Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ZP-GI-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0400) Business and administration and law Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość oprogramowania typu GIS na poziomie podstawowym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w ćwiczeniach (laboratoriach) – 15h

- udział w konsultacjach – 6h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń (laboratoriów) – 20h

- praca własna nad projektem i sprawozdaniem – 20h


Łącznie: 61 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma specjalistyczną wiedzę na temat wykorzystania narzędzi geoinformatycznych w analizie wybranych komponentów środowiska geograficznego – K_W07

W2: ma pogłębioną wiedzę w zakresie zastosowań geoinformacji – K_W04, K_W05

W3: ma wiedzę w zakresie wykorzystania GIS w swojej pracy dyplomowej – K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przetwarzać wieloźródłowe dane przestrzenne, stosować zaawansowane technologie analityczne oraz dedykowane wizualizacje kartograficzne – K_U07

U2: rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne za pomocą metod i narzędzi GIS – K_U04, K_U03, K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę stałej aktualizacji wiedzy w zakresie nowoczesnych technik pozyskiwania, obrazowania i przetwarzania danych – K_K09, K_K01

K2: rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych – K_K06


Metody dydaktyczne:

laboratoryjna

Skrócony opis:

Wprowadzenie do zarządzania projektami ze szczególnych uwzględnieniem projektów geoinformatycznych. Omówienie podstawowych metod i narzędzi służących do opracowywania i ewaluacji projektów.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami zarządzania projektem oraz przekazanie podstawowych umiejętności niezbędnych do efektywnego uczestniczenia w pracach zespołu projektowego. Omawiane są główne etapy życia projektu, a także wybrane metody i narzędzia służące do opracowywania i ewaluacji projektów. W trakcie zajęć wprowadzone są także aspekty związane z organizacją pracy w zespole, organizacją czasu pracy oraz wybrane techniki komunikacji.

Literatura:

Barker S., Cole R., 2010, Zarządzanie projektem. Co dobry szef projektu wie, robi i mówi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Brandenburg H., 1999, Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Davidson J., 2000, 10 minute guide – project management. Ind.: Macmillan USA, Indianapolis.

Huxhold W. E., Levinsohn A. G., 1995, Managing Geographic Information System Projects, Oxford University Press, New York, Oxford.

Lock D., Podstawy zarządzania projektami, 2009. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Miedziński B., 2012, Podstawy zarządzania projektami. Wydawnictwo Jański, Warszawa.

Peters D., 2008. Building a GIS. System Architecture Design Strategies for Managers. ESRI Press, Redlands.

Phillips J., 2005, Zarządzanie projektami IT: poznaj najskuteczniejsze metody zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

ćwiczenia ¬(K_U02, K_U03, K_U04, K_U07) – zaliczenie na ocenę

Metody oceny pracy studenta (forma zaliczenia):

• realizacja operatów, sprawozdań i projektów (indywidualnego i zespołowego).

Kryteria oceniania:

- poprawne wykonanie zadań na zajęciach,

- frekwencja (co najmniej 80%),

- bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność,

- prezentacja multimedialna,

- projekt indywidualny,

- obserwacja przez prowadzącego zajęcia z kryteriami oceny danych kompetencji.

Aby uzyskać ocenę pozytywną należy poprawnie wykonać wszystkie ćwiczenia i wykonać projekt indywidualny.

Praktyki zawodowe:

Praktyki możliwe do odbycia w firmach związanych z tworzeniem branżowych systemów GIS oraz ich wykorzystaniem oraz twórców szeroko rozumianej informacji geograficznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Piasecki
Prowadzący grup: Adam Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Piasecki
Prowadzący grup: Adam Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Piasecki
Prowadzący grup: Adam Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)