Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - piłka koszykowa mężczyzn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-KOSZ-M
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - piłka koszykowa mężczyzn
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego.

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwskazań lekarskich. Wskazane zainteresowanie ,otwarcie, aktywność.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

-udział w wykładach - 0

-udział w ćwiczeniach- 2x30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

-przygotowanie do ćw. - 0

-przygotowanie do kolokwiów - 0

-konsultacje i praca z nauczycielem akademickim-30 godz.


Łącznie:90 godz. /2 ECTS /


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada wiedzę o podstawach techniki i taktyki w koszykówce

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1-wykonuje podstawowe elementy techniki i taktyki w koszykówce

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1-posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań:

-naśladowczo ścisła

-zadaniowa ścisła

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

1. Nauka i doskonalenie umiejętności koszykarskich

Pełny opis:

1. Nauka i doskonalenie elementów techniki indywidualnej:

- kozłowanie

- podania i uchwyty

- rzuty

- poruszanie się po boisku

2. Nauka i doskonalenie fundamentów gry zespołowej w ataku i

obronie w sytuacjach :

- 1 na 1

- 2 na 2

- 2 na 1

- 3 na 2

3. Doskonalenie poznanych umiejętności gry w małych zespołach

- wykorzystanie pasów działania

4. Gra szkolna jako element doskonalenia poznanych umiejętności

koszykarskich

5. Gra właściwa.

6. Organizacja turniejów koszykarskich

w czasie zajęć wychowania fizycznego

- w małych zespołach

- 5 na 5

Literatura:

1. J. Mikułowski, H. Oszast, 1976 Koszykówka, Sport i Turystyka

2. W. Kłyszejko, 1951, koszykówka, GKKF

3. Polski Związek Koszykówki, 1983 Koszykówka - Obronna.

Wydawnictwo Geologiczne

4. T. Huciński, 1983, Podstawy obrony w koszykówce

5. J. Krauze, 1991, Coaching Basketboll

6. L. BIRD; 1988 Bird on Basketball

7. K. Atkins, 2004, Basketball offenses and plays

8. A. Matyszkiewicz, I. Worobjew, M. Chromajew, 1999, Piłka ręczna Koszykówka, Piłka siatkowa, COS W-wa

Metody i kryteria oceniania:

W1 - rozmowy ze studentami; zaliczenie - student potrafi opisać

podstawy techniki i taktyki w koszykówce

U1-obserwacja działań studenta podczas gry w koszykówkę; zaliczenie

-student wykonuje poprawnie podstawowe elementy techniki i taktyki

K1-sprawdzanie obecności; zaliczenie- student musi odbyć , usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub odrobić wszystkie zaplanowane zajęcia.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Michalski
Prowadzący grup: Kamil Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Michalski
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska, Kamil Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Michalski
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Kamil Michalski, Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Michalski
Prowadzący grup: Kamil Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Michalski
Prowadzący grup: Kamil Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Michalski
Prowadzący grup: Kamil Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)