Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski medyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4800-WL-lek-ja-2n-z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski medyczny
Jednostka: Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie
Grupy: Język angielski
Przedmioty fakultatywne - języki dla 1 semestru 2 roku NWJ kirunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne - języki dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne Student rozpoczynający kurs zna język angielski na poziomie B1+ (B1+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego); uczestniczenie w teście diagnostycznym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

− udział w ćwiczeniach: 120 godzin (40 godzin w II semestrze + 40 godzin w III semestrze + 40 godzin w IV semestrze)

− konsultacje: 3 godziny

− przeprowadzenie egzaminu pisemnego: 1 godzina

− egzaminy i kolokwia w CJSM , co do zasady mają formę pisemną


* w semestrze zimowym, lektorat, konsultacje i kolokwia śród-semestralne odbywają się w formie stacjonarnej. Kolokwium kończące semestr zimowy odbędzie się, zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Lekarskiego w formie stacjonarnej.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 124 godziny, co odpowiada 4,13 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studentów:

− udział w ćwiczeniach: 120 godzin

− konsultacje: 3 godziny

− wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek: 25 godzin

− wymagane powtórzenie materiału: 19 godzin

− przygotowanie do kolokwium i udział w kolokwium: 15 godzin

− przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 15 godzin

Łącznie: 197 godzin, co odpowiada 6,56 punktu ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi: Student kierunku lekarskiego nie prowadzi badań naukowych z zakresu dyscypliny językoznawstwa.


4. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym 21/22 (41 godzin, co odpowiada 1,4/2 punktu ECTS):

− udział w ćwiczeniach: 40 godzin

− konsultacje: 1 godzina5. Czas wymagany do obycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna język angielski na poziomie B2

W2: Zna terminologię w zakresie dziedziny nauk medycznych w języku angielskim (ich tłumaczenia w języku polskim) w zakresie mianownictwa anatomicznego, histologicznego, embriologicznego.

W3.Wyjaśnia zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej (w języku angielskim) w interakcji z pacjentem opartej na zaufaniu – D_W6.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kształcenia – umiejętności

U1: Podaje prawidłowa wymowę i znaczenie specjalistycznej terminologii medycznej w języku angielskim (oraz jej odpowiedniki w języku polskim), w szczególności mianownictwo anatomiczne, histologiczne, embriologiczne, w wypowiedzi ustnej lub pisemnej, m.in. czytając i/ lub tłumacząc piśmiennictwo medyczne (D.U17)

U2: Potrafi zastosować gramatykę języka angielskiego i słownictwo medyczne na poziomie B2+( po 4 semestrze na II roku) lub B2 (po 3 semestrze na II roku) lub B1+ (po 2 semestrze na I roku) ESOKJ w wypowiedzi ustnej (w tym w komunikacji z pacjentem) i/ lub pisemnej (D. U18).

U3: potrafi czytać ze zrozumieniem anglojęzyczną literaturę fachową oraz formułować wnioski w języku angielskim oraz porozumiewać się w języku angielskim z pacjentem w oparciu o zasadę głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym ((D.U18).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma gotowość do pracy w zespole, potrafi prowadzić dialog partnerski w języku angielskim.

K2: ma świadomość własnych ograniczeń i konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy językowej w zakresie wykonywanego zawodu i samokształcenia.


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenie z medycznego języka angielskiego przeprowadzane są na podstawie tzw. autentycznego/ semiautentycznego materiału, zawartego w podręcznikach, czasopismach fachowych, Internecie, wypowiedziach rodzimych użytkowników języka angielskiego.

- Praca parami i w grupach.

-Dyskusje na podstawie przerobionego materiału.

-Odgrywanie ról (pacjent-lekarz, lekarz-rodzina pacjenta).

-Prace tłumaczeniowe z użyciem słownika multimedialnego.

-Prezentacje multimedialne opracowane przez wykładowców i studentów; tematyka ściśle związana z medycyną kliniczną i komunikacją medyczną.

- Analiza tekstów połączona z dyskusją.

- Ćwiczenia na rozumienie mowy angielskiej ze słuchu (z szumem w tle; nagrania audio i wideo).
Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Medical English ma na celu:

a. Wprowadzenie angielskiej medycznej terminologii fachowej używanej w komunikacji z innymi specjalistami i potocznego słownictwa medycznego używanego w komunikacji z pacjentem w środowisku międzynarodowym.

b. Wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+ w/g ESOKJ w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych, przygotowanie własnych referatów, odczytów, prezentacji oraz komunikowanie się z pacjentem anglojęzycznym.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu

