Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne- boccia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-BOCCIA
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne- boccia
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Dobiera zabawy ruchowe i gry rekreacyjne do potrzeb rozwojowych i zdrowotnych uczestników w określonej grupie wiekowej.

W2: Zna i potrafi ocenić potrzeby psychofizyczne człowieka , w zakresie niezbędnych dla oceny możliwości podejmowania przez niego aktywności w zakresie gier rekreacyjnych i zabaw ruchowych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Planuje i organizuje zajęcia ruchowe dostosowane do posiadanych warunków oraz możliwości i zainteresowań uczestników.

U2: Prowadzi zajęcia w wybranych formach rekreacyjnych dla osób w różnym wieku.

U3: Student może zmodyfikować znane zabawy i gry rekreacyjne w zależności od warunków ich realizacji, zainteresowań i możliwości uczestników zajęć


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach rekreacyjnych oraz swoje

K2: Sprawnie komunikuje się z uczestnikami zajęć oraz prawidłowo interpretuje oczekiwania uczestników prowadzonych zajęć.

K3 Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu zadań, szczególnie w sytuacji potrzeb wynikających ze zmieniających się warunków realizacji zajęć rekreacyjnych.


Metody dydaktyczne:

Metody:

- podająca – rozmowa wprowadzająca

- problemowa – klasyczna metoda problemowa; dyskusja dydaktyczna; burza mózgów; metody aktywizujące; zadaniowa ścisła

- praktyczna – pokaz; metoda projektów


Formy:

- ćwiczeń praktycznych

- gier i zabaw

- zbiorowa – praca w grupach

Skrócony opis:

1. Podział gier i zabaw, wartości gier i zabaw ruchowych, metodyka nauczania gier i zabaw ruchowych. Konspekt zajęć gier i zabaw ruchowych w szczególności Boccia

2. Zasady prowadzenia i organizacji zajęć w formie zabaw ruchowych (integracyjnych, orientacyjno-porządkowych, skocznych, bieżnych, rzutnych itp.) oraz umiejętność posługiwania się sprzętem i panowania nad grupą. Przygotowanie konspektu zajęć oraz prowadzenie określonych zestawów zabaw przez studentów.

3. Zasady ogólne gry olimpijskiej Boccia

Pełny opis:

1. Nauczanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych

2, Poznanie podstawowych ćwiczeń w zakresie koordynacji i motoryki ciał, nauka odpowiedniego wprowadzenia do treningu

3. Doskonalenie prawidłowej postawy ciała

4. Doskonalenie umiejętności związanych z koordynacją ciaław oparciu o podstawy Boccia

5. Szczegółowe omówienie zasad gry Boccia

5. Zwiększanie motoryki ciała poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń, doskonalenie techniki gry Boccia

6. Doskonalenie ćwiczeń w zakresie motoryki, gry Boccia

7. Doskonalenie ćwiczeń w zakresie motoryki, gry Boccia

8. Nauczanie i zapamiętywanie nowych ćwiczeń w zakresie dynamiki ciała

9. Wzrost świadomości ciała, radzenia sobie z własnymi ograniczeniami część I

10. Poznanie zasad gier para-olimpijskich

11. Doskonalenie wiedzy w zakresie praktyki gier para-olimpijskich

12 Doskonalenie nabytych umiejętności, sparingi grupowe

13. Grupowe zawody sportowe Boccia

14. Doskonalenie koordynacji ciała w zakresie gry zespołowej Boccia

15. Sprawdzian sprawności fizycznej – piłki lekarskie

16. Sprawdzian gibkości ciała – gumy rehabilitacyjne

17. Doskonalenie nabytych umiejętności

18. Ćwiczenia w grupach – sprzęt sportowy, sparing Boccia

19. Ćwiczenia w grupach – sprzęt sportowy Boccia- kontynuacja

20. Ćwiczenia w grupach – sprzęt sportowy Boccia – kontynuacja

21. Doskonalenie nabytych umiejętności

22. Sprawdzian gra Boccia, sparing

23. Wzrost świadomości ciała, radzenia sobie z własnymi ograniczeniami – część II

24. Doskonalenie nabytych umiejętności, gra Boccia

25. Doskonalenie nabytych umiejętności, gra Boccia

26.. Sprawdzian sprawności fizycznej – piłki lekarskie część II

27. Sprawdzian gibkości ciała – gumy rehabilitacyjne część II

28. Podsumowanie postępów w czasie sprawdzianów

29. Podsumowanie zajęć/ doskonalenie umiejętności

30. Wystawienie ocen

Literatura:

1. Bondarowicz M., 1983, Zabawy i gry ruchowe. Podstawy metodyczne. AWF, Warszawa.

2. Bondarowicz M. ,1995, Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku (wiosna, lato, jesień, zima). Bellona, Warszawa.

3. Mielniczuk M., Staniszewski T., 1999, Stare i nowe gry drużynowe. Telbit, Warszawa.

4. Toczek - Werner S. ,1995, Rekreacyjne gry ruchowe. Wydawnictwo AWF, Wrocław.

5. Trześniowski R. ,1995, Zabawy i gry i ruchowe. WSiP, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

W 1 - w trakcie rozmów ze studentami:

zaliczenie:

- student potrafi opisać wybrane elementy gier para-olimpijskich w szczególności Boccia

W 2 - praktyczne zaliczenie przez studenta: Gra Boccia

U 1 - zaliczenie - aktywne uczestnictwo w organizacji, przebiegu i

samooceny własnej sprawności motorycznej na podstawie dostępnych kryteriów

U 2 - obserwacja studenta podczas ćwiczeń Boccia

K 1 - obserwacja studenta: posiada nawyk ciągłej dbałości o swoje bezpieczeństwo poprzez prawidłową postawę podczas zajęć

K 2 - Kontrola obecności studenta na zajęciach:

- student musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach

- w przypadku długiego zwolnienia lekarskiego musi je zaliczyć poprzez przygotowanie zadanych prac pisemnych związanych aktywnością fizyczną,

- odrobić wszystkie nieobecności na zajęciach w formie zawartej w regulaminie zajęć WF (Regulamin UCS)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Michalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Michalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Michalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Michalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)