Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - pływanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-PLYW
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - pływanie
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 1
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego,

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich

Wskazane zainteresowanie przedmiotem i aktywność

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1:posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej,a w szczególności pływania(style,ich charakterystyka,styl zmienny,pływanie sztafetowe)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1:prowadzi aktywny prozdrowotny styl życia i potrafi przepłynąć 50 metrów prawidłowo technicznie jednym lub kilkoma stylamiEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1:pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej i ma świadomość jej pozytywnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań

-naśladowcza ścisła

-zadaniowa ścisła


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Nauka i doskonalenie umiejętności pływackich.

Pełny opis:

Nauka i doskonalenie techniki kraula na piersiach:

-leżenie i poślizgi w wodzie na piersiach

-praca NN bez deski,z deską,w bezdechu i z wydechami do wody

-praca RR w marszu po dnie pływalni,bez oddychania i z oddychaniem co kilka ruchów RR

-koordynacja pracy RR i NN bez oddychania

-dokładanka do kraula z deską i bez deski

-pływanie kraulem bez oddychania z głową zanurzoną w wodzie

-pływanie kraulem z wdechem co trzy ruchy RR

Nauka i doskonalenie techniki kraula na grzbiecie:

-leżenie i poślizgi w wodzie na grzbiecie

-praca NN bez deski i z deską

-dokładanka do kraula na grzbiecie z deską i bez deski

-koordynacja pracy RR i NN

Nauka i doskonalenie st.klasycznego(„żabka”)

-praca RR w marszu po dnie pływalni bez oddychania i z oddychaniem

-koordynacja pracy RR w st.klasycznym z NN do kraula na piersiach

-praca NN w leżeniu na piersiach z deską,bez oddychania i z wydechem do wody co jeden cykl

-koordynacja pracy RR i NN w st.klasycznym

W zależności od umiejętności uczestników zajęć prowadzona będzie nauka skoków startowych, nawrotów oraz stylu motylkowego.

Literatura:

Ryszard Karpiński-Pływanie.Podstawy techniki,nauczanie.

-ŚKKF,Katowice 2009

Edmund Bartkowiak-Pływanie sportowe.

-wyd.SiT,Warszawa 1972

Edmund Bartkowiak-Nauczanie pływania,Mieczysław Witkowski-Podstawy bezpieczeństwa w wodzie.

-MAW,Warszawa 1986

Metody i kryteria oceniania:

W1:rozmowa ze studentami; zaliczenie-student potrafi wymienić i wskazać cechy każdego stylu pływackiego

U1:obserwacja pracy studenta podczas zajęć; zaliczenie-przepłynięcie 50m wybranymi stylami pływackimi

K1:sprawdzanie obecności; zaliczenie-podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo we wszystkich 15 zajęciach w semestrze

Praktyki zawodowe:

brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Wojciech Barczak, Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Magdalena Kola-Jankowska, Izabela Pawłowska, Łukasz Pawłowski, Mariusz Soja, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Magdalena Kola-Jankowska, Izabela Pawłowska, Łukasz Pawłowski, Mariusz Soja, Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Izabela Pawłowska, Łukasz Pawłowski, Mariusz Soja, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Izabela Pawłowska, Mariusz Soja, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Anna Lewandowska-Plińska, Izabela Pawłowska, Łukasz Pawłowski, Mariusz Soja, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Izabela Pawłowska, Mariusz Soja, Hanna Szewczyk, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)