Przedmiot Medical English w wymiarze 120 godzin ćwiczeń (3 semestry) przygotowuje studenta w sposób adekwatny do posługiwania się w sposób czynny i bierny medycznym językiem angielskim z zakresu medycyny ogólnej. Po ukończeniu kursu student posługuje się angielskim językiem fachowym w środowisku międzynarodowym – anglojęzycznym. Prawidłowo czyta i interpretuje teksty z zakresu piśmiennictwa fachowego. W trakcie kursu uczy się konwersacji na tematy fachowe oraz wyrażania opinii w sprawach dotyczących studiowanych specjalności. Staje się ekspertem językowym w podstawowych dziedzinach medycyny i komunikuje się w sensie medycznym ze studentami i personelem medycznym w środowisku anglojęzycznym (praktyki zawodowe, sympozja i konferencje naukowe). Treści programowe obejmują podstawy nauk teoretycznych (anatomia, fizjologia, patofizjologia). Jednocześnie studenci są wprowadzani w podstawy medycyny klinicznej, poprzez słownictwo i odgrywanie ról (dialogi, praca parami). Student zna słownictwo wyrażającego empatię lekarza w stosunku do pacjenta, potrafi mobilizować pacjenta do współpracy z lekarzem itd. Treści kursu przekazywane są zgodnie z Calgary-Cambridge Guide to Medical Interview.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

1.A. Lipińska, S. Wiśniewska-Lesków, Z. Szczepankiewicz. „English for Medical Sciences”, Med. Pharm, Polska, 2017.

2.V. Evans, J. Dooley, Trang M Tran, Md., “Career paths/Medical”, Express Publishing. 2014.

3.E. Tiersky & M. Tiersky, "The Language of Medicine in English " Prentice Hall Regents, 2001.

4.M. Patoka, "English for Public Health", PZWL, 2008.

5.D. Austin, T Grosfield, "English for Nurses", PZWL, 2007.

LITERATURA JEST DOSTĘPNA W BIBLIOTECE MEDYCZNEJ CM UMK.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza (Knowledge)

Student posiada zakres słownictwa fachowego, dzięki czemu rozumie czytane teksty fachowe; definiuje pojęcia fachowe.

2. Umiejętności (skills)

-student stosuje fachowe i wiedzę językową praktycznie. Konwersacja ma fachowe tematy.zdobytą wiedzę i umiejętności

-student rozumie nie tylko czytane teksty fachowe ale też słyszane teksty fachowe (comprehension)

-student stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce językowej w ramach swojego kierunku studiów (application)

-student analizuje teksty źródłowe w języku obcym (analysis)

-student syntetyzuje zdobytą wiedzę i umie ją zapisać w formie streszczenia w języku obcym (synthesis)

-student ocenia zdobytą przez siebie wiedzę i umie pod koniec każdych zajęć z języka obcego (evaluation); uogólnia wiedzę szczegółową

3. Inne kompetencje

-student przedstawia zdobytą wiedzę w formie prezentacji multimedialnej w języku obcym (multimedial presentation).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2

Prawidłowe wykonanie ćwiczeń: W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2

Aktywność: K1, K2

Referat i prezentacja: W1, W2, W3, U1, U2, U3

Egzamin: W1, W2, W3 U1, U2, U3: progi punktowe określa regulamin dydaktyczny CJSM;

92-100%...........ocena bdb(5)

84-91%.............ocena db+(4+)

76-83%.............ocena dst+ (3+)

60-67%.............ocena dst (3)

0-59%...............ocena ndst (2)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Glaza, Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Monika Betyna-Białek, Ewa Dadzibóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Medical English ma na celu:

a. Wprowadzenie angielskiej medycznej terminologii fachowej używanej w komunikacji z innymi specjalistami i potocznego słownictwa medycznego używanego w komunikacji z pacjentem w środowisku międzynarodowym.

b. Wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+ w/g ESOKJ w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych, przygotowanie własnych referatów, odczytów, prezentacji oraz komunikowanie się z pacjentem anglojęzycznym.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu

Przedmiot Medical English w wymiarze 120 godzin ćwiczeń (3 semestry) przygotowuje studenta w sposób adekwatny do posługiwania się w sposób czynny i bierny medycznym językiem angielskim z zakresu medycyny ogólnej. Po ukończeniu kursu student posługuje się angielskim językiem fachowym w środowisku międzynarodowym – anglojęzycznym. Prawidłowo czyta i interpretuje teksty z zakresu piśmiennictwa fachowego. W trakcie kursu uczy się konwersacji na tematy fachowe oraz wyrażania opinii w sprawach dotyczących studiowanych specjalności. Staje się ekspertem językowym w podstawowych dziedzinach medycyny i komunikuje się w sensie medycznym ze studentami i personelem medycznym w środowisku anglojęzycznym (praktyki zawodowe, sympozja i konferencje naukowe). Treści programowe obejmują podstawy nauk teoretycznych (anatomia, fizjologia, patofizjologia). Jednocześnie studenci są wprowadzani w podstawy medycyny klinicznej, poprzez słownictwo i odgrywanie ról (dialogi, praca parami). Student zna słownictwo wyrażającego empatię lekarza w stosunku do pacjenta, potrafi mobilizować pacjenta do współpracy z lekarzem itd. Treści kursu przekazywane są zgodnie z Calgary-Cambridge Guide to Medical Interview.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

1.A. Lipińska, S. Wiśniewska-Lesków, Z. Szczepankiewicz. „English for Medical Sciences”, Med. Pharm, Polska, 2017.

