Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne trendy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-WTKPM-GPG-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy gospodarki przestrzennej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- pomiaru w terenie
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnych rozwiązań stosowanych w kreowaniu przestrzeni miast.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnych rozwiązań stosowanych w kreowaniu przestrzeni miast, co zostanie zderzone z pojawiającymi się nowymi zjawiskami, które stanowią wyzwania o charakterze planistycznymi.

Kurs będzie obejmował:

- wprowadzenie do problematyki, stanowiące ogólny zarys wątków tematycznych, które będą przedmiotem rozważań na tle globalnych tendencji wyznaczających kierunki rozwoju współczesnych miast;

- charakterystykę wyzwań o charakterze architektonicznym rozpatrywanych zarówno pod kątem szans, jak i zagrożeń;

- omówienie zagadnień związanych z rolą mieszkańców w miastach (współtworzenie przestrzeni, ruchy miejskie, partycypacja w procesach planistycznych);

- przybliżenie sposobów na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych miast (nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne);

- zarys problemów ekologicznych z uwzględnieniem sposobów ich rozwiązywania;

- przegląd nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych nawiązujących do aktualnych koncepcji.

Ćwiczenia:

W trakcie zajęć studenci mają za zadanie kolejno: zaplanować, wykonać i zaprezentować projekt dotyczący zagadnień omawianych na wykładzie.

Celem projektu jest przeanalizowanie wybranych przykładów aglomeracji miejskich pod kątem:

- analizy ogólnych uwarunkowań kształtujących specyfikę funkcjonowania miasta (procesy: metropolizacji, rewitalizacji, gentryfikacji, zjawisko: gettoizacji, cappuccino society);

- zmian porządku przestrzennego: wzmocnienia strukturalnych podziałów w przestrzeni i tworzenia specyficznych, nowych (zarówno co do rodzaju jak i stopnia rozwinięcia) formacji przestrzennych wewnątrz tych podziałów strukturalnych, ewolucji przestrzeni publicznych (wg Marcuse, van Kempen, 2000);

- diagnozy problemów rozwojowych w poszczególnych aspektach;

- zestawienia stosowanych rozwiązań;

- oceny ich skuteczności;

- sporządzenia katalogu „dobrych praktyk”.

Literatura:

Bieske-Matejak A., 2005, Przekształcanie terenów poprzemysłowych w tereny zieleni na przykładzie aglomeracji Paryża , „Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr.– OL PAN”.

Celińska-Janowicz D., 2011, Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Tom XXIV, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, red.: Jażdżewska Iwona, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp.149-156

Chądzyńska E., 2015, Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich - studia przypadku, Studia miejskie, tom 17, (2015), s. 91-103

Chądzyńska E., 2009, Równoważenie rozwoju terenów poprzemysłowych – problematyka i wybrane przykłady [w:] Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, red. E. Lorek, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.

Chodkowska-Miszczuk, J., Lewandowska, A., 2018, Kreowanie zrównoważonego transportu miejskiego na przykładzie Kopenhagi: wybrane aspekty, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, T. 21 nr 3: 45-59.

Gasidło K., 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Politechnika Śląska, Gliwice.

Gonda-Soroczyńska E., 2009, Woda w krajobrazie dużego miasta na przykładzie Kopenhagi, Architektura Krajobrazu, 2009, nr 4, s. 33–40

Lorens P., 2009, Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Znaczenie procesów przekształceń i rewitalizacji [w:] Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wyd. „Urbanista”, Gdańsk.

Morawska I., 2018, Gettoizacja przestrzeni, czyli osIedla zamknięte w strukturze miast Polski i zagranicy (w:) Człowiek i Środowisko 41 (4) 2018, s. 95–112

Ossowicz T., 2009, Przestrzenie publiczne w sferze dyskusji, Konferencja naukowa na temat przestrzeni publicznej, Poznań, 27–29 maja 2009

Pancewicz, Ł., 2010, Strategie zarządzania obszarami śródmiejskimi-kwestia przestrzeni handlu (w:) : Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast/ ed. eds. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek, Politechnika Gdańska. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista, s.157-167

Petryshyn H., 2015, Kulturowy waterfront Kopenhagi (w:) Space&Form 24/12, 2015, s. 95-112

Środa-Murawska, S., Grzelak-Kostulska, E., Biegańska, J., Chodkowska-Miszczuk J., Rogatka, K, Dąbrowski, L., 2017, Leksykon współczesnego miasta, Toruń: Gmina Miasta Toruń, s. 99. ISBN: 978-83-949257-0-3

Tofte S., 2003, Urban Entertainment Destinations A Developmental Approach for Urban Reviatlization, Thesis submitted to the Faculty of Virginia Polytechnic Institute & State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Landscape Architecture Department of Landscape Architecture College of Architecture and Urban Studies, Blacksburg, Virginia

http://urbnews.pl/kopenhaga-nowe-enghave-brygge/

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=9F90163880784CF99C928A654DB60C09

http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=31797&npg=2

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/kopenhaga-jak-dubaj-buduje-wlasne-wyspy-46672.html

https://archirama.muratorplus.pl/architektura/rewitalizacja-w-kopenhadze-plywajace-wyspy,67_4431.html

https://www.youtube.com/watch?v=xlXxreYF2-I&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=SzlyxU9V4QM&feature=youtu.be

https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-waterways/canal-and-river-network/london-docklands

https://www.kurierzamojski.pl/2017/03/07/nowe-mieszkania-socjalne-w-zamosciu-czekaja-na-lokatorow/

https://alebank.pl/austria-budownictwo-socjalne-wcale-nie-dla-najbiedniejszych/

https://www.youtube.com/watch?v=qzSkWbaH2OY&feature=youtu.be

https://www.propertynews.pl/biura/poznaj-najdrozsze-lokalizacje-biurowe-swiata,53393_1.html

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się testem.

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę pojedynczych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Michał Kwiatkowski, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Michał Kwiatkowski, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Michał Kwiatkowski, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)