Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-2ZEN-SPCJL-060Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski specjalistyczny II
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
Grupy: 60 godzin nauczania języka
Język angielski
Nauka języka dla studiów stacjonarnych I stopnia
Zajęcia z języków obcych oferowane przez UCJO
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Kontynuacja nauki języka ze szkoły średniej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 120 godzin w całym cyklu (semestr III 60 godz., semestr IV 60 godz.)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu w całym cyklu: 60 godzin (semestr III 30 godz., semestr IV 30 godz.)


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin, prace zaliczeniowe): 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

nie dotyczy

Efekty uczenia się - umiejętności:

Absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:


U01: potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii


U02: potrafi brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich


U03: potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


U04: potrafi zrozumieć główne zagadnienia wykładów na tematy związane z kierunkiem studiów i innych form prezentacji akademickich i zawodowychadministracja: K_U09, K_U10, K_U11; archeologia: K_U07, K_U10; architektura informacji: K_U11; architektura wnętrz: K_U14; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: K_U08, K_U11; bezpieczeństwo narodowe: K_U09; bezpieczeństwo wewnętrzne: K_U09; biologia: K_U14, K_U16, K_U17, K_U22; biologia sądowa: K_U13, K_U15; biotechnologia: K_U05, K_U15, K_U16, K_U19; dziennikarstwo i komunikacja społeczna: K_U05; etnologia i antropologia kulturowa: K_U14; filozofia: K_U01, K_U06; geografia: K_U02, K_U10; gospodarka przestrzenna: K_U09; historia: K_U11, K_U12, K_U13; historia sztuki: K_U11, K_U12; kognitywistyka: K_U09; krytyka artystyczna: K_U09, K_U10, K_U13; medioznawstwo: K_U10, K_U11; nauki o rodzinie: K_U06; ochrona dóbr kultury: K_U06, K_U08; pedagogika: K_U04; politologia: K_U04; socjologia: K_U11; sport i wellness: K_U12; stosunki międzynarodowe: K_U04; sztuka mediów i edukacja wizualna: K_U06, K_U13; turystyka i rekreacja: K_U015; wojskoznawstwo: K_U08, K_U11;
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

nie dotyczy

Metody dydaktyczne:

Zastosowanie rożnych mediów oraz urozmaiconych form pracy studenta.


Metody eksponujące (drama, inscenizacja, pokaz, symulacja).


Metody podające (opis, opowiadanie, pogadanka).


Metody poszukujące (ćwiczeniowa, giełda pomysłów, oxfordzka, projektu).


Metody dydaktyczne w kształceniu online (metody ewaluacyjne)

Skrócony opis:

Student odbywa kurs specjalistycznego języka obcego w wymiarze 120 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w semestrze III i IV studiów. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2 z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej.

Kurs języka obcego kończy się egzaminem na poziomie B2.

Pełny opis:

Program kursu zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-kształtowanie i doskonalenie sprawności językowych z użyciem terminologii specjalistycznej, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności branie udziału w debacie (umiejętność przedstawiania i oceniania różnych opinii i stanowisk oraz dyskutowania o nich)

-pracę z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

-pracę z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka obcego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej;

Kurs języka obcego kończy się egzaminem na poziomie B2 sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka obcego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zajęć zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Egzamin – U01, U03, U04

 egzamin sprawdza znajomość języka obcego w następujących obszarach: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, terminologia specjalistyczna, gramatyka

 warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru zimowego i letniego

Wypowiedzi ustne – U02

Kolokwia – U01, U03, U04

Prezentacja – U02, U04

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)