Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4800-WL-opt-jn-2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie
Grupy: Język obcy dla 1 semestu 2 roku S1 kierunku optyka okularowa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 0 godzin

- udział w ćwiczeniach: 120 godzin


Lektorat, konsultacje i kolokwia śródsemestralne oraz kolokwium końcowe ze wzzględu na sytuację epidemiologiczną mogą odbywać się w formie zdalnej.


Semestr II i III:

40 godz zajęć w każdym z semestrów - 1.3 ECTS/semestr

Dyżur dydaktyczny 2h – 0,666 ECTS

Przygotowanie do zajęć, uzupełnienie notatek - 9 h

Przygotowanie do kolokwium – 9h


Semestr IV:

40h zajęć - 1,3 ECTS

Dyżur dydaktyczny 10 h

Przygotowanie do zajęć i uzupełnienie notatek - 10 h

Przygotowanie do kolokwium – 5h

EGZAMIN:

Przygotowanie do egzaminu 23 h

Przeprowadzenie egzaminu - 2h


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 0 godzin

- udział w ćwiczeniach: 120 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 33 godzin


- konsultacje: 9 godzin

- przygotowanie do zaliczenia: 23h

- przygotowanie do egzaminu: 23 +2h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 210h, co odpowiada 7 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 23 (0,7659ECTS)

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 23 + 2 = 25 godzin (0,8325)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 48 godzin, co odpowiada 1,5 punktom ECTS


5.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- nie dotyczy

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

- nie dotyczy


6.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student stosuje język niemiecki na poziomie B1+ (po II i III semestrze) oraz B2 (po IV semestrze) (gramatykę i słownictwo ogólne) (K_W33; K_W36)

W2 Student wymienia terminy związane z językiem niemieckim specjalistycznym z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii (K_W33; K_W36)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować w praktyce język niemiecki (gramatykę i słownictwo ogólne) na poziomie B1+ (po II i III semestrze) oraz B2 (po IV semestrze) (K_U03; K_U50)

U2: Student potrafi podać terminologię języka niemieckiego specjalistycznego na poziomie B1+ (po II i III semestrze) oraz B2 (po IV semestrze) z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii (K_U03; K_U50)

U3: Student potrafi komunikować się z personelem medycznym, pracownikami służby zdrowia oraz pacjentem/klientem w języku niemieckim na poziomie B1+ (po II i III semestrze) oraz B2 po (IV semestrze) (K_U03; K_U50)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student odnosi się do personelu medycznego, pracowników służby zdrowia oraz do pacjentów/klientów z szacunkiem (K_K03; K_K06; K_K07)

K2 Student wykazuje nawyk samokształcenia w zakresie nauczanego zawodu (K_K09)


Metody dydaktyczne:

Wykłady: Nie dotyczy

Ćwiczenia

• dyskusja dydaktyczna

• praca z małą grupą: (dyskusja, debata, odgrywanie ról, burza mózgów)

• analiza przypadków

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Medical German ma na celu wprowadzenie terminologii z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii na poziomie B1, B1+, B2; nauczenie posługiwania się piśmiennictwem fachowym w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych oraz nauczenie porozumiewania się w języku niemieckim w środowisku międzynarodowych fachowców. Zakłada się, ze student kierunku po ukończeniu 120 godzinnego kursu dojdzie do Europejskiego Poziomu B2 znajomości języka (Medical German).

Pełny opis:

Przedmiot Medical German w wymiarze 120 godzin ćwiczeń (3 semestry poświęcony jest nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii na poziomie B2. Przedmiot przygotowuje studenta w sposób adekwatny do posługiwania się w sposób czynny i bierny medycznym językiem niemieckim z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii. Początkowo student poznaje słownictwo związane z anatomią, ze szczególnym uwzględnieniem narządu wzroku oraz podstawy fizjologii. Następnie wprowadzane jest słownictwo związane z chorobami narządu wzroku, z badaniem wzroku oraz ze stosowanymi przyrządami. Po ukończeniu kursu student posługuje się niemieckim językiem fachowym w środowisku międzynarodowym – niemieckojęzycznym. Czyta i interpretuje teksty z zakresu piśmiennictwa fachowego. W trakcie kursu uczy się konwersacji na tematy fachowe oraz wyrażania opinii w sprawach dotyczących studiowanej specjalności. Student odgrywa role (dialogi, praca parami) na poziomie B1, B1+, B2. Komunikuje się w sensie medycznym ze studentami, personelem medycznym oraz pacjentami w środowisku niemieckojęzycznym (praktyki zawodowe, sympozja i konferencje naukowe).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Deutsch für Mediziner; Szafrański, M.; PZWL; 2008

