Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ZTRTIR-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość terminologii oraz wiedza z zakresu podstaw turystyki, podstaw statystyki, podstawowa wiedza z zakresu kartografii – kartograficzne metody prezentacji danych. Znajomość walorów turystycznych poszczególnych regionów Polski.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w wykładach – 15 g.

- udział w ćwiczeniach – 15 g.

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5 g.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25 godz.):

- pisanie prac, projektów- 15 g.

- przygotowanie do kolokwium – 10 g.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: ma wiedzę w zakresie kategorii pojęciowych, operuje terminologią i pojęciami oraz zna podstawowe zagadnienia z zakresu zagospodarowania turystycznego – K_W01;

W02: w zaawansowanym stopniu zna i rozumie założenia turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania obszaru Polski kształtujące i organizujące przestrzeń turystyczną (w tym walory przyrodnicze, antropogeniczne, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze) oraz ich znaczenie dla turystyki i aktywnego wypoczynku - K_W05; K_W07;

W03: zna i rozumie zasady zrównoważonego zagospodarowania przestrzeni turystycznej zgodnego z potencjałem endogenicznym (przyrodniczym, społeczno-gospodarczym) poszczególnych jednostek terytorialnych (miejscowość, gmina, region) - K_W08;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: analizuje, identyfikuje i ocenia podstawowe elementy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego określonego obszaru – K_U03, K_U04, K_U05;

U02: ocenia i wyodrębnia miejsca o szczególnej atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, potrafi określić potrzeby z zakresu zagospodarowania i infrastruktury turystycznej w kontekście atrakcyjności i walorów określonego obszaru – K_U05, K_U06; K_U07;

U03: stosuje podstawowe procedury w zakresie planowania zagospodarowania turystycznego – K_U07, K_U09;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej rożne role – K_K02;

K02: rozumie i wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej - K_K01;


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- wykład wraz z elementami objaśniania podawanych treści, z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, poparty przykładami i materiałami,

- pogadanka,


Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa,

- studium przypadku - analiza konkretnych przykładów z elementami zagadnień problemowych, dyskusji, wspólnej analizy;


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu związana jest z zapoznaniem studentów z problematyką zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego. W trakcie zajęć przybliżone zostaną kwestie elementów zagospodarowania, rodzajów, typów infrastruktury oraz roli i znaczenia zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w rozwoju gospodarczym poszczególnych jednostek terytorialnych.

Pełny opis:

Cykl dydaktyczny realizowany jest poprzez wykłady i ćwiczenia i obejmuje następujące zagadnienia:

Wykład:

1. Podstawowe pojęcia z zagospodarowania turystycznego. Podział i rodzaje infrastruktury turystycznej oraz usług z nią związanych.

2. Obiekty turystyczne - rodzaje, charakterystyka, kategoryzacja. Miejsce bazy noclegowej w strukturze zagospodarowania turystycznego. Lokalne gastronomiczne - podział. Obiekty i urządzenia transportowe. Charakterystyka i rodzaje szlaków turystycznych. Baza towarzysząca i paraturystyczna.

3. Metodyka zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego w skali lokalnej. Audyt turystyczny. Funkcje turystyczne obszaru.

4. Instrumenty planowania i programowania zagospodarowania turystycznego, plany i strategie rozwoju, zasady zagospodarowania przestrzeni, ważniejsze podmioty wpływające i oddziałujące na infrastrukturę (zagospodarowanie) turystyczne - rola samorządu lokalnego, organizacji turystycznych.

5. Przestrzeń turystyczna (turystyczne jednostki przestrzenne) - rodzaje, podział.

Ćwiczenia:

1. Projektowanie i zagospodarowywanie i urządzeń turystyczno-rekreacyjnych:

- Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i antropogenicznych na cele zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego.

- Projekt zagospodarowania wybranej lokalnej jednostki samorządu terytorialnego

- Identyfikacja i ocena obecnego stanu zagospodarowania przestrzeni turystycznej

- Proponowane kierunki dalszego rozwoju zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem potencjału endogenicznego.

Literatura:

Płocka J., 2000, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, część I i II, Wyd. CKU Toruń;

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Rogalewski O., 1979, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa;

Kruczała J., 1986, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie;

Iwicki S., 2006, Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz;

Gaworecki W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa;

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy Geografii Turyzmu, PWN Warszawa;

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. PWN, Warszawa;

Pawlikowska-Piechotka A., 2009, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Nowae Res, Warszawa;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład. Test z podstawowych zagadnień problematyki zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego.

Ćwiczenia. Opracowanie ćwiczeń, obecność na zajęciach, aktywność.

Kryteria oceniania. Wykład: zaliczenie końcowe w postaci testu; Progi oceny (% poprawnych odpowiedzi): 51%-60% = dostateczny, 61-70% = dostateczny plus, 71-80% = dobry, 81-90% = dobry plus, 91-100% = bardzo dobry.

Sprawdzane efekty kształcenia: W01, W02, W03, K02.

Ćwiczenia: ocena z projektu, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, wykonywanie zlecanych prac i aktywność).

ćwiczenia (projekt) – W02, W03, U01, U02; U03;

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, wykonywanie zlecanych prac i aktywność) – U01, U02, U03, K01, K02;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Biczkowski
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Barbara Szyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczne jak w części A

Pełny opis:

Identyczne jak w części A

Literatura:

Identyczne jak w części A

Uwagi:

Zajęcia (zarówno wykłady jak i ćwiczenia) prowadzone w formie tradycyjnej. W przypadku obostrzeń związanych z Covid-19 możliwe jest zdalne (hybrydowe) prowadzenie zajęć poprzez platformę TEAMS.

Sposób prowadzenia zajęć (kontaktowy/zdalny) zostanie określony odrębnym zarządzeniem Rektora.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Biczkowski
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Barbara Szyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Biczkowski
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Barbara Szyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Biczkowski
Prowadzący grup: Mirosław Biczkowski, Barbara Szyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)