oceny zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych.

Zaopatrzenie w wodę i ujęcia wód podziemnych – konstrukcje, wykonawstwo i eksploatacja.

Wpływ działalności człowieka na stan chemiczny i ilościowy zasobów wód podziemnych. Elementy dynamiki wód podziemnych, dopływ do ujęć wód, próbne pompowania i zasady eksploatacji ujęć. Monitoring wód podziemnych, konstrukcje studzien i piezometrów, częstotliwość opróbowania piezometrów.

Zapotrzebowanie na wodę w przemyśle i gospodarce komunalnej. Woda w przemyśle wydobywczym - zagrożenia. Ekonomika zużycia wody, stacje uzdatniania wody, zagrożenie wód podziemnych w rejonach zakładów przemysłowych.

Literatura:

Ciepielowski A., 1999 – Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.

Dąbrowski S., Przybyłek J., 2005 – Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Dulewski J., Walter A., 2007 – Gospodarka wodami kopalnianymi w górnictwie węgla brunatnego na tle całego przemysłu wydobywczego. Mies. WUG. Nr 6, Katowice.

Frankowski Z., Gałkowski P., Mitręga J., 2009 – Struktura poboru wód podziemnych w Polsce. Wyd. PIG-PIB. Warszawa.

Gromiec M. (red.), 2008 – Systemy informacyjne w zlewniowej gospodarce wodnej. Wyd. IMiGW. Warszawa.

Kleczkowski A.S. (red.), 1984 - Ochrona wód podziemnych. Wyd. Geol., Warszawa.

Witczak (red. 2013). Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania.Biblioteka Monitoringu Środowiska

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2017 poz. 2294.

Kowalczak P., 2016 – Zintegrowana gospodarka wodna na obszarach zurbanizowanych. Wyd. ProDruk. Poznań.

Macioszczyk A., 1987 - Hydrogeochemia. Wyd. Geol., Warszawa.

Mikołajków J., Sadurski A. (red.)., 2017 – Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. Wyd. PIG-PIB, Warszawa.

Michalak J., Nawalany M., Sadurski A., red., 2011 – Schematyzacja warunków hydrogeologicznych na potrzeby numerycznego modelowania przepływu w JCWPd. Wyd. PIG-PIB. Warszawa

Pazdro Z., Kozerski B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa.

Tuszko A., 1967 - Gospodarka wodna. Wyd. Geol. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – -

Egzamin ustny – -

Kolokwium – K_W01, K_W03, K_W08, K_W011,K_W04, K_U03, K_U04, K_U06, K_K01, K_K02, K_K03.

Wykład –Zaliczenie pisemne lub ustne na ocenę

zaliczenie wykładów: test pisemny do uzupełnienia; progi oceniania: 51-60% ocena dostateczna, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Właściwości wód podziemnych, ich stan ilościowy i chemiczny, warstwy wodonośne, przepływ wód podziemnych, systemy krążenia wód podziemnych, więź wód podziemnych z powierzchniowymi, ujęcia wód podziemnych – ich konstrukcje i eksploatacja do celów zaopatrzenia w wodę. Gospodarowanie wodą w różnych sektorach gospodarki i przykłady wykorzystanie wód.

Pełny opis:

Proces dydaktyczny obejmuje problemy dotyczące występowania wód podziemnych, ich genezy, zasobów i wykorzystania. Omawiane będą zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem substancjami stosowanymi w przemyśle, rolnictwie i ze składowisk odpadów.

Zaopatrzenie w wodę i ujęcia wód podziemnych – konstrukcje, wykonawstwo i eksploatacja.

Elementy dynamiki wód podziemnych, dopływ do ujęć wód, próbne pompowania i zasady eksploatacji ujęć.

Wpływ działalności człowieka na stan chemiczny i ilościowy zasobów wód podziemnych.

Monitoring wód podziemnych, konstrukcje studzien i piezometrów, częstotliwość opróbowania piezometrów.

Modelowanie przepływu wód podziemnych w rejonach ujęć, odwodnień i w regionach wodno-gospodarczych dla potrzeb oceny zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych i oddziaływań urządzeń wodnych na zasoby wód.

Zapotrzebowanie na wodę w przemyśle i gospodarce komunalnej. Bilanse wodne, woda w energetyce, przemyśle wydobywczym, chemicznym, czy metalurgicznym. Stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków, chłodzenie wody w systemach zamkniętych, zagrożenie dla wód podziemnych.

Literatura:

Frankowski Z., Gałkowski P., Mitręga J., 2009 – Struktura poboru wód podziemnych w Polsce. Wyd. PIG-PIB. Warszawa.

Ciepielowski A., 1999 – Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.

Dąbrowski S., Przybyłek J., 2005 – Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Gromiec M. (red.), 2008 – Systemy informacyjne w zlewniowej gospodarce wodnej. Wyd. IMiGW. Warszawa.

Kleczkowski A.S. (red.), 1984 - Ochrona wód podziemnych. Wyd. Geol., Warszawa.

Kowal A.L., Świderska-Bróż M., 2005 – Oczyszczanie wody. PWN. Warszawa.

Kowalczak P., 2016 – Zintegrowana gospodarka wodna na obszarach zurbanizowanych. Wyd. ProDruk. Poznań.

Macioszczyk A., 1987 - Hydrogeochemia. Wyd. Geol., Warszawa.

Mikołajków J., Sadurski A. (red.)., 2017 – Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. Wyd. PIG-PIB, Warszawa.

Pazdro Z., Kozerski B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa.

Tuszko A., 1967 - Gospodarka wodna. Wyd. Geol. Warszawa.

Uwagi:

Zajęcia (zarówno wykłady jak i ćwiczenia) prowadzone w formie tradycyjnej, w przypadku obostrzeń związanych z covid możliwe jest zdalne prowadzenie zajęć poprzez platformę TEAMS

Sposób prowadzenia zajęć (kontaktowy/zdalny) zostanie określony odrębnym zarządzeniem Rektora przed rozpoczęciem semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)