Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski medyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4800-WL-btm-ja-2-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski medyczny
Jednostka: Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie
Grupy: Język angielski
Przedmioty fakultatywne - języki dla 1 semestru 2 roku S1 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Poziom B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 40 godzin w semestrze 2, co odpowiada 1.3 ECTS.

2.Bilans nakładu pracy studenta w semestrze 2, rok I wynosi:


GODZINY KONTAKTOWE:

-udział w zajęciach dydaktycznych: 40h = 1.3 ECTS

-konsultacje: 3h = 0.1 ECTS

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 12h = 0.4 ECTS

PRZYGOTOWANIE DO KOLOKWIUM ZALICZENIOWEGO: 6h = 0.2 ECTS


Łączny nakład pracy studenta w semestrze 2 wynosi 63h, co odpowiada 2 ECTS.


3.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 40 godzin w semestrze 3, co odpowiada 1.3 ECTS.

4.Bilans nakładu pracy studenta w semestrze 3, rok II wynosi:

GODZINY KONTAKTOWE:

-udział w zajęciach dydaktycznych: 40h = 0.4 ECTS

-konsultacje: 3h = 0.1 ECTS

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 12h = 0.4 ECTS

PRZYGOTOWANIE DO KOLOKWIUM ZALICZENIOWEGO: 6h = 0.2 ECTS

Łączny nakład pracy studenta w semestrze 3 wynosi 63h, co odpowiada 2 ECTS.


5.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 40 godzin w semestrze 4, co odpowiada 1,3 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta w semestrze 4, rok II wynosi

GODZINY KONTAKTOWE:

-udział w zajęciach dydaktycznych: 40 h = 1.3 ECTS

-konsultacje: 6h = 0.2 ECTS

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 15h = 0.5 ECTS

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI: 8h = 0.3 ECTS

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU: 18h = 0.6 ECTS

EGZAMIN: 3h = 0.1 ECTS

Łączny nakład pracy studenta w semestrze 4, rok II wynosi 90h, co odpowiada 3 ECTS.

*W semestrze zimowym 2022/2023, zajęcia dydaktyczne, konsultacje oraz zaliczenia odbywają się w formie tradycyjnej, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 185 i 186.


Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna w zaawansowanym stopniu zakres nauk przyrodniczych w języku angielskim w odniesieniu do nauk medycznych (K_W01)

W2: Zna w zaawansowanym stopniu anglojęzyczną terminologię nauk przyrodniczych i medycznych (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przygotować ustną prezentację w języku angielskim opisującą wybrany problem naukowy lub badania własne (K_U04, K_U11)

U2: Wykorzystuje angielską terminologię naukową w dyskusjach z dziedziny biotechnologii, biologii molekularnej i medycyny (K_U13)

U3: Posiada umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych i medycznych, zgodnie z wymaganiami dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) (K_16)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wykorzystuje w praktyce zasady odpowiedzialności zawodowej w zakresie umiejętnego dostosowania się do napotykanych problemów (K_K01, K_K05, K_K07)


K2: Rozumie potrzebę podnoszenia oraz aktualizacji wiedzy i kompetencji zawodowych (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

-analiza autentycznego materiału zawartego w podręcznikach specjalistycznych i czasopismach naukowych

-dyskusja dydaktyczna (praca w grupach i parach)

-odgrywanie ról na podstawie przerobionego materiału

-tłumaczenie tekstów i artykułów specjalistycznych

-testy pisemne

-ćwiczenia z uzupełnianiem luk w tekście

-rozumienie ze słuchu (nagrania audio/video)

-prezentacja multimedialnaMetody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Medical English ma na celu przygotowanie studenta do posługiwania się medycznym językiem angielskim w zakresie

-samodzielnej analizy i tłumaczenia tekstów specjalistycznych w dziedzinie biotechnologii medycznej

-porozumiewania się w języku angielskim w środowisku specjalistów międzynarodowych.

Student kierunku biotechnologia medyczna po ukończeniu lektoratu powinien reprezentować poziom B2(+) ESOKJ.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu nabycie praktycznych umiejętności językowych przez studenta i przygotowanie do posługiwania się w sposób czynny i bierny angielskim językiem medycznym dla potrzeb własnych (czytanie i tłumaczenie tekstów specjalistycznych) oraz do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym (sympozja i konferencje, stypendia, kontakty naukowe).

Treści programowe obejmują angielską terminologię z dziedzin takich jak:

biologia komórki, genetyka klasyczna i molekularna, medycyna ogólna (anatomia, fizjologia, patofizjologia) i kliniczna (choroby genetyczne i ich objawy), oraz zastosowanie osiągnięć biotechnologii w medycynie (np. genoterapia).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kamińska Urszula: English for Biotechnology, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016

CiecierskaJ., Jenike B.: English for medicine, PZWL,2007

Mader, S. Sylvia: Human Biology, 11 Edition, 2010, McGraw Hill

Literatura uzupełniająca:

Dorian J.Pritt: Medical Genetics at a Glance, Blackwell Publishing, 2008

Jonathan Murray, Jerzy Radomski i Włodzimierz Szyszkowski: English in Medical Practice.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwia zaliczeniowe

Pisemny egzamin na koniec semestru 4, rok II

Oceny wystawiane zgodnie z punktacją, jak poniżej:

0 - 55% ndst

56 - 67% dst

68 - 75% dst+

76 - 83% db

84 - 91% db +

92 - 100% bdb

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Glaza, Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Ewa Dadzibóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Medical English ma na celu przygotowanie studenta do posługiwania się medycznym językiem angielskim w zakresie

-samodzielnej analizy i tłumaczenia tekstów specjalistycznych w dziedzinie biotechnologii medycznej

-porozumiewania się w języku angielskim w środowisku specjalistów międzynarodowych.