Literatura uzupełniająca:

Materiały autentyczne (Apotheke Umschau)

Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen; Levy-Hillerich, D.; Goethe -Institut Munchen; 2005

Czasopisma niemieckie: „Der Umschau”, „Die Gesundheit”, „Seniorenratschläger”

Lexikon Medizin und Gesundheit" Prof.dr med. J.P.Schade"

"Woertrbuch der Medizin" Margaret Minker

DVD Anatomie Atlas - der menschliche Koerper

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady – nie dotyczy

Egzamin końcowy pisemny (0-10 pkt; ≥60%); W1-W2; U1-U3; K1-K2

Punktacja Ocena

< 6,0 ndst

6 – 6,4 dst

6,5 - 7 dst+

7,5 - 8 db

8,5 - 9 db+

9,5 - 10 bdb

Semestr II – IV Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 56%): W1-W2; U1-U3; K1-K2

Semestr II i III Kolokwium końcowe ustne/pisemne (0-10 pkt; ≥56%); W1-W2; U1-U3; K1-K2

W semestrach II – IV przewiduje się ewaluację ciągłą, śródsemestralną: (obserwacja postępów, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, prezentacja, referat, przygotowanie/odgrywania dialogów/ról, itp.)

Ewaluacja końcowa, czyli kolokwium końcowe ustne bądź pisemne dla semestrów II i III oraz egzamin – semestr IV.

Warunkiem przystąpienia do ewaluacji końcowej jest zaliczenie ewaluacji ciągłej (student może podejść do kolokwium/egzaminu o ile był obecny i aktywny na zajęciach)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Glaza, Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Anna Glaza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Medical German ma na celu wprowadzenie terminologii z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii na poziomie B1, B1+, B2; nauczenie posługiwania się piśmiennictwem fachowym w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie i tłumaczenie tekstów fachowych oraz nauczenie porozumiewania się w języku niemieckim w środowisku międzynarodowych fachowców. Zakłada się, ze student kierunku po ukończeniu 120 godzinnego kursu dojdzie do Europejskiego Poziomu B2 znajomości języka (Medical German).

Pełny opis:

Przedmiot Medical German w wymiarze 120 godzin ćwiczeń (3 semestry poświęcony jest nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii na poziomie B2. Przedmiot przygotowuje studenta w sposób adekwatny do posługiwania się w sposób czynny i bierny medycznym językiem niemieckim z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii. Początkowo student poznaje słownictwo związane z anatomią, ze szczególnym uwzględnieniem narządu wzroku oraz podstawy fizjologii. Następnie wprowadzane jest słownictwo związane z chorobami narządu wzroku, z badaniem wzroku oraz ze stosowanymi przyrządami. Po ukończeniu kursu student posługuje się niemieckim językiem fachowym w środowisku międzynarodowym – niemieckojęzycznym. Czyta i interpretuje teksty z zakresu piśmiennictwa fachowego. W trakcie kursu uczy się konwersacji na tematy fachowe oraz wyrażania opinii w sprawach dotyczących studiowanej specjalności. Student odgrywa role (dialogi, praca parami) na poziomie B1, B1+, B2. Komunikuje się w sensie medycznym ze studentami, personelem medycznym oraz pacjentami w środowisku niemieckojęzycznym (praktyki zawodowe, sympozja i konferencje naukowe).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Deutsch für Mediziner; Szafrański, M.; PZWL; 2008

Literatura uzupełniająca:

Materiały autentyczne (Apotheke Umschau)

Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen; Levy-Hillerich, D.; Goethe -Institut Munchen; 2005

Czasopisma niemieckie: „Der Umschau”, „Die Gesundheit”, „Seniorenratschläger”

Lexikon Medizin und Gesundheit" Prof.dr med. J.P.Schade"

"Woertrbuch der Medizin" Margaret Minker

DVD Anatomie Atlas - der menschliche Koerper

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiologiczną możliwe odbywanie zajęć w trybie zdalnym synchronicznym. Wiążące informacje na podstawie rozporządzeń Rektora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)