Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zasoby glebowe świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ZGS-G-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zasoby glebowe świata
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu gleboznawstwa i geografii gleb

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 40 godz.

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych - 15

- udział w konsultacjach - 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 35 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 10

- przygotowanie opracowań pisemnych - 15

- przygotowanie do testu końcowego - 10


W sumie 75 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna najważniejsze zagrożenia i ograniczenia związane z użytkowaniem gleb na świecie - KW_01, KW_08

W2: Ma wiedzę z zakresu potencjalnej produktywności gleb i możliwości polepszania ich właściwości dla zabezpieczenia potrzeb obecnej i przyszłych generacji KW_04, KW_08.

W3: Zna zasady wydzieleń jednostek glebowych w klasyfikacji WRB - KW_05

W4: Rozumie potrzebę ochrony gleb i zrównoważonego gospodarowania zasobami glebowymi - K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyjaśnić istniejące zależności pomiędzy glebami, klimatem a roślinnością - K_U02, K_U07

U2: Potrafi rozpoznawać różne typy gleb występujących na świecie i określić ich przydatność dla rolnictwa i leśnictwa - K_U02, K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy w celu popularyzacji problemów związanych z użytkowaniem, degradacją i ochroną gleb na świecie K_K01, K_K07

K2: współdziała i pracuje w grupie badawczej i przyjmuje w niej różne role - K_K02

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy z prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia audytoryjne: opracowania indywidualne, dyskusje (studium przypadku), referaty

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Cel nauczania: zaznajomienie z problematyką klasyfikacji, użytkowania, degradacji i ochrony gleb na świecie.

Pełny opis:

Główne ograniczenia w użytkowaniu gleb. Przyczyny i skutki degradacji gleb. Wpływ globalnych procesów na gleby. Ochrona zasobów glebowych świata. Mapy gleb świata. Glebowe bazy danych. Charakterystyka jednostek wyróżnionych w międzynarodowej klasyfikacji zasobów glebowych świata World Reference Base for Soil Resources pod kątem ich wartości użytkowej oraz aktualnego i potencjalnego wykorzystania.

Literatura:

R. Bednarek, Z. Prusinkiewicz, Geografia gleb, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997, 1999;

M.A. Głazowska, Gleby kuli ziemskiej. PWN, Warszawa, 1981.

IUSS Working Group WRB, 2007. World References Base for Soil Resources 2006. First update 2007, World Soil Resources Reports, 103, FAO, Rome.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: Test obejmujący treści przekazywane na wykładach i ćwiczeniach - K_W01, K_W04, K_W05, K_W08, K_U02, K_U07

Wymagany próg na ocenę dost. - 51-60%, dost.+ - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry+ - 81-90%, bdb - 91-100%

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: K_W01, K_W04, K_W05, K_W08, K_U02, K_U07

Wymagana obecność na wszystkich zajęciach, poprawne wykonanie i zaliczenie wszystkich opracowań pisemnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Hulisz
Prowadzący grup: Piotr Hulisz, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Hulisz
Prowadzący grup: Piotr Hulisz, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Hulisz
Prowadzący grup: Piotr Hulisz, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)