Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - siłownia - kobiety

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-SIL-K
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - siłownia - kobiety
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 3
Strona przedmiotu: http://www.usc.umk.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego.

Ogólny dobry stan zdrowia-brak przeciwwskazań lekarskich.

Wskazane zainteresowanie, otwarcie, aktywność.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.) :

-udział w wykładach - 0

-udział w ćwiczeniach - 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz. ) :

- przygotowanie do ćwiczeń - 0


- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie : 90 godz. ( 2 ECTS )

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna technikę wykonania ćwiczeń na przyrządach i maszynach oraz posiada podstawowe wiadomości w zakresie ćwiczeń siłowych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu semestru student

U1: potrafi prawidłowo, pod względem technicznym, wykonać ćwiczenia oraz umiejętnie oddychać podczas wykonywania ćwiczeń;

U2: dobiera ćwiczenia, obciążenia i odpowiednią ilość powtórzeń podczas treningu poszczególnych grup mięśniowych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu semestru student:

K1: ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na dobre samopoczucie, posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- naśladowcza - ścisła

- zadaniowa - ścisła

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Ćwiczenia siłowe wykonywane przy użyciu obciążeń zapewniają harmonijny rozwój sylwetki, koordynacji, siły i sprawności fizycznej.

W zależności od doboru obciążenia, ilości powtórzeń i długości przerw między seriami cwiczeń uczestnik zajęc może:

- poprawic siłę mięśniową,

- zwiększyc masę mięśniową,

- utracic zbędną tkankę tłuszczową.

Pełny opis:

Cwiczenia z wykorzystaniem hantli lub maszyn pozwalają rozwijac mięśnie, modelują sylwetkę, zwiększają masę mięśniową i ich siłę, a także zwiększają wytrzymałośc organizmu.

Cwiczenia na siłowni to obecnie jeden z podstawowych treningów uzupełniających niemal w każdej dyscyplinie sportu.

Podczas zajęc student ma możliwośc doboru treningu do indywidualnych potrzeb.

Literatura:

1.Trening siłowy, przewodnik dla początkujących, O.Roberts

2. Kulturystyka, metody treningu, żywienia, odnowy biologicznej,

G. Kowaluk, J. Sacharuk

3. Anatomia treningu siłowego, Pat Manocchia

Metody i kryteria oceniania:

W1- rozmowy ze studentami; zaliczenie- student potrafi opisać podstawowe techniki wykonywania ćwiczeń na maszynach oraz ze sztangą i hantlami oraz prawidłowo dobrać obciążenia.

U1,U2 - obserwacja studenta podczas ćwiczeń; zaliczenie- student wykonuje poprawną techniką ćwiczenia na maszynach i ze sztangą oraz prawidłowo dobiera obciążenia w stosunku do własnych możliwości i założonych efektów.

K1 - sprawdzanie obecności; zaliczenie - obecność lub nieobecność usprawiedliwiona na 15 zajęciach w semestrze.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska, Łukasz Pawłowski, Hanna Szewczyk, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Anna Lewandowska-Plińska, Łukasz Pawłowski, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Małgorzata Grabowska, Anna Lewandowska-Plińska, Łukasz Pawłowski, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Kamil Michalski, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Małgorzata Grabowska, Anna Lewandowska-Plińska, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Anna Lewandowska-Plińska, Hanna Szewczyk, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)