2.V. Evans, J. Dooley, Trang M Tran, Md., “Career paths/Medical”, Express Publishing. 2014.

3.E. Tiersky & M. Tiersky, "The Language of Medicine in English " Prentice Hall Regents, 2001.

4.M. Patoka, "English for Public Health", PZWL, 2008.

5.D. Austin, T Grosfield, "English for Nurses", PZWL, 2007.

LITERATURA JEST DOSTĘPNA W BIBLIOTECE MEDYCZNEJ CM UMK.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Glaza, Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Adam Jankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Medical English ma na celu:

a. Wprowadzenie angielskiej medycznej terminologii fachowej używanej w komunikacji z innymi specjalistami i potocznego słownictwa medycznego używanego w komunikacji z pacjentem w środowisku międzynarodowym.

b. Wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+ w/g ESOKJ w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych, przygotowanie własnych referatów, odczytów, prezentacji oraz komunikowanie się z pacjentem anglojęzycznym.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu

Przedmiot Medical English w wymiarze 120 godzin ćwiczeń (3 semestry) przygotowuje studenta w sposób adekwatny do posługiwania się w sposób czynny i bierny medycznym językiem angielskim z zakresu medycyny ogólnej. Po ukończeniu kursu student posługuje się angielskim językiem fachowym w środowisku międzynarodowym – anglojęzycznym. Prawidłowo czyta i interpretuje teksty z zakresu piśmiennictwa fachowego. W trakcie kursu uczy się konwersacji na tematy fachowe oraz wyrażania opinii w sprawach dotyczących studiowanych specjalności. Staje się ekspertem językowym w podstawowych dziedzinach medycyny i komunikuje się w sensie medycznym ze studentami i personelem medycznym w środowisku anglojęzycznym (praktyki zawodowe, sympozja i konferencje naukowe). Treści programowe obejmują podstawy nauk teoretycznych (anatomia, fizjologia, patofizjologia). Jednocześnie studenci są wprowadzani w podstawy medycyny klinicznej, poprzez słownictwo i odgrywanie ról (dialogi, praca parami). Student zna słownictwo wyrażającego empatię lekarza w stosunku do pacjenta, potrafi mobilizować pacjenta do współpracy z lekarzem itd. Treści kursu przekazywane są zgodnie z Calgary-Cambridge Guide to Medical Interview.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Glaza, Katarzyna Jóskowska, Janina Wiertlewska
Prowadzący grup: Ewa Dadzibóg, Andrzej Nazarewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Medical English ma na celu:

a. Wprowadzenie angielskiej medycznej terminologii fachowej używanej w komunikacji z innymi specjalistami i potocznego słownictwa medycznego używanego w komunikacji z pacjentem w środowisku międzynarodowym.

b. Wykształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+ w/g ESOKJ w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych, przygotowanie własnych referatów, odczytów, prezentacji oraz komunikowanie się z pacjentem anglojęzycznym.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu

Przedmiot Medical English w wymiarze 120 godzin ćwiczeń (3 semestry) przygotowuje studenta w sposób adekwatny do posługiwania się w sposób czynny i bierny medycznym językiem angielskim z zakresu medycyny ogólnej. Po ukończeniu kursu student posługuje się angielskim językiem fachowym w środowisku międzynarodowym – anglojęzycznym. Prawidłowo czyta i interpretuje teksty z zakresu piśmiennictwa fachowego. W trakcie kursu uczy się konwersacji na tematy fachowe oraz wyrażania opinii w sprawach dotyczących studiowanych specjalności. Staje się ekspertem językowym w podstawowych dziedzinach medycyny i komunikuje się w sensie medycznym ze studentami i personelem medycznym w środowisku anglojęzycznym (praktyki zawodowe, sympozja i konferencje naukowe). Treści programowe obejmują podstawy nauk teoretycznych (anatomia, fizjologia, patofizjologia). Jednocześnie studenci są wprowadzani w podstawy medycyny klinicznej, poprzez słownictwo i odgrywanie ról (dialogi, praca parami). Student zna słownictwo wyrażającego empatię lekarza w stosunku do pacjenta, potrafi mobilizować pacjenta do współpracy z lekarzem itd. Treści kursu przekazywane są zgodnie z Calgary-Cambridge Guide to Medical Interview.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Literatura podstawowa:

1.Ciecierska, B. Jenike – „English for Medicine”, PZWL, 2007.

2.M. Mc Cullagh, R. Wright –„Good Practice. Communication Skills for the Medical Practitioner”, Cambridge University Press, 2008.

3. “Occupational English Test: Medicine. Practice Book 1”. Cambridge Boxhill Language Assessment, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)