Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski medyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4800-WL-opt-ja-2-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski medyczny
Jednostka: Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie
Grupy: Język angielski
Język obcy dla 1 semestu 2 roku S1 kierunku optyka okularowa
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka obcego na poziomie B1 (B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

W semestrze zimowym 20/21 lektorat, konsultacje i kolokwia śródsemestralne odbywają się w formie zdalnej. Kolokwium kończące semestr odbędzie się, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 178, stacjonarnie.


Semestr II i III:

40 godz zajęć w każdym z semestrów - 1.3 ECTS/semestr

Konsultacje: 2h – 0,666 ECTS

Przygotowanie do zajęć, uzupełnienie notatek - 9 h

Przygotowanie do kolokwium – 9h


Semestr IV:

40h zajęć - 1,3 ECTS

Konsultacje: 2h

Przygotowanie do zajęć i uzupełnienie notatek - 10 h

Przygotowanie do kolokwium – 5h

EGZAMIN:

Przygotowanie do egzaminu 23 h

Przeprowadzenie egzaminu - 2h


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 0 godzin

- udział w ćwiczeniach: 120 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 33 godzin


- konsultacje: 6 godzin

- przygotowanie do zaliczenia: 23h

- przygotowanie do egzaminu: 23 +2h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 207h, co odpowiada 7 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 23 (0,7659ECTS)

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 23 + 2 = 25 godzin (0,8325)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 48 godzin, co odpowiada 1,5 punktom ECTS


5.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- nie dotyczy

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

- nie dotyczy

6. . Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym 20/21(42 godziny, co odpowiada 1,4/2 punktu ECTS):

a) udział w ćwiczeniach: 40 godzin

b) konsultacje: 2 godziny


7. .Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student stosuje język angielski na poziomie B1+ (po II i III semestrze) oraz B2 (po IV semestrze) (gramatykę i słownictwo ogólne) (K_W33; K_W36)


W2 Student wymienia terminy związane z językiem angielskim specjalistycznym z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii (K_W33; K_W36)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować w praktyce język angielski (gramatykę i słownictwo ogólne) na poziomie B1+ (po II i III semestrze) oraz B2 (po IV semestrze) (K_U03; K_U50)


U2: Student potrafi podać terminologię języka angielskiego specjalistycznego na poziomie B1+ (po II i III semestrze) oraz B2 (po IV semestrze) z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii (K_U03; K_U50)


U3: Student potrafi komunikować się z personelem medycznym, pracownikami służby zdrowia oraz pacjentem/klientem w języku angielskim na poziomie B1+ (po II i III semestrze) oraz B2 po (IV semestrze) (K_U03; K_U50)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student odnosi się do personelu medycznego, pracowników służby zdrowia oraz do pacjentów/klientów z szacunkiem (K_K03; K_K06; K_K07)


K2 Student wykazuje nawyk samokształcenia w zakresie nauczanego zawodu (K_K09)


Metody dydaktyczne:

Wykłady: Nie dotyczy


Ćwiczenia z medycznego języka angielskiego przeprowadzane są na podstawie materiału: zawartego w podręcznikach, czasopismach fachowych, Internecie.

- Praca parami i w grupach – dyskusje,

-Odgrywanie ról na podstawie przerobionego materiału (pacjent-lekarz, lekarz-rodzina pacjenta),

-Prace tłumaczeniowe,

-Prezentacje multimedialne tematyka ściśle związana z optyką okularową i optometrią,

-Analiza tekstów połączona z dyskusją

- Ćwiczenia na rozumienie mowy angielskiej ze słuchu; nagrania audio i wideo).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2 (B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz nauczanie terminologii medycznej w zakresie optyki okularowej i optometrii. Program kursu obejmuje kształcenie i opanowanie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Zakłada się, ze student kierunku po ukończeniu 120 godzinnego kursu dojdzie do Europejskiego Poziomu B2 znajomości języka (Medical German).

Pełny opis:

Przedmiot Medical German w wymiarze 120 godzin ćwiczeń (3 semestry) poświęcony jest nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii na poziomie B2 oraz, w początkowej fazie, opiera się na umiejętnościach językowych wyniesionych ze szkoły średniej.

Celem nauczania specjalistycznego języka angielskiego jest:

doskonalenie i rozwój biegłości językowej w zakresie sprawności czytania, rozumienia i mówienia w języku angielskim na poziomie B2, przyswajania specjalistycznego języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa popularno-naukowego, naukowego i zawodowego oraz poznawania specjalistycznej terminologii z zakresie medycyny ogólnej i optyki okularowej z elementami optometrii.

Celem przedmiotu jest nauka języka specjalistycznego obejmującego następujące dziedziny:

Podstawy anatomii oka;

Jednostki chorobowe i symptomy (jaskra, zapalenie tęczówki, zapalenie spojówek, zwyrodnienie plamki żółtej, itp.);

Siatkówka i zaburzenia widzenia, retinopatia proliferacyjna, retinopatia cukrzycowa, itp.);

Infekcje oka, diagnozowanie, leczenie;

Neurookulistyka;

Okulistyka dziecięca;

Urazy: przyczyny, objawy, leczenie;

Optyka jako dział fizyki;

Soczewka i katarakta;

Komunikacja z pacjentem,

Etyka i odpowiedzialność zawodowa w pracy okulisty i optometrysty.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe

Timothy Root, OphthoBook, CreateSpace Independent Publishing Platform,

2009.

Marie McCullagh, Ros Wright, Good Practice. Communication Skills for the

Medical Practitioner, Cambridge University Press, 2008.

Piśmiennictwo uzupełniające

Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use:

Medicine, Cambridge University Press, 2007.

Joanna Ciecierska, Barbara Jenike, English for Medicine, PZWL 2007.

Ethel Tiersky, The Language of Medicine in English, Prentice Hall Regents 1992.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny; W1-W2; U1-U3; K1-K2

Progi punktowe określa Regulamin Dydaktyczny WL. Są one też dostępne na stronie CJSM w zakładce Wewnętrzny Regulamin Dydaktyczny.

Semestr II – IV Przedłużona obserwacja: W1-W2; U1-U3; K1-K2

Semestr II i III Kolokwium końcowe ustne; W1-W2; U1-U3; K1-K2

W semestrach II – IV przewiduje się ewaluację ciągłą, śródsemestralną: (obserwacja postępów, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, prezentacja, referat, przygotowanie/odgrywania dialogów/ról, itp.)

Ewaluacja końcowa, czyli kolokwium końcowe ustne dla semestrów II i III oraz egzamin – semestr IV.

Warunkiem przystąpienia do ewaluacji końcowej jest zaliczenie ewaluacji ciągłej (student może podejść do kolokwium/egzaminu, o ile był obecny i aktywny na zajęciach, przygotował wymaganą jedną prezentację itp.)

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Glaza, Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Adam Jankiewicz, Dariusz Pestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Glaza, Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Dariusz Pestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Glaza, Katarzyna Jóskowska, Dariusz Pestka
Prowadzący grup: Dariusz Pestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)