Student kierunku biotechnologia medyczna po ukończeniu lektoratu powinien reprezentować poziom B2(+) ESOKJ.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu nabycie praktycznych umiejętności językowych przez studenta i przygotowanie do posługiwania się w sposób czynny i bierny angielskim językiem medycznym dla potrzeb własnych (czytanie i tłumaczenie tekstów specjalistycznych) oraz do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym (sympozja i konferencje, stypendia, kontakty naukowe).

Treści programowe obejmują angielską terminologię z dziedzin takich jak:

biologia komórki, genetyka klasyczna i molekularna, medycyna ogólna (anatomia, fizjologia, patofizjologia) i kliniczna (choroby genetyczne i ich objawy), oraz zastosowanie osiągnięć biotechnologii w medycynie (np. genoterapia).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kamińska Urszula: English for Biotechnology, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016

CiecierskaJ., Jenike B.: English for medicine, PZWL,2007

Mader, S. Sylvia: Human Biology, 11 Edition, 2010, McGraw Hill

Literatura uzupełniająca:

Dorian J.Pritt: Medical Genetics at a Glance, Blackwell Publishing, 2008

Jonathan Murray, Jerzy Radomski i Włodzimierz Szyszkowski: English in Medical Practice

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Glaza, Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Ewa Dadzibóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Medical English ma na celu przygotowanie studenta do posługiwania się medycznym językiem angielskim w zakresie:

- samodzielnej analizy i tłumaczenia tekstów specjalistycznych w dziedzinie biotechnologii medycznej

- porozumiewania się w języku angielskim w środowisku specjalistów międzynarodowych.

Student kierunku biotechnologia medyczna po ukończeniu lektoratu powinien reprezentować poziom B2(+) ESOKJ.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu nabycie praktycznych umiejętności językowych przez studenta i przygotowanie do posługiwania się w sposób czynny i bierny angielskim językiem medycznym dla potrzeb własnych ( czytanie i tłumaczenie tekstów specjalistycznych ) oraz do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym ( sympozja i konferencje, stypendia, kontakty naukowe ).

Treści programowe obejmują angielska terminologię z dziedzin takich jak: biologia komórki, genetyka klasyczna i molekularna, medycyna ogólna (anatomia, fizjologia, patofizjologia) i kliniczna (choroby genetyczne i ich objawy ), oraz zastosowanie osiągnięć biotechnologii w medycynie ( genoterapia ).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kamińska Urszula: English for Biotechnology, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016

Ciecierska J., Jenike B.: English for Medicine, PZWL, 2007

Mader S. Sylvia: Human Biology, 11 Edition, 2010, McGraw Hill

Literatura uzupełniająca:

Dorian J.Pritt: Medical Genetcs at a Glance, Blackwell Publishing, 2008

Jonathan Murray,Jerzy Radomski i Włodzimierz Szyszkowski: English in Medical Practice.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dadzibóg, Anna Glaza, Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Ewa Dadzibóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Medical English ma na celu przygotowanie studenta do posługiwania się medycznym językiem angielskim w zakresie

-samodzielnej analizy i tłumaczenia tekstów specjalistycznych w dziedzinie biotechnologii medycznej

-porozumiewania się w języku angielskim w środowisku specjalistów międzynarodowych.

Student kierunku biotechnologia medyczna po ukończeniu lektoratu powinien reprezentować poziom B2(+) ESOKJ.

Przedmiot Medical English ma na celu przygotowanie studenta do posługiwania się medycznym językiem angielskim w zakresie

-samodzielnej analizy i tłumaczenia tekstów specjalistycznych w dziedzinie biotechnologii medycznej

-porozumiewania się w języku angielskim w środowisku specjalistów międzynarodowych.

Student kierunku biotechnologia medyczna po ukończeniu lektoratu powinien reprezentować poziom B2(+) ESOKJ.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu nabycie praktycznych umiejętności językowych przez studenta i przygotowanie do posługiwania się w sposób czynny i bierny angielskim językiem medycznym dla potrzeb własnych (czytanie i tłumaczenie tekstów specjalistycznych) oraz do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym (sympozja i konferencje, stypendia, kontakty naukowe).

Treści programowe obejmują angielską terminologię z dziedzin takich jak:

biologia komórki, genetyka klasyczna i molekularna, medycyna ogólna (anatomia, fizjologia, patofizjologia) i kliniczna (choroby genetyczne i ich objawy), oraz zastosowanie osiągnięć biotechnologii w medycynie (np. genoterapia).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kamińska Urszula: English for Biotechnology, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016

CiecierskaJ., Jenike B.: English for medicine, PZWL,2007

Mader, S. Sylvia: Human Biology, 11 Edition, 2010, McGraw Hill

Literatura uzupełniająca:

Dorian J.Pritt: Medical Genetics at a Glance, Blackwell Publishing, 2008

Jonathan Murray, Jerzy Radomski i Włodzimierz Szyszkowski: English in Medical Practice.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)